Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde giyim için ayrı satır açmak gerekir mi?

Özet

Personel çalıştırmasına dayalı olmayan ihalelerde sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı, dolayısıyla giyim giderinin ayrı hesaplanması ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2014/57

Gündem No

: 41

Karar Tarihi

: 27.08.2014

Karar No

: 2014/UH.III-2962

Şikayetçi: 

Enis Temizlik Hizm. Yemek Üretim Tekstil Turz. Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: 

Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

11.08.2014 / 25581 

Başvuruya Konu İhale:

2014/66998 İhale Kayıt Numaralı "2 Bölge (Soğanlı – Cumhuriyet – Şirinevler Mahalleleri) Kent Temizliği" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 31.07.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2 Bölge (Soğanlı – Cumhuriyet – Şirinevler Mahalleleri) Kent Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Enis Temizlik Hizm. Yemek Üretim Tekstil Turz. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 22.07.2014tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.07.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.08.2014 tarih ve 25581 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.08.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2391 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

     İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

      …

   2) Giyim giderlerine birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasının mevzuata aykırı olduğu, zira giyim giderinin %4 sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,

       …

      Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

       2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

   Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

       …78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

       …78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

       …ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem ve ihbar tazminatları, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması,

       Adı geçen Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

       İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

       25.3.1.4. Diğer Giderler

       Yüklenici bünyesinde çalıştıracağı çöp toplama işçileri, elle süpürme yapan süpürge işçileri, yıkama işçileri olmak üzere toplam 124 adet personeline işin süresi boyunca mevsimlik şartlar gözetlenerek teknik şartnamede belirlenen özelliklerde kişi başı verilecek kıyafetler; 6 takım kışlık iş elbisesi, 6 takım yazlık iş elbisesi, 3 adet Kışlık mont, 4 adet yağmurluk, 3 çift çizme, 3 çift yazlık ayakkabı, 3 çift kışlık bot, 144 çift eldiven (nitril), 6 adet şapka, 72 adet maske verilecektir. Giyim giderleri ayni olarak karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

       Teknik Şartname’nin “Kılık kıyafet” başlıklı 15’inci maddesinde de personele verilecek kıyafetlere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı görülmüş olup ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde kıyafet giderine ilişkin iş kalemi aşağıdaki gibidir.

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

18

Kıyafet Gideri (124ad.x6 tk kışlık iş elbisesi, 124 adx6 tk. Yazlık iş elbisesi, 124adx3 ad. Kışlık mont, 124adx4 ad yağmurluk, 124adx 3 çift çizme, 124adx3 çift yazlık ayakkabı, 124adx3 çift kışlık bot, 124adx144 çift eldiven, 124adx6ad. Şapka, 124adx72 ad maske)

Ay

36

 

 

 

       Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamaları uyarınca, ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerin personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde kabul edileceği, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde damga vergisi, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem ve ihbar tazminatları, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri gibi giderleri karşılamak üzere işçilik birim fiyatları üzerinden %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacağı, makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetlerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği, ancak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerektiği, ayrıca personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı ve ilgili mevzuatına göre hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

       Uyuşmazlığa konu ihale kapsamında çöp toplama ve nakli ile cadde ve sokakların temizlenmesi kalemlerinin yer aldığı, Tebliğ’in 78.3’üncü maddesi gereği şikâyete konu ihalenin personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet olarak değerlendirilmeyeceği anlaşılmış olup, personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine ilişkin Tebliğ’in 78.1’inci maddesinde yer alan tanım dikkate alınarak yapılan inceleme neticesinde ise işin yaklaşık maliyetinin 31.455.720,28 TL olduğu, ihale konusu işte çalışacak personellere ödenecek işçilik ücretleri ile fazla çalışma ve resmi ve dini bayram çalışmasına ilişkin ücretlerin toplamının 16.143.279,24 TL olduğu ve yaklaşık maliyetin %51’ine tekabül ettiği, sonuç olarak ihale konusu işin personel çalıştırmasına dayalı bir iş niteliğinde olmadığı tespit edilmiştir.

       Personel çalıştırmasına dayalı olmayan ihalelerde sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı, dolayısıyla giyim giderinin ayrı hesaplanması ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği, nitekim idare tarafından birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap