ihale-soru-cevap-logo.png

" Hazine " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hazine, vakıflar genel müdürlüğü, il özel idareleri ve belediyeler tarafından 2886 sayılı yasa 'ya göre kiraya verilen taşınmazların, aynı yasa'nın 75. Maddesinin 3 ve 4. Fıkraları gereğince sözleşme süresi sonunda boşaltılması gerekir. Sözleşmenin sona ermesinden itibaren yasa gereği, 6570 sayılı yasa'nın 11. Maddesi gereğince yıldan yıla yenilenmesi olanağı kalmadığından davalı kiracı fuzuli şagil durumuna düşmüştür. << Devamını Oku>> [811]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacı şirket tarafından, 4857 sayılı Kanun'da belirlenen yükümlülük kapsamında çalıştırılması gereken 7 engelli işçi için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak usulüne uygun olarak verilen teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır…”gerekçesiyle temyiz isteminin kabulüne ve Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına karar verilmiştir. << Devamını Oku>> [663]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen 31.03.2014 tarihli ve E:2014/63, K:2014/1224 sayılıkararda “…Dosyasının incelenmesinden; uyuşmazlığa konu ihalede, % 3 sözleşme gideri ve genel giderler ile yol ve yemek gideri dâhil, giysi gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 8.763.380,40-TL olarak hesaplandığı, bu tutardan daha düşük teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, bu kapsamda 8.750.6 << Devamını Oku>> [561]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir özel hukuk tüzel kişiliği olan eylem ve işlemlerine ait sorumluluğu özel hukuk hükümlerine tabi olduğu anlaşılan ... nin üst hakkı nedeniyle malik gibi hareket edeceği ve 49 yıllık üst hakkına istinaden yaptırılmakta olan tesislerin yapı sahibinin üst hakkı süresince adı geçen şirket olduğuna ve yapılan yapıların denetiminin 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi olduğu hk << Devamını Oku>> [672]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleli hizmet işimiz 2016 ocak ayı sonunda bitmiştir. Hakedişe fiyat farkı uygulanmıştır.2016 ocak sgk bildirgelerinde 6661 kanun ile ilgili indirim olmadığı için sgk normal ödenmiştir. Bu durumda sgk indirimi ocak ayına nasıl uygulanacaktır? << Devamını Oku>> [1820]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE HAKEDİŞLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR << Devamını Oku>> [1422]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

6661 sayılı Kanunun 17.maddesi gereği yüklenicilere kanunda sayılan hallerde günlük 3,33 TL teşvik uygulanacak bildiğiniz gibi.Kamu idareleri bu teşvik tutarını hakedişlerden kesecek hükmüde bulunmaktadır. Sorum şu üstadım; bu teşvik tutarını cari aydaki ödeyeceğimiz fiyat farkında mı mahsup edersek ? veya hakediş Raporunda ki kesintiler bölümünden mi kesersek mezvuata uygun işlem yapmış oluruz? Fiyat farkından düşülmesi […] << Devamını Oku>> [1469]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımı ihalelerinde hazinece karşılanacak olan sgk primleri hakkediş ve verile emrinde hangi koddan gösterilerek ödeme yapılacak teşlekkürler. << Devamını Oku>> [424]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

6661 SAYILI KANUNUN 17 MADDESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELERE GÖRE GÜNLÜK KAZANCI 85 TL ALTINDA OLANLARA GÜNLÜK 3,33 TL DEVLET TEŞVİKİ VERİLECEĞİ VE BU TEŞVİKİN 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İDARELERCE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNİN AYLIK HAKEDİŞİNDEN KESİLECEĞİ DÜZENLEMESİNE YER VERİLMİŞTİR.YÜKLENİCİ HER AY SONU KESECEK OLDUĞU FATURADA ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİLER İÇİN TOPLU TUTARDA DEVLET TEŞVİKİ ADI ALTINDA [&h << Devamını Oku>> [1990]