Hazine, vakıflar genel müdürlüğü, il özel idareleri ve belediyeler tarafından 2886 sayılı yasa ‘ya göre kiraya verilen taşınmazların, sözleşme süresi sonunda tahliyesindeki usul nedir?(Yargıtay)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Hazine, vakıflar genel müdürlüğü, il özel idareleri ve belediyeler tarafından 2886 sayılı yasa 'ya göre kiraya verilen taşınmazların, aynı yasa'nın 75. Maddesinin 3 ve 4. Fıkraları gereğince sözleşme süresi sonunda boşaltılması gerekir. Sözleşmenin sona ermesinden itibaren yasa gereği, 6570 sayılı yasa'nın 11. Maddesi gereğince yıldan yıla yenilenmesi olanağı kalmadığından davalı kiracı fuzuli şagil durumuna düşmüştür.


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

6. Hukuk Dairesi

2011/10037 E.N 

2011/14474 K.N

İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine vaki itiraz üzerine davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 5737 sayılı Kanun'un 79/c maddesi ile değişik "Ecrimisil ve Tahliye" başlıklı 75. maddesinin 3 ve 4. fıkrasında; "kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm var ise ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır. İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine bulunduğu yer mülkiye amirince en geç onbeş gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir."hükmü bulunmaktadır. Bu madde önceleri sadece Hazine tarafından bu kanun hükümlerine göre kiraya verilen taşınmazlar hakkında uygulanırken, 13.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/p-3 maddesi hükmüyle belediye taşınmazları 5538 sayılı Kanun'un 26/b maddesi uyarınca İl Özel İdareleri ve son olarak 5737 sayılı Kanun'un 79/c maddesi uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar hakkında da uygu-lanması öngörülmüştür. Bu madde ile adı geçen kurumlara tahliye konusunda bir ayrıcalık tanınmıştır. Yasal süre bitiminden itibaren ecrimisil alınacağı hüküm altına aldığından, 2886 sayılı Yasa'nın 1. maddesi uyarınca usulüne uygun yeni bir sözleşme yapılmadıkça kiracıyı fuzuli şagil kabul etmek gerekir.

Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve belediyeler 2886 sayılı Yasa uyarınca kiraya verdikleri taşınmazlarını, kira süresi sonunda, işgal ne kadar süre devam ederse etsin kiralananın 6570 sayılı Yasa'ya ya da Borçlar Kanunu'na tabi olup olmadığına bakılmaksızın her zaman gerek mahkemeden gerekse mülkiye amirinden tahliyesini isteyebilirler. Ecrimisil olarak alınması gereken paranın "kira parası" adı altında alınmış veya ödenmiş olması, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin yenilendiği anlamına gelmez. Belediyelerin 2886 sayılı Yasa'nın 75. maddesinden yararlanma tarihi olan 13.07.2005 tarihinden sonra kira sözleşmesinin 15.08.2005 tarihinde sona erdiğinin, sözleşmede kira süresinin uzatıldığına ilişkin bir hüküm de bulunmadığından kiracının bu tarihten itibaren 2886 sayılı Yasa'nın 75. maddesi uyarınca haksız işgalci durumunda bulunduğunun kabulü gerekir.

İİK'nın onuncu babında yer alan 269 ve devamı maddelerinde kiralanan gayrimenkullerin ilamsız icra yoluyla tahliyeleri usulü düzenlenmiştir. Buna göre kiralayanın kiracısı hakkında kira bedelinin ödenmemesi ya da kira süresinin bitmesi nedenlerine dayanarak ilamsız icra takibi yapabilmesi için taraflar arasında mutlaka ve halen mevcut bir kira ilişkisinin bulunması gerekir. Hemen belirtilmesi gerekir ki, kira sözleşmesi niteliğinde olmayan sözleşmelere dayanılarak ilamsız tahliye takibi yapılamaz.

Olayımızda; her ne kadar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca kiraya verilen kiralanan ile ilgili olarak taraflar arasında düzenlenen 15.08.1996 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi 6570 sayılı Kanun'un 11. maddesi uyarınca yıldan yıla yenilenerek uzamış ise de; Belediyelere Yasa'nın 75. maddesinden yararlanma hakkı tanıyan 5393 sayılı Kanun'un (15/p-3 md.) yürürlüğe girdiği 13.07.2005 tarihini izleyen yenilenen son dönemin bittiği 15.08.2005 tarihi itibariyle sözleşmenin sona erdiğinin kabulü gerekir, artık bu tarihten sonra yasa gereği sözleşmenin 6570 sayılı Kanun'un 11. maddesi uyarınca yıldan yıla yenilenmesi olanağı kalmadığından davalı kiracı fuzuli şagil durumuna düşmüştür. Bu durumda davacı idare İİK'nın 269 ve devamı maddelerine göre kiralanan gayrimenkulün ilamsız icra yoluyla tahliyesini isteyemez. İsteğin bu nedenle reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

S o n u ç: Kararın yukarıda yazılı nedenle (BOZULMASINA) ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 13.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Üst Konuları: Kiracının Tahliyesi


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap