ihale-soru-cevap-logo.png

" iptal " ile Etiketlenmiş İçerikler


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 47.maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca iş deneyiminin belgelendirilmesine ilişkin olan sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibariyle ödenmiş olması gerekirken, dava konusu 28.10.2022 ilan tarihli ihaleye ilişkin olarak müdahil şirket tarafından, sözleşmeye ait damga vergisinin 18.11.2022 tarihinde ödendiği anlaşıldığından Kamu İhale Kurulu'nun 11.01.2023 tarih ve 2023/UH.II-91 sayılı kararında bu yönüyle hukuka ve mevzuata uyarl << Devamını Oku>> [207]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat ve doküman düzenlemeleri çerçevesinde başvuruya konu ihalenin taşra idareleri ağ altyapısı kurulumuna ilişkin muhtelif 4498 adet mal alımı ve kurulumu işi olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi, şikayet ve itirazen şikayet süreci vb. nedenlerle ihale sürecinin uzayabileceği, bu durumun ihaleye çıkılmadan önce idarece öngörülmesi gerektiği, diğer taraftan yukarıda yer verilen Kanun maddesi gereğince idarelerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında iş eksilişi yapma imkanının da bulunduğu, bu << Devamını Oku>> [145]


4734 sayılı Kanun’a göre ihale sürecinin tamamlanması sözleşmenin imzalanmasına bağlanmıştır. İhale kararı üzerine taraflarca sözleşme imzalanmasının ihale konusu işle ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra ihale edilen iş sebebiyle istekliye sağlanan avantajı ortaya koyduğu açıktır. İhale üzerine bırakılan istekli, ihalenin iptali veya tesis edilen işlem nedeniyle ihale dışı kalması sonucunda hem sözleşmenin hükmünden kısmen veya tamamen yararlanamaz hâle gelerek sağlanan avantajd << Devamını Oku>> [186]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihale mevzuatında, ihalelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve yapılacak ihalelerde saydamlığın, rekabetin ve güvenirliğin sağlanması amacıyla, sözleşmenin imzalanması aşamasında idarenin sorumluluklarını yerine getirmeme hali hariç olmak üzere, aday veya isteklilerin, teklif geçerlilik süresi boyunca ve teklif değerlendirme sürecinde teklifleri ile bağlı olduğu ayrıca isteklilerin teklif geçerlilik süresi boyunca ihalede belirlenen koşulları kabul ederek teklifine bağlı kalacağı anlaşıl << Devamını Oku>> [192]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler. Doğrudan temin ile resmi kuruma alınan mallar muayene komisyonu tarafından onaylanmış ve giriş belgesi kesilmiş olmasına rağmen harcama yetkilisi tarafından ihalede fesat şüphesi ile ihale iptal edilmiş ödeme yapılmamıştır. Ancak alınan malların bazıları giriş belgesi kesildiği ve aciliyet için kullanılmış/sarf edilmiştir. Hocam sorum bu durumda teklif içinden sadece sarf edilen mallar için fatura […] << Devamını Oku>> [202]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemelerden, idarelerin yapmış oldukları ihaleleri iptal etme yetkisinin bulunduğu, -ancak ihalenin iptali noktasında idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı; şöyle ki, idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. - İhalenin iptal edilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde takdir yetkisinin, gerekçe belirtilmek suretiyle kullanımı bu işlemin hukuka uygunluğu noktasınd << Devamını Oku>> [188]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde - Teknik Şartname’de salçalı köfte, zeytinyağlı barbunya, kabak musakka ve kemalpaşa tatlısı yemeklerinin içeriğinde yer alacak malzemelerine ve gramajlarına yer verilmediği, -makarna’nın ve mevsim meyve’nin çeşitlerinin belirlenmediği, -karışık turşu’nun içeriğine ve gramajlarına ve turşu’nun gramajına yer verilmediği , tespit edilmiş olup söz konusu yemeklerin içeriklerinin ve malzeme miktarlarının belirli olmamasının isteklilerin ihaleye sağlıklı şek << Devamını Oku>> [177]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

17/06/2021 tarihli Komisyon Kararı ile ihalenin ...Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı fakat daha sonra yapılan kontrollerde ilgilinin sunduğu iş deneyim belgesinin tutarının şartnamede öngörülen bedeli karşılamadığından ihalenin onaylanmaması üzerine ihalenin iptaline karar verildiği görülmektedir. Uyuşmazlık konusu ihalede tüm tekliflerin re'sen reddine karar verilmediği; ihalede sunulan tekliflerin ihale dokümanında aranan şartlara uygun olmadıkları değerlendirilerek geç << Devamını Oku>> [335]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde , -Uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin binde 0,50’si olarak belirlendiği halde anılan Tasarı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik Şartnamede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, eksik getirilmesi veya bu şartnamede uyulması gereken diğer kurallara uyulmaması hallerinde” halinde sözleşme bedel << Devamını Oku>> [193]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdareler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde kamu yararının sağlanması amaçlanmakla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde sayılan temel ilkeler de idareler tarafından ihalelere yönelik olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmesi amacına hizmet etmektedir. Bu doğrultuda, Kanun’un 39 ve 40’ıncı maddeleri uyarınca idarelere, aktarılan temel ilkelere uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda tüm teklifleri reddederek ihaley << Devamını Oku>> [234]