“İhale sürecinin devam ettirilmesinde kamu yararı görülmemektedir.” gerekçesiyle ihale iptal edilir mi?

Yayın Tarih: 09.03.2023 11:03
Özet

Mevzuat ve doküman düzenlemeleri çerçevesinde başvuruya konu ihalenin taşra idareleri ağ altyapısı kurulumuna ilişkin muhtelif 4498 adet mal alımı ve kurulumu işi olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi, şikayet ve itirazen şikayet süreci vb. nedenlerle ihale sürecinin uzayabileceği, bu durumun ihaleye çıkılmadan önce idarece öngörülmesi gerektiği, diğer taraftan yukarıda yer verilen Kanun maddesi gereğince idarelerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında iş eksilişi yapma imkanının da bulunduğu, bu durumda söz konusu gerekçenin öne sürülerek ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.


Toplantı No 2022/060
Gündem No 102
Karar Tarihi 28.12.2022
Karar No 2022/UM.I-1686

BAŞVURU SAHİBİ:

Kuleli Bilişim ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/939202 İhale Kayıt Numaralı “Taşra İdareleri Ağ Altyapısı Kurulumu” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 17.10.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Taşra İdareleri Ağ Altyapısı Kurulumu” ihalesine ilişkin olarak Kuleli Bilişim ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından 09.12.2022 tarih ve 65678 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bila tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1491 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idarece 23.11.2022 tarihli ve 2022/UM.I-1472 sayılı Kurul kararı sonrasında ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği, ancak EKAP üzerinden tebliğ edilen yazıda “İhale sürecinin devam ettirilmesinde kamu yararı görülmemektedir.” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, iptal gerekçesi olarak belirtilen gerekçenin idarenin objektifliğini yitirdiğini gösterdiği, söz konusu Kurul kararı öncesinde ihalenin yaklaşık maliyet üzerindeki teklif üzerinde bırakıldığı, kendi tekliflerinin ise yaklaşık maliyetin altında olduğu, idarece alınan ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü,

“Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayınlanır. Kararlara erişim ücrete tabi tutulamaz.

İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” hükmü,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü,

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: TAŞRA İDARELERİ AĞ ALTYAPI KURULUMU

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

muhtelif 4498 adet mal alımı ve kurulumu

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: teknik şartnamede belirtilmiştir.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 29 takvim günüdür.” düzenlemesi,

Anılan Tasarı’nın “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. teknik şartnamede belirtilmiştir.

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. 17.11.2022

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1.

Yüklenici, ihale kapsamında bulunan işleri, 16.12.2022 tarihine kadar tamamlayacaktır.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Konu ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “Bakanlığımıza bağlı taşra idarelerinde kullanılmakta olan mevcut yerel alan ağının ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle ilgili altyapıya ilave yeni hat çekilip sonlandırılması gerekmektedir.

Yüklenici firma, İdare tarafından tabloda belirtilen yerlere dala ve elektrik hattı çekerek, idarenin sistem odası olarak belirlediği yerde, kabin ve elektrik panosunda sonlandırması. idare tarafından yükleniciye teslim edilecek aktif ağ cihazlarının kabin içerisinde kurulumlarını yapması ve çalışır şekilde teslim etmesi gerekmektedir..” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin Muayene ve kabul esasları” başlıklı 11’inci maddesinde “…11.5. Yüklenici, ihale kapsamında bulunan işleri, 16.12.2022 tarihine kadar tamamlayacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 17.10.2022 tarihinde yapılan “Taşra İdareleri Ağ Altyapısı Kurulumu” ihalesine ilişkin alınan 21.10.2022 tarihli ihale komisyonu kararından sonra başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvuru üzerine alınan 23.11.2022 tarihli ve 2022/UM.I-1472 sayılı Kurul kararında “…Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden,  Kuleli Bilişim ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile Proday Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketinin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve lehine yerli malı fiyat avantajı uygulanmadan tekliflerinin değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği görülmüştür.

İdarece 23.11.2022 tarihli ve 2022/UM.I-1472 sayılı Kurul kararı sonrasında 01.12.2022 tarihinde düzenlenen ihale komisyonu kararında“…Kamu İhale Kurulunun 23.11.2022 tarihli ve 2022/UM.1-1472 numaralı kararı İhale Komisyonumuzca incelenmiştir.

İhalenin, idari ve teknik değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren KULELİ BİLİŞİM VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin üzerine bırakılmasına ve takdirin İhale Yetkilisinin olurlarına sunulmasına komisyonumuzca karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği,

Sonrasında idarece EKAP üzerinden 06.12.2022 tarihinde tebliğ edilen yazıda “İhale sürecinin devam ettirilmesinde kamu yararı görülmemektedir.” gerekçesiyle ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında ihalenin iptal edilme gerekçesine ilişkin “…İhale Komisyonu; Kamu İhale Kurulunun mezkur Kararı gereği düzeltici işlem tesis etmek için İhale Komisyon Kararını güncellemiş ve ihalenin idari ve teknik değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren KULELİ BİLİŞİM VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin üzerine bırakılmasına ve takdirin İhale Yetkilisinin olurlarına sunulmasına karar vermiştir.

Söz konusu İhale kapsamı mal ve hizmetin teminine ilişkin ihtiyaç 25.08.2022 tarihinde hasıl olmuştur. Söz konusu ihtiyacın tespitini müteakip gecikilmeksizin ihale süreci başlatılarak, 12/09/2022 tarihli Olur’a istinaden EKAP ’a giriş yapılmış ve 2022/939202 ihale kayıt numaralı İhalenin ilanı 19/09/2022 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanmış ve 17/10/2022 Pazartesi günü saat 10:30’da açık ihale usulü ile ihalesi yapılmıştır.

Bahse konu işin Teknik Şartnamesinde, ağ altyapısı ile ilgili işlerin 7 farklı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve 38 faklı lokasyonda gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Anılan Şartnamenin 11.5 maddesinde, Bakanlığımızın 2022 yılı yatırım programı kapsamında yer alan ve mali yıl ile sınırlı ilgili proje ödeneği esas alınarak ihale edilen işin 16.12.2022 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Söz konusu işe ilişkin Sözleşme Tasarısının; 9.1. maddesi: “Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 29 takvim günüdür.” hükmünü; 10.3.1. maddesi: “Yüklenici, ihale kapsamında bulunan işleri, 16.12.2022 tarihine kadar tamamlayacaktır.” hükmünü içermektedir.

4734 sayılı Kanun’un 41inci maddesi: “İhale sonucunun bütün isteklilere bildirim inden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz” hükmünü; İç K ontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 17 nci maddesi: “Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir.” hükmünü havidir.

Sonuç olarak, mezkur Kanun ve Yönetmelik maddelerinde belirtilen bekleme süreleri de dikkate alındığında, 7 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde 38 farklı lokasyonda tamamlanması gereken ağ altyapı işlerinin, ihale dokümanında belirtilen 16.12.2022 tarihine kadar tamamlanmasının mümkün olmayacağı değerlendirilerek, söz konusu ihale sürecinin tekemmül ettirilip sözleşmeye bağlanmasında kamu yararı görülmemektedir. Bu itibarla, bahse konu ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat ve doküman düzenlemeleri çerçevesinde başvuruya konu ihalenin taşra idareleri ağ altyapısı kurulumuna ilişkin muhtelif 4498 adet mal alımı ve kurulumu işi olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi, şikayet ve itirazen şikayet süreci vb. nedenlerle ihale sürecinin uzayabileceği, bu durumun ihaleye çıkılmadan önce idarece öngörülmesi gerektiği, diğer taraftan yukarıda yer verilen Kanun maddesi gereğince idarelerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında iş eksilişi yapma imkanının da bulunduğu, bu durumda söz konusu gerekçenin öne sürülerek ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından 13.819,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu iddiasında haklı olduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde 13.819,00 TL’lik başvuru bedelinin iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap