Hizmet Alımı İhalelerinde iş deneyimi olarak sözleşme sunulması duurumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ödenmesi unutulmamalıdır.

Yayın Tarih: 17.04.2023 12:04
Özet

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 47.maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca iş deneyiminin belgelendirilmesine ilişkin olan sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibariyle ödenmiş olması gerekirken, dava konusu 28.10.2022 ilan tarihli ihaleye ilişkin olarak müdahil şirket tarafından, sözleşmeye ait damga vergisinin 18.11.2022 tarihinde ödendiği anlaşıldığından Kamu İhale Kurulu'nun 11.01.2023 tarih ve 2023/UH.II-91 sayılı kararında bu yönüyle hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.


Karar


Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2022/1130412 ihale kayıt numaralı “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kısmi Süreli Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.01.2023 tarihli ve 2023/UH.II-91 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 01.03.2023 tarihli E:2023/125, K:2023/458 sayılı kararında “… Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kısmi Süreli Hizmet Alımı İşi” ihalesinde en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, akabinde en avantajlı ilk teklifi veren şirketin, damga vergisini ihalenin ilan tarihinden sonra 18.11.2022 tarihinde ödediğinden bahisle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla yapılan şikâyet başvurusunun, ihalenin birinci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Asil Ortak Sağlık Güvenlik Birimi A.Ş. tarafından teklifi kapsamında iş deneyiminin tevsiki amacıyla sözleşme, sözleşme kapsamında düzenlendiği anlaşılan 2 (iki) adet e-arşiv fatura, SGK belgeleri, damga vergisinin ödendiğine ilişkin belge ile Asil Ortak Sağlık Güvenlik Birimi A.Ş. ile ASM Çevre Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sözleşmesi’nin sunulduğu görülmüştür. Aynı zamanda anılan istekliye ait Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde; “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler (varsa)” sütununda sözleşme tutarının “500.000,00 TL”, toplam fatura tutarının ise “507.689,89 TL” olarak beyan edildiği, anılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmeye ait 2022111801UbNO000041 dekont numaralı, 18.10.2022 ödeme tarihli, 5.947,04 TL tutarlı damga vergisinin ilan tarihinden önce ödendiğine ilişkin belgenin sunulduğu gerekçesiyle reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 11.01.2023 tarih ve 2023/UH.II-91 sayılı kararının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu uyuşmazlık, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimi kapsamında sunulan sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibariyle ödenip ödenmediğine ilişkindir.

Uyuşmazlıkta; mahkememizce yapılan 31.03.2023 tarihli ara kararımızla müdahil şirket tarafından ihale dosyasına sunulan iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmeye ait 2022111801UbNO000041 dekont numaralı damga vergisi ödemesine ilişkin bilgi ve belgelerin Uşak Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden istenildiği, 08.02.2023 tarihinde mahkememiz kayıtlarına giren yazı ve ekinde yer alan belgelerden ihalenin birinci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Asil Ortak Sağlık Güvenlik Birimi A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmeye ait damga vergisine ilişkin 2022111801UbNO000041 dekont numaralı ödemenin 18.11.2022 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47.maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca iş deneyiminin belgelendirilmesine ilişkin olan sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibariyle ödenmiş olması gerekirken, dava konusu 28.10.2022 ilan tarihli ihaleye ilişkin olarak müdahil şirket tarafından, sözleşmeye ait damga vergisinin 18.11.2022 tarihinde ödendiği anlaşıldığından Kamu İhale Kurulu’nun 11.01.2023 tarih ve 2023/UH.II-91 sayılı kararında bu yönüyle hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan; dava konusu ihale kapsamında en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen müdahil şirketin, ihale kapsamında iş deneyimini tevsik etme amacıyla sunmuş olduğu sözleşmenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen bir belge olduğu ve bu kanuna göre düzenlenen kağıtların damga vergisinden muaf olduğuna ilişkin olarak aynı Kanunun 27/2 maddesinde yer verilen düzenlemenin davalı idare tarafından işbu mahkeme kararı üzerine verilecek kararda yeniden değerlendirilebileceği de açıktır.” gerekçeleri ile “Dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 11.01.2023 tarihli ve 2023/UH.II-91 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunmuş olduğu sözleşmenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında damga vergisinden muaf olması yönünden yeniden değerlendirilmek üzere esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap