ihale-soru-cevap-logo.png

" kayıt " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında, başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket yöneticilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı, ancak, şirket ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgi bulunmadığı, anılan tüzel kişiliğin pay sahibi birden fazla olan anonim şirket statüsünde olduğu, bu nedenle ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin tüzel kişiliğin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının EKAP’a yükl << Devamını Oku>> [129]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından şirketin tek ortağı olan M.N.Knin yönetim kurulu başkanlığı süresinin sona erdiği ve görev süresini uzatmadığı, -EKAP’a anılan hususlara ilişkin belge yüklemediği iddia edilmekte ise de, kamu ihale mevzuatında tüzel kişilerin yönetim kurulu başkanlarının beyan edilmesi veya görev süresi sona eren yönetim kurulu başkanlarının görev sürelerini uzatarak ihaleye teklif vermesi gerektiğine yönelik bir zorunluluğun bulunmadığı, -anılan mevzuat kapsamında ihaleye katılım sağla << Devamını Oku>> [122]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikayete konu ihalenin e-teklif alınarak 14.10.2022 tarihinde ihalesinin yapıldığı, başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla yeterlik bilgileri tablosunda sözleşme ve faturalar toplam tutarının “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyan edildiği, idarece 14.10.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği, << Devamını Oku>> [189]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından İlvan Gıda Pet. Ür. İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan ettiği/sunduğu işletme kayıt belgesinin herhangi bir mutfağa sahip olunmadan alındığı, mutfağının ihalenin yapıldığı il olan Ankara’da olmadığı ve Ankara’daki mutfağa ait işletme kayıt belgesinin sunulmadığı, söz konusu belgede yer alan faaliyet konusunun İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde belirtilen faaliyet konusuna uygun olmadığı, yine anılan istekli tarafından beyan edil << Devamını Oku>> [204]


5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gereği Hizmet Tesbit Davası açılması gerekmektedir. << Devamını Oku>> [380]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde; - tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesinin yapılacağı, -tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise;  -bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına << Devamını Oku>> [263]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesi uyarınca e-teklif kapsamında Yapı Müteahhitliği Kayıt Belgesi Numarasının beyan edilmesinin yeterli olduğu, yine aynı Şartname’nin 22.2 maddesi gereğince isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde << Devamını Oku>> [1128]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesinin amacı ve gerekçesi bakımından uygun olacağı değerlendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle yüklenicinin ek fiyat farkı hesaplanması yönünde idareye yaptığı başvuru kapsamında Esasların ilgili maddelerinde yer verilen koşulları haiz olan ve idarenin tarafı olduğu bir sözleşmenin bulunması halinde tali nitelikteki eksikliklerin ihmal edilebileceği,   KAMU İHALE KURULU KARARI   Toplantı No                                                : 2022/031 Gün << Devamını Oku>> [165]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalede iş deneyime ait ekap’tan verilen sayı yerine yalnızca ihale kayıt numarası yazılırsa elenme sebebi midir? << Devamını Oku>> [346]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  Karaman Tarım İl Müdürlüğü'nün 22.04.2020 tarih ve 23659330-305.02-E. 1211330 sayılı yazısında “... GGBS yetkisiz kullanıcı sorgulamasında oluşan bu çelişkinin sistemsel bir hata olabileceğinin düşünüldüğü, Üniversitemiz sıcak yemek hizmeti alım ihalesi yeterlilik şartlarında yer alan İşletme Kayıt Belgesi ile ilgili olarak "ihale tarihi itibari ile geçerli, 5996 Sayılı Kanun gereğince düzenlenen faaliyet konusu "hazır yemek, tabldot yemek üretimi veya toplu tüketim işletmeleri" olan İşle << Devamını Oku>> [429]