Sıcak Yemek Hizmeti Alımı ihalesinde yeterlilik kriteri olarak istenen , 5996 Sayılı Kanun gereğince düzenlenen faaliyet konusu “hazır yemek, tabldot yemek üretimi veya toplu tüketim işletmeleri ”ifadesinin İşletme Kayıt Belgesi üzerinde geçmeyen bir ifade olduğu hk.

Yayın Tarih: 26.05.2020 08:05
Özet

  Karaman Tarım İl Müdürlüğü'nün 22.04.2020 tarih ve 23659330-305.02-E. 1211330 sayılı yazısında “... GGBS yetkisiz kullanıcı sorgulamasında oluşan bu çelişkinin sistemsel bir hata olabileceğinin düşünüldüğü, Üniversitemiz sıcak yemek hizmeti alım ihalesi yeterlilik şartlarında yer alan İşletme Kayıt Belgesi ile ilgili olarak "ihale tarihi itibari ile geçerli, 5996 Sayılı Kanun gereğince düzenlenen faaliyet konusu "hazır yemek, tabldot yemek üretimi veya toplu tüketim işletmeleri" olan İşletme Kayıt Belgesi" kriteri için Bakanlığımızca firmalara düzenlenen ve hali hazırda yürütülen prosedürde İşletme Kayıt Belgesi üzerinde geçmeyen bir ifade olması nedeniyle bunun İşletme Kayıt Belgesi üzerinden tespiti mümkün olmadığı ve firmalara teslim edilen İşletme Kayıt Belgesinde Perakende üretim (Örneğin: hazır yemek, tabldot yemek üretimi) satış veya toplu tüketim faaliyeti gösteren tüm firmalara verilen belge üzerinde faaliyet bilgisi olarak "Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler" ibaresinin geçtiğini ve 28.04.2020 tarih ve 23659330-305.02-E. 1236477 sayılı yazısında ise ihaleye katılan tüm isteklilerin faaliyet alanlarının uygun olduğu belirtilmiştir.   Anılan sebeplerle Bütün Tekliflerin Reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali kararının iptaline ve ihale işlemlerinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmiştir.” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.   Netice itibarıyla ihalenin iptali kararının idarece iptal edildiği dikkate alındığında, itirazen şikayet başvuru konusu olan “ihale komisyonunca alınan ihalenin iptali kararının iptal edilmesi” talebi hususunda gelinen aşamada uyuşmazlık konusu kalmadığından bahse konu başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.  


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

Toplantı No : 2020/019
Gündem No : 38
Karar Tarihi : 07.05.2020
Karar No : 2020/UH.II-827

BAŞVURU SAHİBİ:

Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taah.  San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/102523 İhale Kayıt Numaralı “300000 (4 Kap) Adet Sıcak Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından 14.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “300000 (4 Kap) Adet Sıcak Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 22.04.2020 tarih ve 18691 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/725 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen dilekçesinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale komisyonu ve ihale yetkilisine ihaleyi iptal etme takdir yetkisi verilmiş olsa da, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması gerektiği, kamu ihalelerinde esas amacın ihalenin geçerli teklifler arasındaki ekonomik açıdan en avantajlı teklife sahip istekli üzerinde bırakılması olduğu, ihaleye 11 isteklinin katıldığı dikkate alındığında ihalede rekabetin oluştuğu, tekliflerinin yaklaşık maliyetinin altında olduğu ve geçerli teklif olarak belirlendiği dikkate alındığında ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği, geçersiz teklif olarak belirlenen en düşük teklifle kıyaslanarak kendi tekliflerinin yüksek olduğu yönündeki değerlendirmenin yerinde olmadığı ve ihalenin iptal edilme gerekçelerinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin 1’inci ve 2’nci maddesinde yer alan “Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

  1. a) Adı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Madde 2 – İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

  1. a) Adı: 300.000 (4 Kap) Adet Sıcak Yemek Hizmeti Alımı” şeklindeki düzenlemelerden şikayete konu ihalenin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin 300000 (4 Kap) Adet Sıcak Yemek Hizmeti Alımı işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede 16.04.2020 tarihli ihale komisyonu kararıyla, ihalenin ilk oturumunda bir isteklinin geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin diğer oturumunda ise başvuru sahibi Ada Toplu Yemek Gıda Ltd. Şti. dışındaki diğer 10 isteklinin (ilk oturumda değerlendirme dışı bırakılan istekli de dâhil) işletme kayıt belgelerinde yer alan faaliyet konusunun ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde “İhale tarihi itibari ile geçerli,  5996 Sayılı Kanun gereğince düzenlenen faaliyet konusu “hazır yemek, tabldot yemek üretimi veya toplu tüketim işletmeleri” olan İşletme Kayıt Belgesi” şeklinde yer alan işletme kayıt belgesi faaliyet konusuna uygun olmadığının tespit edildiği ve anılan tekliflerin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihale komisyonunca ihaleye katılan 11 istekliden 10 tanesinin değerlendirme dışı bırakılması sebebiyle rekabetin oluşmadığı, ihalede verilen en düşük teklif ile tek geçerli teklif olan başvuru sahibi isteklinin teklifi arasında bulunan fark göz önünde bulundurulup kamu yararı gözetilerek ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından Kurum’a yapılan başvuru tarihinde (22.04.2020) ihaleye teklif veren Şeyma Gıda Yemekçilik Çiftlik Ürünleri Temizlik Hazır Giyim Taahhüt ve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu sonucunda idare tarafından 29.04.2020 tarihli ve 3 sayılı ihale komisyonu kararının alındığı görülmüş olup,  anılan kararda “…Komisyonumuzca 29.04.2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılan üçüncü oturumda;

 

İhaleye teklif veren Şeyma Gıda Yemekçilik Çiftlik Ürünleri Temizlik Hazır Giyim Taahhüt ve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından idaremize 22.04.2020 tarih ve 3514 sayılı yazı ile sunmuş olduğu TR-33-K-001732 Kayıt Numaralı işletme kayıt belgesinin uygun olduğu gerekçesiyle idaremize şikayet başvurusunda bulunmuştur.

 

İsteklinin başvurusu üzerine Karaman Tarım İl Müdürlüğüne 21.04.2020 tarih ve 360.44333-934.99-E. 10292 sayılı yazı ile İşletme Kayıt Belgesi faaliyet konu ve 27.04.2020 tarih ve 360.44333-934.99-E. 10292 sayılı yazılar ile İşletme Kayıt Belgelerinin geçerlilikleri ile ilgili yazılar yazılmıştır.

 

Karaman Tarım İl Müdürlüğü’nün 22.04.2020 tarih ve 23659330-305.02-E. 1211330 sayılı yazısında “… GGBS yetkisiz kullanıcı sorgulamasında oluşan bu çelişkinin sistemsel bir hata olabileceğinin düşünüldüğü, Üniversitemiz sıcak yemek hizmeti alım ihalesi yeterlilik şartlarında yer alan İşletme Kayıt Belgesi ile ilgili olarak “ihale tarihi itibari ile geçerli, 5996 Sayılı Kanun gereğince düzenlenen faaliyet konusu “hazır yemek, tabldot yemek üretimi veya toplu tüketim işletmeleri” olan İşletme Kayıt Belgesi” kriteri için Bakanlığımızca firmalara düzenlenen ve hali hazırda yürütülen prosedürde İşletme Kayıt Belgesi üzerinde geçmeyen bir ifade olması nedeniyle bunun İşletme Kayıt Belgesi üzerinden tespiti mümkün olmadığı ve firmalara teslim edilen İşletme Kayıt Belgesinde Perakende üretim (Örneğin: hazır yemek, tabldot yemek üretimi) satış veya toplu tüketim faaliyeti gösteren tüm firmalara verilen belge üzerinde faaliyet bilgisi olarak “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” ibaresinin geçtiğini ve 28.04.2020 tarih ve 23659330-305.02-E. 1236477 sayılı yazısında ise ihaleye katılan tüm isteklilerin faaliyet alanlarının uygun olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan sebeplerle Bütün Tekliflerin Reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali kararının iptaline ve ihale işlemlerinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmiştir.” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Buna göre, ihale komisyonunca Şeyma Gıda Yemekçilik Çiftlik Ürünleri Temizlik Hazır Giyim Taahhüt ve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusu kapsamında, ihaleye katılan isteklilerin işletme kayıt belgelerinin faaliyet konusu hususunda Karaman Tarım İl Müdürlüğünden görüş alındığı, alınan görüş neticesinde ise ihaleye katılan tüm isteklilere ait işletme kayıt belgelerinin faaliyet alanlarının uygun olduğu sonucuna varıldığı ve daha önce alınan ihalenin iptali kararının iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Netice itibarıyla ihalenin iptali kararının idarece iptal edildiği dikkate alındığında, itirazen şikayet başvuru konusu olan “ihale komisyonunca alınan ihalenin iptali kararının iptal edilmesi” talebi hususunda gelinen aşamada uyuşmazlık konusu kalmadığından bahse konu başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

Üst Konuları: Yemek Hizmet Alımı

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap