Tıbbi cihaz alım ihalesinde ,Sağlık Bakanlığının 2021/1 sayılı genelgesi gereği İhale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS’de “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresinin bulunması gerektiği hk.

Yayın Tarih: 16.07.2022 10:07
Özet

Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde; - tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesinin yapılacağı, -tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise;  -bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılacağı anlaşılmaktadır.   İdari Şartname’nin 7’nci maddesi kapsamında,  isteklilerin ihaleye katılımda yeterlik kriterlerini sağlamak üzere teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgelerin düzenlendiği görülmüştür.     Bu kapsamda, isteklilerin Sağlık Bakanlığının 2021/1 sayılı genelgesi gereği ; İhale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerektiği ve isteklilerin TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ilgisine göre ihale dosyasında sunacakları anlaşılmaktadır.   Diğer taraftan, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinin;

  1. a) bendine göre, isteklilerce teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile  teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği   "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenlenerek ihale dosyası içinde sunulacağı, “Belgede tüm maddeler için karşılamaktadır, uymaktadır” ibarelerinin belirtileceği,
 
  1. b) bendine göre ise,  teklif edilen her kalem cihaz için  tanıtıcı katalog veya broşür v.b teknik dokümanların ihale dosyası içinde sunulacağı, teknik şartnamede belirtilen özelliklerin kataloglarda madde madde işaretleneceği, işaretleme yapmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.
  Ayrıca İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır.   Öte yandan, söz konusu yeterlik belgeleri çerçevesinde aranan kriterlerin eksiksiz bir şekilde ve mevzuata uygun olarak sağlamak ile ilgili sorumluluğun isteklilere ait olduğu açık olup, bu kapsamda isteklilerce sunulan yeterlik belgeleri çerçevesinde idarenin sunulan belgelerle ilgili inceleme ve araştırma yapmasını engelleyici bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığı görülmekte olup, idarenin isteklilerin teklif ettiği tıbbi cihaz/ürünlerin ÜTS kayıtları ile ilgili inceleme ve araştırma yapmasının mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği anlaşılmaktadır.   Bu doğrultuda başvuru sahibi .... Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Mak. Elekt. İlet. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunduğu; -kataloglar ile ÜTS kayıtlarında yer alan verilerin birbirinden farklı olduğu dikkate alındığında, - idarece söz konusu ürünlerin teknik şartnameye uygunluğuna ilişkin denetimini söz konusu belgeler üzerinden yapılamayacağı, dolayısıyla idarenin söz konusu bilgi ve belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapmasının uygun olmayacağı anlaşıldığından, -idarece başvuru sahibi .... Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Mak. Elekt. İlet. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.  


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2022/034
Gündem No : 40
Karar Tarihi : 29.06.2022
Karar No : 2022/UM.I-787

 

BAŞVURU SAHİBİ:

…. Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Makina Elektr. İletişim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Zonguldak İli Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/323289 İhale Kayıt Numaralı “Röntgen Görüntüleme Sistemleri Cihaz Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Zonguldak İli Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 16.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Röntgen Görüntüleme Sistemleri Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak …. Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Makina Elektr. İletişim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin 27.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.06.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.06.2022 tarih ve 27127 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/598 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teklif ettikleri ürünler için teklif dosyasında sundukları katalogların incelenmesi neticesinde teknik şartname düzenlemelerini karşıladıklarının ihale komisyonunca beyan edildiği, ancak ÜTS kaydı ve barkod üzerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) sistemi üzerinden sorgulama yapıldığında ihale dosyasında sunulan katalog ile sistem üzerinde sunulan kataloğun aynı olmadığı ve aynı özellikleri yansıtmadığının değerlendirmeyi yapan uzman üyeler tarafından tutanak altına alındığı, ihaleye teklif veren diğer istekli US X-RAY RONTGEN A.Ş. için yapılan sorgulama inceleme ve değerlendirmeler sonucu ise katalog ve sorgulama sonuçlarının teknik şartname hususları ve katalog özellikleri ile birebir uygun olduğu ve yeterlilik kriterlerini karşıladığı tespit edilerek en avantajlı teklif fiyatı olarak belirlenmesine karar verildiği, alınan kararın çelişkili olduğu, zira ÜTS de bulunan belgelerin katalog değil kullanma kılavuzu olduğu, ihaleye giriş evrakları ile birlikte idareye teknik katalog verildiği, öncelikle ‘’İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde “Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.‘’ düzenlemesinin bulunduğu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinde, istekliler tarafından teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebileceğinin hüküm altına alındığı, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinin a) bendinde yer alan “Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi”  düzenleyerek ihale dosyası içinde sunacaklardır. Belgede tüm maddeler için karşılamaktadır, uymaktadır ibareleri ile belirtilecektir.” ve anılan şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinin b) bendinde yer alan “Teklif edilen her kalem cihaz için tanıtıcı katalog veya broşür v.b teknik dokümanlar ihale dosyası içinde sunacaklardır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler kataloglarda madde madde işaretlenecektir. İşaretleme yapmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.‘’ düzenleme gereği tüm yeterlilik kriterlerini sağladıklarının  ihale komisyon kararında beyan edildiği, ancak buna rağmen ’….fakat UTS kaydı ve barkod üzerinden Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldığında ihale dosyasında sunulan Katalog ile sistem üzerinde sunulan kataloğun aynı olmadığı aynı özellikleri yansıtmadığı tespit edilmiş ve değerlendirmeyi yapan uzman üyeler tarafından tutanak altına alınmıştır. .” denilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesinde ‘’İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2021/1 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS’de “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.’’ denildiği, taraflarınca onaylı TİTUBB belgesinin ihale dosyasında mevcut olduğu, burada sadece DRS Marka SYTEC 800 DR’ın onaylı olmasının istenildiği, TITUBB kaydındaki kullanım kılavuzuna bakılarak katalog değerlendirmesi yapılamayacağı, çünkü kullanım kılavuzlarında birçok ünitelerin opsiyonel olduğu ve teknik şartnamede istenen özellikleri birebir yansıtmayacağı, görsel fotoğrafların istenilen opsiyonel özelliklere göre değişiklik arz edeceği, zaten İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinin a) ve b) maddelerindeki katalogların ve Şartnameye uygunluğun istenme amacının da bu olduğu,  US X-RAY RONTGEN A.Ş.nin ÜTS kayıtları incelendiğinde kullanım kılavuzu ile teklif edilen cihaz arasında birçok uyumsuzluk olduğunun görüleceği, bu durumun söz konusu isteklinin yeterlilik kriterlerini karşılamadığı anlamına gelmeyeceği,  ancak idarece eşitlik ilkesi ihlal edilerek diğer isteklinin kullanım kılavuzu ile katalog arasındaki farklılıklarının görmezden gelindiği, İdari Şartname’nin 47.5’inci maddesinde yer alan ‘’ İhale komisyonu teknik kataloglar üzerinde yapacağı incelemede tereddüt etmesi durumunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna UBB/ ÜTS kayıtlarına esas verdiği katalogları ve teknik dokümanları talep edebilir. Bu durumda UBB/ ÜTS kaydına esas teknik dokümanlardaki veriler baz alınarak değerlendirme yapacaktır.’’ düzenlemesinin ÜTS kayıtları açısından kullanım kılavuzunun baz alınmasına dayanak oluşturmayacağı, çünkü taraflarının işi yapabilme yeterlilik kriterlerini sağladığının ihale komisyonu tarafından tereddütsüz bir şekilde beyan edildiği, diğer taraftan İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesi gereği İdari Şartname’nin 47.5’nci maddesine göre karar verilmeyeceği, anılan Şartname maddesinin yeterlilik kriteri olarak dikkate alınamayacağı hükmünün açık ve net olduğu, taraflarının değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olan Teknik Şartname maddelerine ilişkin olarak ise, bir dedektörün kablolu ya da kablosuz olmasının opsiyonel bir özellik olduğu, 3 kalem cihazın tamamının çift dedektörlü talep edilmesinden dolayı toplam 6 adet dedektör gerektiği,  ancak sadece 2’nci kalemin Teknik Şartnamesi’nde 4.1.2’nci maddesinde dedektörün bir tanesinin wireless olmasının istenildiği, diğer 5 adet dedektör de wireless özelliği istenmediği, dolayısıyla dedektörün kablolu ya da kablosuz (wireless) olmasının opsiyonel bir özellik olduğu, opsiyonel özelliklere göre de ÜTS kaydı yapılamayacağı, birçok dedektörün wireless ve kablolu olması durumunda modelin değişeceği, mesela Toshiba Marka dedektörün kablolu ve kablosuz modelinin olduğu, önemli olan hususun dedektörlerin Üts kaydının olması olduğu, kaldı ki US X-RAY RONTGEN A.Ş.nin 8698730003129 ve 8698730003310UTS kaydındaki verilerde 4 ayrı kablolu ya da kablosuz dedektör markasının yer aldığı ve hangi dedektör ve kaç adet  vereceğinin İdari Şartname  7.5.6’ncı maddesinin a) ve b) bentleri gereği beyan ettiği, bu nedenle idarece taraflı davranıldığı, ayrıca teklif edilen cihazın ÜTS kaydında 1 adet yazmasının yine opsiyonel olduğu, çift sabit dedektörlü bazı cihazlarda sedyeli çekimler için ayrıca 1 adet wireless özellikli ek  dedektör istendiği, toplam 3 adet için ÜTS kaydı yapılmasının işin akışına ters olduğu, kısaca her 3 iş kaleminin ‘teknik şartname uygunluk beyanlarında ’’ ve birçok yerde  hatta ‘’ teklif cetvelinde dahi çift dedektörlü verileceğinin taahhüt edildiği, sonuç olarak ÜTS kaydı olmayan bir kompenant zaten verilemeyeceği,  yine olası bir tereddüt yaşanmaması için ihalede teklif edilen DRS Marka SYTEC 800 DR’ a ait ÜTS dedektör sayısının 2 olarak güncellendiği, güncellenen dedektörlerin ise Üts kayıtlarının 2021 yılında yapıldığı, ihale komisyonunun tarafları için eksik gördüğü değerleri  diğer firma için de  görmesi gerekirken itirazımız üzerine dahi  görmezden geldiği,  yani  USX-RAY firmasının X-4C MODELE ait  8698730003211 ÜTS nolu cihazında jenaretörün gücünün yazmadığı,  röntgen tüpü ile alakalı hiçbir güç ve foküs  bilgisinin  mevcut olmadığı, röntgen tüpünün anot ve haube ısı kapasitelerinin yazmadığı, dolayısıyla bu doğrultuda bir inceleme yapılmasının eşitlik ilkesini ihlal ettiği, yine kullanım kılavuzunda tüm özellikler aranacak ise US X-RAY RONTGEN A.Ş.nin  teklif ettiği X3-C modele ait 8698730003129 ÜTS nolu cihazın Teknik Şartname’nin 4.4.1.1’inci maddesine uymadığının görüleceği, çünkü ilgili madde de tüpün yatay eksendeki hareketi motorlu olması istendiği, kullanım kılavuzunda ise bu hareketin mandallı olup manuel olduğu, yine kullanım   US X-RAY RONTGEN A.Ş.nin  X-4C MODELE ait  8698730003211 ÜTS nolu cihazında ürün görselliği ile kullanım kılavuzunun 7’nci sayfasındaki ürün görselliğinin farklı olduğu, biri dijital cihaz iken diğerinin konvansiyonel bir görsel olduğu,  aynı cihaza ait ürünün 18’nci sayfasındaki ürün görselindeki  kolimatör tabana monte Teknik Şartnamesi’nin 4.3’üncü maddesindeki otomatik kolimatör özelliğini karşılamadığı, çünkü manuel kolimatöre ait ürün görseli olduğu, sonuç olarak ÜTS deki katalog dahi olmayan kullanım kılavuzuna bakılarak  teknik şartnameye uygunluk denetiminin yapılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1.     Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

           İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesinde “Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın; a) Adı: Röntgen Görüntüleme Sistemleri Cihaz Alımı…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5.3.4.

– İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2021/1 sayılı genelgesi gereği;

-ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS’de “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.

– İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini ihale dosyasında sunacaklardır.

– Sağlık Bakanlığının 2021/1 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS’ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının yazılı ve imza altına alarak ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.

7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.5.6.

a)Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile  teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği   “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi”  düzenleyerek ihale dosyası içinde sunacaklardır. Belgede tüm maddeler için karşılamaktadır, uymaktadır ibareleri ile belirtilecektir. 

b) Teklif edilen her kalem cihaz için  tanıtıcı katalog veya broşür v.b teknik dokümanlar  ihale dosyası içinde sunacaklardır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler kataloglarda madde madde işaretlenecektir. İşaretleme yapmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “…47.4- Demonstrasyon(Demo): İstekliler ihale tarihi itibari ile Demonstrasyon için cihazını hazır bulundurmalıdır. Demo için hazır bulunduracağı adresi teklif dosyası içerisinde ihale komisyonuna sunmalıdır. Teknik Şartnamedeki tüm özelliklerin ve yan donanımlarının görülebilmesini sağlamak amacı ile her türlü alt yapı, malzeme ve aksesuar, dozimetrik ekipmanlar, jeneratör değerlerini ölçen ekipmanlar, istekli firma tarafından tedarik edilecektir.Demonstrasyonda, ihaleye teklif edilen cihaz sunulmalıdır.Teknik şartnamedeki tüm maddeler tek tek cihaz üzerinde kontrol edilecek ve şartnameye uygunlukları tespit edilecektir. Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerin bir veya birkaçını gösteremeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Demo işlemleri öncelikli olarak ekonomik açıdan en düşük fiyattan başlamak üzere komisyonun uygun gördüğü kadar firma için yapılacaktır. Tüm masraflarının yüklenici firma tarafından karşılanacağı Demo’yu Komisyon yapıp yapmamakla serbesttir.Komisyon teknik belgeler üzerinden incelemeyi yeterli görmesi durumunda ayrıca bir Demo yapmamakta serbesttir. DEMO ögörülmesi halinde idare tarafından EKAP üzerinden bildirim yapılacak olup, bildirime esas tarih ve saatte hazır bulunularak DEMO yapılmalı aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır.

47.5- İhale komisyonu teknik kataloglar üzerinde yapacağı incelemede tereddüt etmesi durumunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna UBB/ ÜTS kayıtlarına esas verdiği katalogları ve teknik dökümanları talep edebilir. Bu durumda UBB/ ÜTS kaydına esas teknik dökümanlardaki veriler baz alınarak değerlendirme yapacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihale kapsamında “Röntgen Görüntüleme Sistemleri Cihaz Alımı İşi’nin gerçekleştirilmek istenildiği, ihalenin “1) Röntgen Görüntüleme Sistemleri, Direkt Radyografi Sistemi Dijital (DR) Çift Dedektör Tavana Monte (Skolyoz Opsiyonlu),
2 ) Röntgen Görüntüleme Sistemleri, Direkt Radyografi Sistemi Dijital (Dr) Çift Dedektör Tavana Monte,
3 ) Röntgen Görüntüleme Sistemleri, Direkt Radyografi Sistemi Dijital (Dr) Çift Dedektör Tabana Monte” iş kalemlerinden oluştuğu görülmüştür.

 

23.05.2022 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan kesinleşene ihale kararı ve ihale komisyonu kararına göre, ihaleye başvuru sahibi …. Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Mak. Elekt. İlet. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ve US X Ray Röntgen A.Ş.nin teklif sunduğu,

 

Başvuru sahibi …. Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Mak. Elekt. İlet. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise “…İhale komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde teklif edilen ürünler için ihale dosyasında sunulan kataloglar incelendiğinde teknik şartnameyi karşıladığı beyan edilmiş, fakat ÜTS kaydı ve barkod üzerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTTCK) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldığında;

 ihale dosyasında sunulan katalog ile sistem üzerinde sunulan kataloğun aynı olmadığı aynı özellikleri yansıtmadığı tespit edilmiş ve değerlendirmeyi yapan uzmanlar tarafından tutanak altına alınmıştır. İlgili firmanın teklifi isteklinin işi yapabilme kapasitesini belirleyen yeterlik kriterlerine uygun olmadığından…” şeklinde gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

US X Ray Röntgen A.Ş.nin teklifinin ise Yapılan sorgulama inceleme ve değerlendirmeler sonucu katalog ve sorgulama sonuçlarının teknik şartname hususları ile sunulan katalog özellikleri ile birebir uygun olduğu, firmanın teklifinin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olduğu, isteklinin işi  yapabilme kapasitesini belirleyen yeterlik kriterlerini karşıladığı” tespitlerine yer verilerek ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale sürecinde ihale komisyonunda yer alan iki uzman üye ve diğer iki üye tarafından düzenlenen tutanakta …. Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Mak. Elekt. İlet. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe oluşturan teknik incelemelere yer verildiği,

 

Bu kapsamda, bir ve iki numaralı iş kalemlerinde ÜTS’de 8699990710581 sistem paketi olarak kayıt edilen ürüne ilişkin olarak, “1……………………..

.” gerekçelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli …. Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Mak. Elekt. İlet. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında ihalenin 1 ve 2’nci iş kalemleri için birincil ürün numarasının 8699990710581 olarak belirtildiği ÜTS ürün listesi çıktısının sunulduğu görülmüştür.

 

Söz konusu tutanak ekinde ise anılan ürün için ihale günü yapılan sorgulama sonucundaki kullanım kılavuzuna yer verildiği görülmüştür.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine idarece alınan karar ekinde düzenlenen tutanakta “başvuru sahibi …. Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Mak. Elekt. İlet. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe oluşturan teknik incelemelere ve başvuru sahibinin US X Ray Röntgen A.Ş.ne yönelik iddialarına ilişkin olarak ise iddia konusu hususları karşıladığına” yönelik ayrıntılı bilgilere yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan Yönetmelik ve Tebliğ açıklamaları gereği, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebileceği, özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesinin zorunlu olduğu, isteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verileceği,

 

Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde;

tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesinin yapılacağı,

-tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise;

-bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılacağı anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin 7’nci maddesi kapsamında,  isteklilerin ihaleye katılımda yeterlik kriterlerini sağlamak üzere teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgelerin düzenlendiği görülmüştür.  

 

Bu kapsamda, isteklilerin Sağlık Bakanlığının 2021/1 sayılı genelgesi gereği ;

İhale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS’de “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresinin bulunması gerektiği ve isteklilerin TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ilgisine göre ihale dosyasında sunacakları anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinin;

 a) bendine göre, isteklilerce teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile  teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği   “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi”  düzenlenerek ihale dosyası içinde sunulacağı, “Belgede tüm maddeler için karşılamaktadır, uymaktadır” ibarelerinin belirtileceği,

 

b) bendine göre ise,  teklif edilen her kalem cihaz için  tanıtıcı katalog veya broşür v.b teknik dokümanların ihale dosyası içinde sunulacağı, teknik şartnamede belirtilen özelliklerin kataloglarda madde madde işaretleneceği, işaretleme yapmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, söz konusu yeterlik belgeleri çerçevesinde aranan kriterlerin eksiksiz bir şekilde ve mevzuata uygun olarak sağlamak ile ilgili sorumluluğun isteklilere ait olduğu açık olup, bu kapsamda isteklilerce sunulan yeterlik belgeleri çerçevesinde idarenin sunulan belgelerle ilgili inceleme ve araştırma yapmasını engelleyici bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığı görülmekte olup, idarenin isteklilerin teklif ettiği tıbbi cihaz/ürünlerin ÜTS kayıtları ile ilgili inceleme ve araştırma yapmasının mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Bu doğrultuda başvuru sahibi …. Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Mak. Elekt. İlet. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunduğu;

kataloglar ile ÜTS kayıtlarında yer alan verilerin birbirinden farklı olduğu dikkate alındığında,

– idarece söz konusu ürünlerin teknik şartnameye uygunluğuna ilişkin denetimini söz konusu belgeler üzerinden yapılamayacağı, dolayısıyla idarenin söz konusu bilgi ve belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapmasının uygun olmayacağı anlaşıldığından,

-idarece başvuru sahibi …. Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Mak. Elekt. İlet. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan Us X-Ray Röntgen A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan kataloglar ile ÜTS kayıtlarında yer alan verilerin de birbirinden farklı olduğu dikkate alındığında söz konusu isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, idarece …. Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Mak. Elekt. İlet. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ve Us X-Ray Röntgen A.Ş.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi …. Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Mak. Elekt. İlet. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin idarece zaten değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alındığında, idarece söz konusu isteklinin teklifinin yeniden değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Us X-Ray Röntgen A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap