ihale-soru-cevap-logo.png

" kısmının " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından birim fiyat teklif cetvelinde 49 iş kaleminden bir kısmının tamamının, bir kısmının da belli bir miktarının alt yüklenicilere yaptırılacak olması, işin tamamının alt yüklenicilere yaptırılacağı sonucunu doğurmayacağından, davacıların teklifinin Yapım işleri Genel Şartnamesi 'nde ve idari şartnamede yer alan "işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz" düzenlemesine aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konu << Devamını Oku>> [653]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2009/UH.III-2727 Sayılı Kararında: Başvuru sahibinin sunmuş olduğu geçici teminat mektubuna ilişkin, düzenleyen bankadan teyit alınması, teyit sonucunda geçici teminat mektubunun usulüne uygun olduğu ve teklif bedelinin % 3’ünü karşıladığının doğrulanması halinde başvuru sahibinden, teklifi aşırı düşük bulunan diğer isteklilere yapılan sorgulama usulüyle açıklama istenilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [423]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen teklif fiyatlarının çoğunun yaklaşık maliyette belirlenmiş olan fiyatın altında olduğu, bir kısmının yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesi açıklamaları çerçevesinde, idarece ödenek durumu ve hizmet gerekleri dikkate alınarak kabul edilebileceği göz önüne alındığında, ihtiyaçları uygun şartlarda ve zamanında karşılamaktan soruml << Devamını Oku>> [530]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17.12.2012 tarih ve E:2012/1194 sayılı kararında özetle, “…anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 39 adet iş kalemi içerisinde 2 adet iş kalemi için tespit edilen idarece belirlenen metrajlar ile istekli tarafından hesaplanan metrajlar arasındaki farklılığın idarenin tespitinin aksine kabul edilebilir düzeyde olduğu görüldüğünden davacının tekl << Devamını Oku>> [380]