ihale-soru-cevap-logo.png

" komisyon " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 1 inci İdare Mahkemesi tarafından 18.02.2008 gün ve E:2007/1508 sayılı karar ile; “….ihaleye yalnızca iki firmanın katıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi davacı şirketin ilk teklifinin 4.790.000,00-YTL+KDV olduğu, daha sonra komisyon huzurunda kendi isteğiyle indirim yaparak 4.600.000,00.-YTL+KDV olarak ikinci bir teklifte bulunduğu anlaşılmakta olup, üzerinde kalan ihale bedelinin ihaleden sonra daha düşük tutarda […] << Devamını Oku>> [393]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açık ihale usulünde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlendikten sonra teklifini komisyon huzurunda indiremeyeceği hk. << Devamını Oku>> [534]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

08.05.2015 tarihinde saat:14.00’de düzenlenen İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanakta başvuru sahibi Bülent E...u- S...n İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 8’nci sırada teklif verdiği, ihale komisyon kararında ise 12’nci sırada yer aldığının görüldüğü, Tebliğin 30.2.2’nci maddesinde, idareden, ihale ve ön yeterlik dokümanı alan gerçek veya tüzel kişilere ilişkin bilgilerin T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik Numaraları üzerinden idare tarafından EKAP’a gir << Devamını Oku>> [1294]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Demonstrasyon istenmesi durumunda demonstrasyonun nasıl ve hangi şartlarda gerçekleştirileceğine ilişkin usul ve/veya esaslar ihale dokümanı ve mevzuatta düzenlenmemiş olmakla birlikte, demonstrasyona en azından ihale komisyonunun uzman üyelerinin katılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmede, her ne kadar idare tarafından Kuruma yazılan 14.03.2013 tarihli yazıda ihale komisyonunun uzman üyelerince demonstrasyon yapıldığı belirtilmiş olmakla birlikte,...Tıbbi Malzeme Lojistik Sa << Devamını Oku>> [1004]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Astın tesis etmiş olduğu bir işlemin, üst tarafından kabul edilerek onaylanması veya kabul edilmeyerek iptal edilmesi, işlemler üzerindeki hiyerarşik yetkinin en önemli unsuru olduğundan, “Genel Sekreter” ünvanına sahip bir personelin başkanı olduğu bir komisyon tarafından alınan ve hiyerarşik olarak üst makamda bulunan bu görevlinin imzasını taşıyan kararın, onaylanması veya iptal etme yetkisinin kendisinden hiyerarşik olarak daha alt konumda bulunan bir kamu görevlisinde olmasının, aynı şekild << Devamını Oku>> [947]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonu üyesi olmayan bir kişinin bulunduğu komisyon tarafından yapılan demonstrasyon işlemine ilişkin değerlendirmenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olmadığı hk. << Devamını Oku>> [465]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Astın tesis etmiş olduğu bir işlemin, üst tarafından kabul edilerek onaylanması veya kabul edilmeyerek iptal edilmesi, işlemler üzerindeki hiyerarşik yetkinin en önemli unsuru olduğundan, “Genel Sekreter” ünvanına sahip bir personelin başkanı olduğu bir komisyon tarafından alınan ve hiyerarşik olarak üst makamda bulunan bu görevlinin imzasını taşıyan kararın, onaylanması veya iptal etme yetkisinin kendisinden hiyerarşik olarak daha alt konumda bulunan bir kamu görevlisinde olmasının, aynı şekild << Devamını Oku>> [537]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale yetkilisinin ve ihale komisyonunun ihale sürecinde görev yapan iki organ olduğu, bunların görev alanlarının Kanun ve ikincil mevzuat hükümleri ile belirlenmiş olduğu ve bu iki organın birbirlerinin görev alanına girmelerinin mümkün olmadığı açıktır. << Devamını Oku>> [670]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını belirleme yetki ve sorumluluğunun ihale komisyonunda bulunduğu, bu nedenle, içerisinde ihale komisyonunun üç adet üyesinin de yer aldığı demonstrasyon komisyonunun değerlendirmelerinden faydalanılarak alınmış olan ihale komisyon kararının, yukarıda yer verilen, ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere, ihale komisyonu dışında b << Devamını Oku>> [736]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını belirleme yetki ve sorumluluğunun ihale komisyonunda bulunduğu, bu nedenle, içerisinde ihale komisyonunun üç adet üyesinin de yer aldığı demonstrasyon komisyonunun değerlendirmelerinden faydalanılarak alınmış olan ihale komisyon kararının, yukarıda yer verilen, ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere, ihale komisyonu dışında b << Devamını Oku>> [582]