Teklif Zarflnın İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanakta ve ihale komisyon kararında farklı sıralarda yer alması esasa etkili bir hata mıdır?

Özet

08.05.2015 tarihinde saat:14.00’de düzenlenen İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanakta başvuru sahibi Bülent E…u- S…n İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 8’nci sırada teklif verdiği, ihale komisyon kararında ise 12’nci sırada yer aldığının görüldüğü, Tebliğin 30.2.2’nci maddesinde, idareden, ihale ve ön yeterlik dokümanı alan gerçek veya tüzel kişilere ilişkin bilgilerin T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik Numaraları üzerinden idare tarafından EKAP’a girileceğinin düzenlendiği, başvuru sahibine ait İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Formda, “Doküman bedelinin tahsil edildiğine ilişkin belgenin tarihi ve no’su” satırında “08.05.2015 / 11:15” bilgisi yer alırken, “Dokümanın satın alındığı/gönderildiği tarih” satırında ise “08.05.2015 / 13:57” yazıldığının görüldüğü, buna göre anılan isteklinin, doküman bedelini ihale tarihinde daha erken bir saatte bankaya yatırmakla birlikte, saat 13:57’de dokümanı alarak idarece EKAP’a girişinin yapıldığı ve ihale komisyon kararındaki sıralamanın da EKAP bilgileri üzerinden yapıldığı ve sıralamadaki farklılığın EKAP’a bilgilerin girilmesi ile ilgili olduğu değerlendirilmiş olup, söz konusu farklılığın ihalenin sonucuna etkili bir durum olmadığı ve çelişki yaratmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/041

Gündem No

: 24

Karar Tarihi

: 08.07.2015

Karar No

: 2015/UY.I-1915

Şikayetçi: 

Bülent E…u- S…n İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

18.06.2015 / 51310 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/41692 İhale Kayıt Numaralı "Iı Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın Ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Çevre Aydınlatma, Yapısal Ve Bitkisel Peyzaj Yapımı İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

… 

BAŞVURU SAHİBİ:

Bülent E…u- S…n İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.,

 

VEKİLİ:

Av. İlyas V…l

… 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

Yenisey Yerleşkesi Çamlıçatak 75100 ARDAHAN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/41692İhale Kayıt Numaralı “II Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Çevre Aydınlatma, Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Yapımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 08.05.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “II Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Çevre Aydınlatma, Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Bülent E…u / S…n İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 01.06.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.06.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince18.06.2015 tarih ve 51310 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.06.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/1591 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, itirazen şikâyete konu yapım işine vermiş oldukları tekliflerinin, 22.05.2015 tarihinde taraflarına tebliğ olunan ihale komisyonu kararına göre, pilot ortak Bülent E…u adına vekaleten teklif kullanan Rıdvan V…l’a ait vekaletnamenin aslı ya da ilgili makamlarca aslı gibi onaylanmış örneği olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, komisyon kararının doğru ve hukuki olmadığı, şöyle ki; idare tarafından, ihale kararının düzeltilmesine yönelik taleplerinde 12’nci sırada dosya verdiklerinin belirtilmesine rağmen kesinleşen ihale kararının tebliğine ilişkin evrakta 8’nci sıradan teklif verdiklerinin belirtildiği, bu çelişkinin idarenin haksızlığını ortaya koyduğu, saat 13:57’de ihale dokümanı satın almalarının 12’nci sıradan kayda alındığına karine teşkil ettiğini iddia eden idarenin resmi yazısının kendisini yalanladığı, iddia edildiğinin aksine doküman bedelinin taraflarınca 08.05.2015 günü saat 11:15’de yatırıldığı, ihale komisyonu kararı taraflarına tebliğ edilmeden idareden talep etmiş oldukları zarf açma ve kontrol tutanağında, “Vekalet Durumunda Vekile Ait İmza Sirküsü” sütunu açılmış olup ilgili kısmın “ YOK” olarak işaretlendiğinin görüldüğü, ihale komisyon kararında ise “Vekile Ait Vekaletnamenin Olmaması” gerekçesinin belirtildiği, bu durumun birbiriyle çeliştiği, ihale makamının istediği tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde teslim edilmesine ve bu belgeler kontrol edilmesine rağmen, gerçeğe aykırı bir biçimde ve çelişki arz edecek mahiyette sonradan düzenlenen tutanaklar kullanılmak suretiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının hukuka açıkça aykırı olduğu, ihaleyi yapan idare tarafından teklif zarfları içerisinde pilot ortak adına vekaleten teklif kullanan vekile ait imza sirküleri ve vekaletin aslı gibidir sureti olmasına rağmen taraflarına tebliğ olunan ihale komisyonu kararında farklı, zarf açma ve kontrol tutanağında ise farklı belgelerin olmadığı yönündeki çelişkili gerekçelerine istinaden ilgili idare yöneticileri ve ihale komisyon üyeleri hakkında ihale iş ve işlemlerine fesat karıştırma fiillerinden dolayı Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundukları, teklif zarflarının alınış sırasına uygun olarak açıldığı ve teklif veren firmaların belgelerinde eksiklik olmadığı yönünde el ile doldurulan zarf açma ve belge kontrol tutanağı tanzim edilerek ihalenin ilk oturumunun kapatıldığı, ancak daha sonra talepleri üzerine verilen zarf açma ve belge kontrol tutanağının bazı komisyon üyelerinin ihtilafına rağmen sonradan düzenlenmiş olduğunun gerek belge üzerindeki somut deliller gerekse komisyon üyelerinin savcılığa vermiş oldukları ifadeler ile sabit olduğu, zarf açma ve belge kontrol tutanağında vekile ait imza sirküleri olmadığı yönünde bir tespit olmasına rağmen gerek ihale komisyonu kararından gerekse itiraza verilen cevapta vekaleten teklif kullanan vekile ait vekaletnamenin olmadığı” yönündeki iddia ve savunmanın kendi içinde çelişkili olduğu, idarenin, ihalenin ilk oturumunda var olarak tespiti yapılan vekaletnamenin daha sonra yok olduğu iddiası ile sahte belge düzenleyerek ihalenin seyrinin değişmesine ve ihaleye fesat karıştırma, tarafsız olarak hareket etmeme ve firmalarının zararına yol açacak harekette bulunarak suç işlediği, savcılık nezdinde edinmiş oldukları bilgiye göre ihale komisyon üyelerinden bazılarının bilgisayar ortamında düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağının sonradan idare amirlerinin baskıları ile usulsüz olarak düzenlettirildiği ve baskı yoluyla imzaladıkları yönünde ifadelerin mevcut bulunduğu, ihaleye vermiş oldukları 7.490.000,00 TL’lik teklifleri ile ihalenin firmaları üzerinde kalması gerekirken ihaleyi yapan idare yetkilileri ve ihale komisyonu üyelerinin 4734 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesine aykırı hareket ederek kamunun 609.000,00 TL zarara uğratıldığı, anılan Kanun’un 5’inci maddesine aykırı hareket ederek suç işledikleri, teklif dosyalarında var olan belgelerin yok sayılma gerekçesinin yerinde olmadığı ve bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğu   iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye 12 isteklinin teklif verdiği, 1 isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu gerekçesi ile, 2 isteklinin teklifinin ise belgelerindeki eksiklik gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Be-Do Mad. İnş. Gıda Canlı Hayv. Tic. Ltd. Şti. – Alptaş İnş. Turz. Teks. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı  üzerinde ihalenin bırakıldığı, Septioğlu İnş. Mad. Taah. İm. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Fatih Aktay İnş. Müh. Müş. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

           

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde  “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

           

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

a)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

(4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’inci maddesinde “(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

(3)Başvuru veya teklif zarfları alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ıncı maddesinde “16.1. Tekliflerin alınmasına ilişkin işlemler; 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir” hükmünün, zarfın yapıştırılan yerinin ihaleye katılan aday veya istekli tarafından imzalanıp, kaşesinin veya mührünün basılması şeklinde uygulanması gerekmektedir. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.

16.2. Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler

16.2.1. Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.

16.2.1.1. Başvuru veya teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması durumunda, bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek, zarfın değerlendirmeye alınmaması yönünde işlem tesis edilmeyecektir.

16.2.2. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan tip şartnamelerde başvuru veya teklif zarfı içinde sunulacak belgeler arasında aday veya isteklilerin ön yeterlik veya ihale dokümanını satın aldıklarına ilişkin belge bulunmamaktadır. Bu nedenle, idarelerce söz konusu belgenin başvuru veya teklif kapsamında sunulması istenmeyecektir. Ancak, ihale komisyonu tarafından başvuru veya teklif zarflarının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olup olmadığı incelenecek ve yapılan bu inceleme sonucunda başvuru veya teklif zarfı açılan aday veya isteklilerin doküman satın alıp almadıkları, idare tarafından düzenlenen ve bir nüshası idarede bulunan Ön yeterlik/ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formlardan kontrol edilerek doküman satın almadığı halde başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği anlaşılanların başvuru veya teklifleri 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki “… İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.” hükmü çerçevesinde anılan Kanunun 37 inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16.2.3 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca aday veya isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Kuruma ulaşan görüş taleplerinden ve itirazen şikayet başvurularından, bazı idarelerin bu tutanağı her bir belgenin durumunu belirtecek şekilde düzenlemedikleri, gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile adaylar veya istekliler arasında ihtilaflar ortaya çıktığı görülmüştür. Uyuşmazlıklara meydan vermemek amacıyla, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına” ilişkin maddelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

16.2.4. 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı maddesi uyarınca, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin, teklif fiyatları ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir. Bu çerçevede, ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet açıklanacaktır. Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının hiçbirinin Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde yaklaşık maliyet açıklanmayacaktır…” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “İdareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemler” başlıklı 30’uncu maddesinde “30.4 Başvuruların  ve tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi işlemlerinin EKAP’a kaydı;

30.4.1 İdareye teslim edilen başvuru ve teklif zarflarının teslim tarihi ve zarfın üzerinde yer alan bilgiler idare satın alma sorumlusu tarafından “Başvuru/Teklif Kabul İşlemleri” uygulaması üzerinden EKAP’a girilir.

30.4.2 Başvuru ve tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin Kanun ve uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre tesis edilen işlemler kapsamında ilgisine göre aşağıdaki bilgilerin EKAP’a kaydedilmesi zorunludur:

a) Başvuru/Teklif zarflarının uygun olup olmadığı,

b) Başvuruların yeterli bulunup bulunmadığı, yeterli bulunmama gerekçeleri ve teklif vermeye davet edilecek istekliler,

c) Teklif bedelleri,

ç) Tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında geçerli olan teklifler ile uygun bulunmayan teklifler ve bunların uygun bulunmama gerekçeleri,

d) Aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan teklifler,

e) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliler.

Kurum tarafından gerekli görülmesi durumunda, yukarıda belirtilen bilgilere ilave olarak EKAP’a kaydedilmesi gereken ilave bilgiler de belirlenebilecektir. Bu kapsamda Kurum tarafından EKAP’a girilmesi gerektiği EKAP’ta duyurularak belirlenen bilgilerin de EKAP’a kaydedilmesi zorunludur…”açıklaması yer almaktadır.

 

            Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde

“30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarda anılan mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, başvuru veya teklif zarflarının alınış sırasına göre inceleneceği, zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgelerin tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğunun Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterileceği, ihale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenleneceği, bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretlerinin, talep edenlere imza karşılığı verilmeden oturumun kapatılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde,

 

İhaleye ait bilgiler ve tarih ile saatin yer almadığı Zarf Açma Belge Kontrol Tutanağında “Vekalet Durumunda Vekile Ait İmza Sirküsü” sütununun açıldığı ve başvuru sahibi Bülent E…u- S…n İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait satırda bu belgenin “YOK” olarak yazıldığı, ancak standart formda ayrıca “vekaletname” sütununun yer almadığının görüldüğü,

 

Başvuru sahibinin iddia ettiği, ihale esnasında elle doldurulan zarf açma belge kontrol tutanağına, idarece gönderilen ihale işlem dosyası içinde rastlanılamadığı, daha sonra idarenin 01.07.2015 tarih ve 674 sayılı yazısı ekinde söz konusu belgenin gönderildiği, anılan belgede başvuru sahibine ait satırda Vekalet Durumunda Vekile Ait İmza Sirküsü sütununun boş bırakıldığının görüldüğü,

 

20.05.2015 tarihli ihale komisyonu kararında,  başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağı Bülent Elbistanlıoğlu adına imza atan Rıdvan V…l’a verilen vekaletnamenin aslı veya örneği bulunmadığı gerekçesi ile başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale işlem dosyası içinde yer alan, başvuru sahibi tarafından teklifi ekinde sunulan belgeler incelendiğinde, teklif mektubunun imza bölümünde pilot ortak Bülent E…u ile özel ortak S…n İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin kaşelerinin yer aldığı,  Bülent E…u kaşesinin altındaki imzanın, belgeler içinde yer alan noter tasdikli imza beyannamesinden Rıdvan V…l’a ait olduğunun anlaşıldığı, ancak Rıdvan V…l’a ilişkin vekaletnameye dosya içinde rastlanılamadığı, özel ortak S…n İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına ise şirket müdürü Hilmi Borak’ın imzaladığı ve imza sirkülerinin yer aldığı görülmüş olup, idarece Bülent E…u adına imza atan Rıdvan V…l’a ait vekaletnamenin aslı veya örneği bulunmadığı gerekçesi ile anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Öte yandan zarf açma ve belge kontrol tutanağında, Vekalet Durumunda Vekile Ait İmza Sirküsü sütununun yer aldığı, vekaletnameye ilişkin ayrıca bir sütun açılmadığı görülmüş olup,  Vekalet Durumunda Vekile Ait İmza Sirküsü sütununun hem vekaletname hem de imza beyanının kontrolü amacı ile açıldığı anlaşılmıştır. Buna göre başvuru sahibine ait imza beyannamesi olmakla birlikte, vekaletname bulunmadığından, idarece Vekalet Durumunda Vekile Ait İmza Sirküsü sütununun işaretlenmesinin çelişkili bir durum yaratmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Ayrıca ihale esnasında elle işaretlenen zarf açma belge kontrol tutanağı ile daha sonradan bilgisayar ortamında doldurulan tutanak arasında çelişki yaratacak bir durumun oluşmadığı da anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan 08.05.2015 tarihinde saat:14.00’de düzenlenen İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanakta başvuru sahibi Bülent E…u- S…n İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 8’nci sırada teklif verdiği, ihale komisyon kararında ise 12’nci sırada yer aldığının görüldüğü, Tebliğin 30.2.2’nci maddesinde,  idareden, ihale ve ön yeterlik dokümanı alan gerçek veya tüzel kişilere ilişkin bilgilerin T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik Numaraları üzerinden idare tarafından EKAP’a girileceğinin düzenlendiği,  başvuru sahibine ait İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Formda, “Doküman bedelinin tahsil edildiğine ilişkin belgenin tarihi ve  no’su” satırında “08.05.2015 / 11:15” bilgisi yer alırken, “Dokümanın satın alındığı/gönderildiği tarih” satırında ise “08.05.2015 / 13:57” yazıldığının görüldüğü, buna göre anılan isteklinin, doküman bedelini ihale tarihinde daha erken bir saatte bankaya yatırmakla birlikte, saat 13:57’de dokümanı alarak idarece EKAP’a girişinin yapıldığı ve ihale komisyon kararındaki sıralamanın da EKAP bilgileri üzerinden yapıldığı ve  sıralamadaki farklılığın EKAP’a bilgilerin girilmesi ile ilgili olduğu değerlendirilmiş olup, söz konusu farklılığın ihalenin sonucuna etkili bir durum olmadığı ve çelişki yaratmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap