Açık ihale usulünde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlendikten sonra teklifini komisyon huzurunda indirebilir mi?

Özet

Açık ihale usulünde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlendikten sonra teklifini komisyon huzurunda indiremeyeceği hk.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/76011 İKN'li 25 Spor Salonu İçin Kondisyon Aletleri Alımı ihalesine ilişkin olarak,

A… Dış Ticaret ve Telekomünikasyon Ltd. Şti.’nin 02.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 15.08.2007 tarih ve 23465 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 01.10.2007 tarihli ve 2007/UM.Z-3187 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,” karar verilmiştir.

Davacı F… Dış Tic. Ltd. Şti vekili Av. M. A… G…tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 1 inci İdare Mahkemesi tarafından 18.02.2008 gün ve E:2007/1508 sayılı karar ile; ….ihaleye yalnızca iki firmanın katıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi davacı şirketin ilk teklifinin 4.790.000,00-YTL+KDV olduğu, daha sonra komisyon huzurunda kendi isteğiyle indirim yaparak 4.600.000,00.-YTL+KDV olarak ikinci bir teklifte bulunduğu anlaşılmakta olup, üzerinde kalan ihale bedelinin ihaleden sonra daha düşük tutarda teklif edilmesi halinin ihaleden amaçlanan açıklık ve rekabet ilkelerine aykırılık oluşturmayacağı gibi herhangi bir kamu zararına  da sebebiyet vermediği dolayısı ile söz konusu ihaleyi sakatlar nitelikte olmadığı açıktır

Bu durumda davacı tarafından verilen ikinci teklifin teklif mektupları açıldıktan ve ihalenin 4.790.000,00-YTL+KDV ile davacı üzerinde kaldığı anlaşıldıktan sonra verilmiş olduğu açık olduğundan, bu teklifin ihale saatinden önce verilen ve önceki teklifin geri alınması veya değiştirilmesi şeklinde değerlendirilmek suretiyle ihale sonucunu etkilediği sonucuna varılarak ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesine ilişkin davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı,… gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

 

Bu Kararın uygulanması için 28.04.2008 tarihli 2008/MK-54 sayılı Kurul Kararıyla; “Ankara 1 inci İdare Mahkemesince 18.02.2008 gün ve E:2007/1508 sayı ile verilen yürütmenin durdurulması hakkında verilen kararın uygulanmasını teminen;

 

1- 01.10.2007 tarih ve 2007/UM.Z-3187 Kamu İhale Kurul Kararının iptaline,

 

2- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına,” karar verilmiştir.

 

Ankara 1 inci İdare Mahkemesi 30.06.2008 tarih ve E:2007/1508, K:2008/1394 sayılı Kararı ile18.02.2008 gün ve E:2007/1508 sayılı karardaki aynı gerekçelerle 01.10.2007 tarih ve 2007/UM.Z-3187 sayılı Kurul Kararının iptaline karar verilmiştir.

 

Anılan Mahkeme Kararına karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay 13 üncü Dairesi tarafından 26.12.2008 tarih ve 2008/10266 sayılı Karar ile; “ Uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasına,…” karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap