Sermayesi Belediyelere Ait Olan Şirketler Adına Kayıtlı Taşıtlar MTV’den Muaf Mıdır?

Yayın Tarih: 18.09.2022 10:09
Özet

Buna göre, belediyeden ayrı özel hukuk tüzel kişiliğiniz ve iktisadi faaliyetiniz nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan Şirketiniz adına kayıt ve tescilli bulunan taşıtların motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.


T.C. 

GİRESUN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

97677631-170[MTV/2018]-9882

06.08.2018

Konu

:

Sermayesi Belediyelere Ait Olan Şirketler Adına Kayıtlı Taşıtlar

İlgi

:

06.02.2018 tarih ve 5153 kayıt nolu özelge talep formunuz.

 

 

İlgide kayıtlı özelge formu ve eklerinin incelenmesinden; sermayesinin tamamı Belediyeye ait olan, özel hukuk tüzel kişiliği ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan Şirketiniz adına kayıtlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olup olmadığı hususlarında Defterdarlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde;

Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre; genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olması, ancak bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği bulunan işletmeler ile özel kanunlarında malları devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtlarının vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 47 nci maddesinde, “Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar.” hükmü, 48 inci maddesinde, “Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.” hükmü, 49 uncu maddesinde, “Tüzel kişiler,kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 16 ncı maddesinde, ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşların da tacir sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, belediyeden ayrı özel hukuk tüzel kişiliğiniz ve iktisadi faaliyetiniz nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan Şirketiniz adına kayıt ve tescilli bulunan taşıtların motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

İMZA

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap