ihale-soru-cevap-logo.png

" sözleşme " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibince özel sektöre gerçekleştirdikleri işlere ilişkin faturaların değerlendirmede dikkate alınması gerektiği iddia edilmekte ise de, ilgili mevzuat ve doküman düzenlemelerine göre yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılmasına imkân bulunmadığı ve yeterlik değerlendirmesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyimine ilişkin bilgiler dikkate alınarak değerlendirme yapılabileceği, başvuru sahibince bu kısımda “Sözleşme tarihi 2 << Devamını Oku>> [16]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer Hususlar” başlıklı 44’üncü maddesinde sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından başvuru sahibine 26.12.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen sözleşmeye davet yazısında sadece 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgeleri ile %6 oranında kesin teminatının sunulmasını << Devamını Oku>> [11]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2023/010 Gündem No : 29 Karar Tarihi : 01.02.2023 Karar No : 2023/UM.II-258 BAŞVURU SAHİBİ: Tüsan Yapı Sanayi Anonim Şirketi – Asf Asfalt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE: Seyhan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1111275 İhale Kayıt Numaralı “150000 Ton Asfalt Mıcırı Alımı İşi” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Seyhan […] << Devamını Oku>> [8]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinden, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesise ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verileceği, ancak, söz konusu tesise ilişkin şartların yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesise ilişkin düzenlemelerin ancak fiyat dışı unsurlar kapsamında belirlenebileceği, ihale konusu işte kullanılacak tesisi << Devamını Oku>> [18]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalelerinde asgari ücret fiyat farkı hesaplanırken bulunan fiyat farkına %4 sözleşme giderleri de eklenir mi? << Devamını Oku>> [54]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacı ile yapılacak değerlendirmeye ilişkin puanlamada, istekli tarafından ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının tespitinde imzalanan sözleşmelerin tasfiye, fesih ve devir nedenleriyle iş tamamlanmadan sonlandırılması durumunda idarelerce Kuruma bildirilen ilk sözleşme tutarlarının değil, feshedilmiş/tasfiye edilmiş/devredilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeye << Devamını Oku>> [39]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin “İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel ve Görevler” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.5. Yüklenici personellerine aşağıda  belirlenen  ücreti verecektir. Bu hususta İdareden herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yemek hizmeti porsiyon başı fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Tüm personel giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Gördes Devlet Hastanesi İçin Planlanan Taşımalı Hizmet Alımı İlgili Kısımda Bulunan Mutfak Kurulacak Olan Demirci Devlet Hastanesinden  Taşıma << Devamını Oku>> [54]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, 27.09.2022 tarihli zeyilname öncesi Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde “Teknik Şartnamede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı eksik veya hizmetin işleyişine engel olmak suretiyle hareket edildiği tespit edildiğinde” denilerek özel bir aykırılık hali belirlendiği, ceza oranının ve aykırılık gerçekleşme sayısına yer verildiği görülmüştür. 27.09.2022 tarihinde yapılan zeyilname sonrası Sözleşme Tasarısı’nın söz konusu 16.1.2’nci maddesinin boş bırakıldığı, öze << Devamını Oku>> [61]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan şikayete konu ihalenin 1’inci kısmında işçilik maliyeti hesabında sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanmasının zorunlu olmadığı açık olmakla birlikte, istekli tarafından % 4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler dahil işçilik hesaplanmasının mevzuata aykırı olmadığı veya % 4 sözleşme giderleri ve genel giderler hariç işçilik hesaplamasının zorunlu olmadığı anlaşılmıştır. Ancak, toplam teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olm << Devamını Oku>> [123]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan şikayete konu ihalede işçilik maliyeti hesabında sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının zorunlu olmadığı açık olmakla birlikte, istekli tarafından %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hariç işçilik hesaplanmasının ve buna uygun teklif verilmesinin de zorunlu olmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [73]