Yeterlik bilgileri tablosunda sunulmayan iş deneyim belgesi değerlendirmeye alınır mı?

Yayın Tarih: 17.03.2023 04:03
Özet

Başvuru sahibince özel sektöre gerçekleştirdikleri işlere ilişkin faturaların değerlendirmede dikkate alınması gerektiği iddia edilmekte ise de, ilgili mevzuat ve doküman düzenlemelerine göre yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılmasına imkân bulunmadığı ve yeterlik değerlendirmesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyimine ilişkin bilgiler dikkate alınarak değerlendirme yapılabileceği, başvuru sahibince bu kısımda “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde bilgilere yer verildiği, iddiada belirtilen özel sektöre gerçekleştirildiği ifade edilen işlere ilişkin sözleşme, fatura vb. bilgilerin yer almadığı, yeterlik değerlendirmesinde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından beyan edilmeyen fakat idareye sunulan özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin faturaların iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde dikkate alınamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının  "özel sektöre gerçekleştirdikleri işlere ilişkin faturaların değerlendirmede dikkate alınması gerektiği" şeklindeki kısmının yerinde olmadığı  sonucuna ulaşılmıştır.


Toplantı No : 2022/054
Gündem No : 56
Karar Tarihi : 23.11.2022
Karar No : 2022/UM.I-1470
BAŞVURU SAHİBİ:ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Merkezefendi Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/958522 İhale Kayıt Numaralı “Merkezefendi Belediyesi 2022 Yılı 2. Etap Agrega Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:  

Merkezefendi Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 14.10.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Merkezefendi Belediyesi 2022 Yılı 2. Etap Agrega Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş.’nin 27.10.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.10.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.11.2022 tarih ve 59874 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1283 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, yeterlik bilgileri tablosunda yer alan iş deneyim belgesi bilgi/belge/beyanlara ilişkin şartların sağlanamadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, beyan edilen iş deneyime ilişkin tüm bilgi belgelerin idareye sunulduğu, idarece sadece Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin EKAP kayıt tarihi ile ilgili hususun değerlendirildiği, özel sektöre yapılan iş kapsamında sunulan belgelerin dikkate alınmadığı, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’na yapılan satışlara ilişkin sözleşme ve faturalar ile beraber, aynı yazı ekinde Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. şirketine özel sektöre gerçekleştirilen işe ait düzenlenmiş faturaların da sunulduğu, benzer iş kapsamında Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. şirketine özel sektöre gerçekleştirilen söz konusu iş kapsamında, 2021 fatura icmal tutarı KDV hariç 1.861.294,70 TL, 2022 yılına ait fatura icmal tutarı ise KDV hariç 6.677.738,03 TL olup, sunulan belgelerin ihale konusu iş için yeterliklerini tek başına sağladığı,  idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin beyan ettiği belgeler için yaptığı doğrulama işleminin aynı şekilde kendileri için yapılmayarak eşitlik ilkesine ve kamu ihale mevzuatına aykırı işlem tesis edildiği, mal alımı ihalelerinde EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesi sunulması zorunluluğunun bulunmadığı, iş deneyimini tevsik edici bir sözleşme ile usulüne uygun kesilmiş faturaların ibrazının iş deneyiminin tespiti için yeterli olduğu, idarece bu hususun göz ardı edildiği, değerlendirme dışı bırakılmalarına gerekçe gösterilen Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlemiş iş deneyim belgesinin yeterlik kriteri olarak beyan edilmediği, zaten belgenin ilgili idarece düzenlenme tarihinin de ihale tarihinden sonra olduğu, ihale tarihinde kendilerinin teknik yeterliğini sağladığı, idarelerden kaynaklı gecikmelerden kendilerinin sorumlu tutulamayacağı, ihale komisyonu kararının mevzuata ve temel ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

b) Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

 ifade eder.”  hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş bitirme belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 44’üncü maddesinde “(1) Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.

…c) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin kabulünün, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılmış olması durumunda sözleşme tutarı tam olarak değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen fatura tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır. Kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerde de sözleşme tutarı tam olarak değerlendirilir.

ç) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması ve sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması koşuluyla sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı dikkate alınır.

d) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda; işin, bu şekilde tamamlandığı hususunda iş sahibi ile yüklenicinin anlaştığını gösterir belgenin, iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

e) Toplam sözleşme tutarı bulunmayan ve birim fiyat üzerinden bağıtlanan sözleşmede;  sözleşmede yazılı süre esas alınarak o dönemde yapılan işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir….” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde ya da ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kesin kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belgelerdeki toplam tutar, tam olarak dikkate alınır.

(2) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belgeler ve belgelerdeki tutarlar toplanamaz.

(3) İş deneyimini gösteren belgelerdeki tutar, fiyat farkları ve katma değer vergisi hariç olarak değerlendirilir.

(4) İş deneyimini gösteren belgelerde yer almakla birlikte ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmayan işlerin tutarları, iş deneyim tutarının belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaz.…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

…(7) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(9) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük tekliflerin bulunmadığı ihalelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilir. Beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.

…c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlere, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye kadar devam edilir.

(10) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı EK 1’inci maddesinde  “(1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’nci maddesinde “30.8.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir.

30.8.2 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi ve belge sahiplerine verilmesinde, İhale Uygulama Yönetmelikleri ile bu Tebliğin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesine ilişkin hükümlerine uyulması gerekmektedir. EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve sorgulanmasına ilişkin “İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi”ne EKAP üzerinden erişilebilir.

30.8.3 İdarece EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesine, EKAP tarafından otomatik olarak bir “belge numarası” verilmektedir. EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi çıktısı alınarak belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verilecektir.

30.8.4 Daha önce EKAP üzerinden düzenlenmeyen mevcut iş deneyim belgesinin, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenebilmesi için, iş deneyim belgesi sahibinin ilgili idareye başvuruda bulunması ve iş deneyim belgesinin aslını idareye teslim etmesi gerekmektedir. Bu durumda; ilgili idarece iş deneyim belgesi süresi içinde EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek 30.8.3 üncü maddede belirtilen şekilde onaylanıp ilgiliye verilecek, ilgili tarafından idareye teslim edilen iş deneyim belgesi ise dosyasında muhafaza edilecektir.

30.8.5 İhalelerde aday veya isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin sorgulanması, ihale komisyonu tarafından EKAP’ın “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan “belge numarası” esas alınarak yapılacaktır.

30.8.6 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanmasında iş deneyim belgesinin, EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan sorgulamada, bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda, sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır.

30.8.7 İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenleyebilmeleri için 29 uncu maddede belirtilen işlemlere uygun olarak EKAP’a kayıtlı olmaları gerekmektedir. İlanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde, İhale Uygulama Yönetmelikleri Ek-1 maddeleri çerçevesinde, EKAP üzerinde kayıt altına alınma zorunluğu olduğu halde bu zorunluğa uygun olmayan iş deneyim belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından dolayı EKAP’a kayıtlı olmayan kurum ve kuruluşların aday ve istekliler açısından bir hak kaybına neden olmamaları bakımından öngörülen tarihlere kadar EKAP’a kayıt olmaları önem arz etmektedir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Merkezefendi Belediyesi 2022 Yılı 2.Etap Agrega Alımı İşi

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

9 kalemde toplam 20.000 ton farklı ebatta ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş agrega Farklı ebatlarda agrega alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Merkezefendi Belediyesi mücavir alan sınırları” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel sektörde agrega veya kum veya filler satış işleri yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir….” düzenlemesi yer almaktadır.

Merkezefendi Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından “Merkezefendi Belediyesi 2022 Yılı 2.Etap Agrega Alımı İşi” işinin e-teklif alınarak 14.10.2022 tarihinde ihalesinin yapıldığı, itirazen şikâyete konu ihalede 8 adet ihale dokümanı indirildiği, 14.10.2022 tarihinde yapılan ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 20.10.2022 onay tarihli ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş.’nin yeterlik bilgileri tablosuna iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgelerin beyan edildiği, beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması talebine ilişkin yazının istekliye tebliğ edilerek iş deneyim belgesini teyit edebilmek adına belgenin aslının istenildiği, sunulan iş deneyim belgesinin kamu kurumundan alınan ve EKAP’a kaydı zorunlu bir belge olduğu, aynı zamanda ilk ilan veya davet tarihinde önce düzenlenmesi gerekirken ihale tarihinden (14.10.2022) sonra düzenlendiği (17.10.2022 ) tespit edildiğinden isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu ihalenin Tıkıroğlu Hazır Beton Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. olduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla yeterlik bilgileri tablosunda sözleşme ve faturalar toplam tutarının “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyan edildiği görülmüştür.

İdarece başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna özetle “başvuru sahibi tarafından ihalede sunulmayacak belgeler tablosunda yer alan diğer belgelere ilişkin açıklamalar kısmında “İş deneyimini teşvik edici ciro ve sözleşmeler talep edilmesi halinde idarenize sunulacaktır.” ifadesinin yer aldığı, özel sektöre düzenlenen iş deneyim belgesine ait bilgilerin aksine, iş deneyim belgesi düzenlenmeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler kısmına sözleşme tutarı 1.900.000,00 TL toplam fatura tutarı 2.280.000,00 TL olan, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinin bilgilerinin işlendiği, bu belgenin de EKAP kaydı ihale tarihinden sonra (17.10.2022) yapıldığı, dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’inci maddesinde yer alan açıklama gereği teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı” şeklinde cevap verilmiştir.

İdarece 14.10.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazıda “… “Merkezefendi Belediyesi 2022 Yılı 2.Etap Agrega Alımı İşi”ne ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 18.10.2022 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

•EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi

•Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler

•Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler

•Diğer Belge

•Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” ifadelerine yer verilmiştir.

İdarece talep edilmesi üzerine yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin teyidi amacıyla başvuru sahibi ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsiken Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş 17.10.2022 tarihli ve 2022/58450-5618973-1-1 sayılı iş bitirme belgesi, bu işe ilişkin hakedişler, ayrıca Fernas İnşaat A.Ş., Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş., Nevzat Ökmen, Birleşik Haf. Alt. İnş. Mal. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’na yapılan kırmataş agrega satış faturalarının sunulduğu görülmüştür.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından başvuru sahibi adına düzenlenmiş 17.10.2022 tarihli ve 2022/58450-5618973-1-1 sayılı iş bitirme belgesi incelendiğinde, sözleşme tarihinin 24.03.2022, ihale tarihinin 21.12.2022, sözleşme bedelinin 1.900.000,00 TL, toplam sözleşme tutarının 2.280.000,00 TL, kesin kabul tarihinin 04.08.2022, belge tutarının 2.280.000,00 TL, belgenin EKAP üzerinden düzenlenme tarihinin 17.10.2022 olduğu tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve sunulan iş deneyim belgesine ilişkin bilgilerin, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 21.02.2022 tarihinde ihalesi yapılan 2022/58450 ihale kayıt numaralı “Kırmataş Dolgu Malzemesi” alımına ilişkin olduğu görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuatta, elektronik ihalelerin e-teklif alınmak suretiyle aktarılan Yönetmelik maddesine uygun olarak yapılmasının gerektiği, bu çerçevede ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı tespit edilen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

Ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde ise, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük tekliflerin bulunmadığı ihalelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verileceği, beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedileceği, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin tekliflerinin ise değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, kamu ihale mevzuatının yukarıda yer verilen hükümlerinden, iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu, EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için anılan maddede sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmelerinin gerektiği, ayrıca idarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenlerin ekleri ile birlikte sunulmasının gerektiği, beyan edilmeyen bilgi ve belgelerin teklif değerlendirmesinde dikkate alınmasına imkân bulunmamaktadır.

Başvuru sahibince özel sektöre gerçekleştirdikleri işlere ilişkin faturaların değerlendirmede dikkate alınması gerektiği iddia edilmekte ise de, ilgili mevzuat ve doküman düzenlemelerine göre yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılmasına imkân bulunmadığı ve yeterlik değerlendirmesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyimine ilişkin bilgiler dikkate alınarak değerlendirme yapılabileceği, başvuru sahibince bu kısımda “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde bilgilere yer verildiği, iddiada belirtilen özel sektöre gerçekleştirildiği ifade edilen işlere ilişkin sözleşme, fatura vb. bilgilerin yer almadığı, yeterlik değerlendirmesinde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından beyan edilmeyen fakat idareye sunulan özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin faturaların iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde dikkate alınamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının  “özel sektöre gerçekleştirdikleri işlere ilişkin faturaların değerlendirmede dikkate alınması gerektiği” şeklindeki kısmının yerinde olmadığı  sonucuna ulaşılmıştır.

Bu çerçevede, şikayete konu ihalenin e-teklif alınarak 14.10.2022 tarihinde ihalesinin yapıldığı, başvuru sahibi ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla yeterlik bilgileri tablosunda sözleşme ve faturalar toplam tutarının “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyan edildiği, idarece 14.10.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği, başvuru sahibi tarafından bu beyana ilişkin olarak, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından başvuru sahibi adına düzenlenmiş 17.10.2022 tarihli ve 2022/58450-5618973-1-1 sayılı iş bitirme belgesi ile bu işe ilişkin hakedişlerin sunulduğu, sunulan iş bitirme belgesine konu işin özel sektöre gerçekleştirilen bir iş olmadığı, bahse konu işin iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara gerçekleştirildiği, iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu, dolayısıyla idarece başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin ihale tarihi itibarıyla EKAP’a kayıtlı bir belge olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan, başvuru sahibinin “idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin beyan ettiği belgeler için yaptığı doğrulama işleminin aynı şekilde kendileri için yapılmayarak eşitlik ilkesine ve kamu ihale mevzuatına aykırı işlem tesis edildiği” yönündeki iddiası incelendiğinde, idarece 14.10.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu aynı hususları içeren yazı ile hem başvuru sahibinden hem de ihale üzerinde bırakılan Tıkıroğlu Hazır Beton Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenlerin ekleri ile birlikte sunulmasının istenildiği, ihale üzerinde bırakılan Tıkıroğlu Hazır Beton Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen iş deneyim belgesine ilişkin bilgi ve belgelerin idareye sunulduğu, sunulan belgelerin beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görüldüğünden söz konusu iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap