Vakıf üniversitesi tarafından alınan ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı

Yayın Tarih: 04.03.2023 03:03
Özet

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacakları; ek 7 nci maddesinde, vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edecekleri ve emlak vergisinden muaf tutulacakları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kamu tüzel kişiliğini haiz olan üniversitenizin 2547 sayılı Kanunun 56/b ve ek 7 nci maddeleri gereğince, 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sözü edilen genel bütçeli idarelere tanınan damga vergisi muafiyetinden yararlanması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan vakıf üniversiteniz tarafından alınan ihale kararları damga vergisine tabi olup, 2547 sayılı Kanunun 56 ve ek 7 nci maddeleri uyarınca üniversitenizin damga vergisinden muaf olması nedeniyle bu ihale kararlarına ait damga vergisinin kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir.
İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap