ihale-soru-cevap-logo.png

" teklifler " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle, isteklinin tanımının Kanun’da mal veya hizmet alımları ile yapım işi ihalelerine teklif sunan tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi şeklinde yapıldığı, teklifin ise isteklilerin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas yeterlik belgeleri olarak tanımlandığı anlaşılmıştır. Anılan Kanun hükmünden gerçek ya da tüzel kişilere istekli sıfatını kazandıracak olan teklifin esaslı ana ögesinin bedel içeren fiyat teklifi olduğu anlaşılmakta olup fiyat teklifi içermeyen << Devamını Oku>> [2765]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 08.05.2014 tarihli ve E:2014/869 sayılı kararında; “…Dosyanın incelenmesinden, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan uyuşmazlık konusu ihaleye katılan davacı şirket tarafından, 03.10.2012 tarihinde ihalede öncelikle teknik puanların açıklanması gerekirken idarece ilk olarak mali tekliflerin açıldığı ve aynı tarihte imza karşılığı ilgili standart formların taraflarına teslim edildiği, teknik puanların mali teklifler a& << Devamını Oku>> [398]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonu; a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını, b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci tekl << Devamını Oku>> [831]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat, Danıştay 13. Dairesinin 09.06.2014 tarihli ve E:2014/481 sayılı kararı ve emsal Kurulu kararları dikkate alındığında ihaleye katılan isteklilerin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30’uncu maddesi uyarınca, aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları toplam işçi sayısının yüzde üçü oranında engelli işçi çalıştırmalarının zorunlu olduğu, ihaleye katılan isteklilerin Kanun’un kendilerine tanıdığı hak kapsamında tekliflerini oluşturmasın << Devamını Oku>> [455]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her türlü fiyat araştırmasında idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu gözetildiğinde, yaklaşık maliyetin hesaplamasında daha önce gerçekleşmiş ihalede verilen tekliflerin esas alınmasının her türlü fiyat araştırması kapsamında olduğunun kabulü gerektiğinden, daha önce gerçekleşmiş ihalede verilen teklifler esas alınarak yapılan yaklaşık maliyet hesaplamasının 4734 sayılı Kanun'un 9. maddesinde belirlenen amaca uygun olduğu, hk. << Devamını Oku>> [564]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu iş makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin bir hizmet olduğu için anılan Tebliğ’in ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan ve yukarıda belirtilen 78.3’üncü maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda aşırı düşük teklif sınır değeri yaklaşık maliyetin 1,3’e bölünmesi ile elde edilen tutar olan 325.120,42 TL’dir. Bu nedenle, aşırı << Devamını Oku>> [986]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her türlü fiyat araştırmasında idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu gözetildiğinde, yaklaşık maliyetin hesaplamasında daha önce gerçekleşmiş ihalede verilen tekliflerin esas alınmasının her türlü fiyat araştırması kapsamında olduğunun kabulü gerektiğinden, daha önce gerçekleşmiş ihalede verilen teklifler esas alınarak yapılan yaklaşık maliyet hesaplamasının 4734 sayılı Kanun'un 9. maddesinde belirlenen amaca uygun olduğu, hk. << Devamını Oku>> [502]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dava konusu ihalede, idarenin ihaleye katılımı engelleyici bir tutum içerisinde bulunduğu ve ihale dokümanının ihaleye katılımı kısıtlayıcı düzenlemeler içerdiğine ilişkin herhangi bir iddianın bulunmadığı, ihaleye 5 firmanın katılarak teklif verdiği, bu tekliflerden ikisinin geçerli ve yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alındığında, ihalede rekabet koşullarının oluştuğu kuşkusuz olduğu gibi ihaleye katılan ve ihale komisyonu tarafından diğer tekliflere ve idarenin tespit ettiği yaklaşık << Devamını Oku>> [713]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu hususlar çerçevesinde somut olaya bakıldığında, ihalenin uyuşmazlığa konu kısımlarına ilişkin olarak, başvuru sahibi tarafından yerli malı belgesi sunulduğu ve ihale dokümanında da yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacağına yönelik düzenleme bulunması karşısında, idare tarafından öncelikle tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olarak teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olan başvuru sahibi isteklinin teklifinin uygun bulunmadığı v << Devamını Oku>> [435]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalede idarece aynı nitelikte daha önce yapılan ihalelere verilen teklifler ve yapılan kırım oranları emsal alınarak, rekabet ortamının sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisince iptal edilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu hk. << Devamını Oku>> [891]