Birim fiyat teklif cetvelinde ve İdari Şartname’de engelli işçi çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmadığı durumda teklifler nasıl verilmelidir?

Özet

Mevzuat, Danıştay 13. Dairesinin 09.06.2014 tarihli ve E:2014/481 sayılı kararı ve emsal Kurulu kararları dikkate alındığında ihaleye katılan isteklilerin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca, aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları toplam işçi sayısının yüzde üçü oranında engelli işçi çalıştırmalarının zorunlu olduğu, ihaleye katılan isteklilerin Kanun’un kendilerine tanıdığı hak kapsamında tekliflerini oluşturmasına engel bulunmadığı idarenin ise 4857 sayılı Kanun’un anılan maddesi gereği çalıştırılması zorunlu engelli işçi sayısı ve engelli işçiler için Hazinece karşılanacak prim tutarlarını dikkate alarak asgari işçilik maliyetini hesaplamak suretiyle isteklilerin tekliflerini değerlendirmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/022

Gündem No

: 38

Karar Tarihi

: 01.04.2015

Karar No

: 2015/UH.I-947

 

Şikayetçi: 

H… Organizasyon Güvenlik Temizlik Teks. İml. Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

A… İli Kamu Hastaneleri Birliği 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

17.03.2015 / 24769 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/175480 İhale Kayıt Numaralı "Teknik Destek Hizmet Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

H… Organizasyon Güvenlik Temizlik Teks. İml. Tic. Ltd. Şti.,

Barbaros Hayrettin Cad. 600. Sok. Kutay İş Hanı No:1/22 KIRIKKALE

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

A… İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Yeni Baraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/A…

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/175480 İhale Kayıt Numaralı “Teknik Destek Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            A… İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 28.01.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Teknik Destek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak H… Organizasyon Güvenlik Temizlik Teks. İml. Tic. Ltd. Şti.nin 02.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin04.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.03.2015 tarih ve 24769 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/724 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince %3 oranında engelli işçi çalıştırmanın zorunlu olduğu, ihaleye katılan isteklilerin Kanun’un kendilerine tanıdıkları hak kapsamında tekliflerini oluşturmasına engel bulunmadığının anlaşıldığı, birim fiyat teklif cetvelinde ve İdari Şartname’de engelli işçi çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmadığı, tekliflerinin Kanun’da belirtilen yükümlülük kapsamında idarede çalıştırılacak engelli işçi için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak oluşturulduğu, ihale konusu hizmet alımında çalışacak toplam 141 personelin %3 oranına tekabül eden engelli personel sayısının 4 olduğu, kendileri tarafından engelli personele ilişkin Hazinece karşılanan prim tutarının 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplandığı, idare tarafından tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuat hükümlerine ve Danıştay 13. Dairesinin 09.06.2014 tarihli ve E:2014/481 sayılı kararına göre hukuka aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle tekliflerinin tekrar değerlendirmeye alınarak düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Teknik Destek Hizmet Alımı” olarak belirtildiği, miktarı ve türünün ise “141 personel ile 12 Kısım Teknik Destek Hizmet Alımı” olarak belirtildiği, anılan şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1) A… Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli için:

a.Personellere asgari ücretin %35 fazlası ödeme yapılacaktır.

b.Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince ulusal, dini bayramlar ve resmi tatil günleri için toplam 12 Personel x 47 tatil günü = 564gün çalışma yapılacaktır.

2) Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli için:

a.Personellere asgari ücretin %35 fazlası ödeme yapılacaktır.

b.Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince ulusal, dini bayramlar ve resmi tatil günleri için toplam 12 Personel x 47 tatil günü = 564gün çalışma yapılacaktır.

3) Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli için:

a.Personellere asgari ücretin %35 fazlası ödeme yapılacaktır.

b.Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince ulusal, dini bayramlar ve resmi tatil günleri için toplam 2 Personel x 47 tatil günü = 94 gün çalışma yapılacaktır.

4) A… Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli için:

a.Personellere asgari ücretin %35 fazlası ödeme yapılacaktır.

b.Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince ulusal, dini bayramlar ve resmi tatil günleri için toplam 4 Personel x 47 tatil günü = 188 gün çalışma yapılacaktır.

5) A… Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Teknik Destek Hizmet Personeli için:

a.Personellere asgari ücretin %35 fazlası ödeme yapılacaktır.

6) A… Devlet Hastanesi

Teknik Destek Hizmet Personeli için:

a.Personellere asgari ücretin %35 fazlası ödeme yapılacaktır.

b.Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince ulusal, dini bayramlar ve resmi tatil günleri için toplam 2 Personel x 47 tatil günü = 94 gün çalışma yapılacaktır.

Teknik Destek Hizmet Personeli(Terzi) için:

a.Personele asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır.

7) Karaisalı Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli için:

a.Personellere asgari ücretin %35 fazlası ödeme yapılacaktır.

b.Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince ulusal, dini bayramlar ve resmi tatil günleri için toplam 1 Personel x 47 tatil günü = 47 gün çalışma yapılacaktır.

8) Ceyhan Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli için:

a.Personellere asgari ücretin %35 fazlası ödeme yapılacaktır.

b.Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince ulusal, dini bayramlar ve resmi tatil günleri için toplam 6 Personel x 47 tatil günü = 282 gün çalışma yapılacaktır.

9) İmamoğlu Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli için:

a.Personellere asgari ücretin %35 fazlası ödeme yapılacaktır.

b.Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince ulusal, dini bayramlar ve resmi tatil günleri için toplam 1 Personel x 47 tatil günü = 47 gün çalışma yapılacaktır.

10) Kozan Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli için:

a.Personellere asgari ücretin %35 fazlası ödeme yapılacaktır.

b.Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince ulusal, dini bayramlar ve resmi tatil günleri için toplam 2 Personel x 47 tatil günü = 94 gün çalışma yapılacaktır.

11) Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli için:

a.Personellere asgari ücretin %35 fazlası ödeme yapılacaktır.

b.Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince ulusal, dini bayramlar ve resmi tatil günleri için toplam 1 Personel x 47 tatil günü = 47 gün çalışma yapılacaktır.

12) Tufanbeyli Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli için:

a.Personellere asgari ücretin %35 fazlası ödeme yapılacaktır.

b.Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince ulusal, dini bayramlar ve resmi tatil günleri için toplam 1 Personel x 47 tatil günü = 47 gün çalışma yapılacaktır.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yemek Bedeli: Çalışacak personellere yemek bedeli ödenmeyecek olup çalıştıkları günler için yemek idare tarafından karşılanacaktır. Yol bedeli:

1) A… Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ,A… Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ,A… Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ,A… Devlet Hastanesi , Karaisalı Devlet Hastanesi için:Çalışacak personellere yol bedeli yüklenici tarafından nakdi olarak verilecek olup ücret bordrolarında gösterilecektir. Çalışacak personellere 26 gün üzerinden her gün için kişi başı 4,58 TL yol ücreti verilecektir.

2) Ceyhan Devlet Hastanesi ve Kozan Devlet Hastanesi için:Çalışacak personellere yol bedeli yüklenici tarafından nakdi olarak verilecek olup ücret bordrolarında gösterilecektir. Çalışacak personellere 26 gün üzerinden her gün için kişi başı 3,82 TL yol ücreti verilecektir.

3) İmamoğlu Devlet Hastanesi İçin:Çalışacak personellere yol bedeli yüklenici tarafından nakdi olarak verilecek olup ücret bordrolarında gösterilecektir. Çalışacak personellere 26 gün üzerinden her gün için kişi başı 2,55 TL yol ücreti verilecektir.

4) Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi İçin:Çalışacak personellere yol bedeli yüklenici tarafından nakdi olarak verilecek olup ücret bordrolarında gösterilecektir. Çalışacak personellere 26 gün üzerinden her gün için kişi başı 4 TL yol ücreti verilecektir.

5)Tufanbeyli Devlet Hastanesi için yol bedeli öngörülmemiştir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı:2” düzenlemesinin bulunduğu, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.07.2015, işin bitiş tarihinin 30.06.2018 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere,

 

 

A1

B2

Sıra No

 İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

Teklif Edilen4      Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

A… Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli

Ay

38

36

 

 

2

A… Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Bedeli

Gün

12

47

 

 

3

Çukurova Dr. Aşkım TÜFEKÇİ Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli

Ay

39

36

 

 

4

Çukurova Dr. Aşkım TÜFEKÇİ Devlet Hastanesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Bedeli

Gün

12

47

 

 

5

Dr. Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli

Ay

10

36

 

 

6

Dr. Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Bedeli

Gün

2

47

 

 

7

A… Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli

Ay

11

36

 

 

8

A… Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Bedeli

Gün

4

47

 

 

9

ADSM Teknik Destek Hizmet Personeli

Ay

1

36

 

 

10

A… Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli

Ay

14

36

 

 

11

A… Devlet Hastanesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Bedeli

Gün

2

47

 

 

12

A… Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli (Terzi)

Ay

1

36

 

 

13

Karaisalı Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli

Ay

2

36

 

 

14

Karaisalı Hastanesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Bedeli

Gün

1

47

 

 

15

Ceyhan Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli

Ay

15

36

 

 

16

Ceyhan Devlet Hastanesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Bedeli

Gün

6

47

 

 

17

İmamoğlu Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli

Ay

2

36

 

 

18

İmamoğlu Devlet Hastanesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Bedeli

Gün

1

47

 

 

19

Kozan Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli

Ay

5

36

 

 

20

Kozan Devlet Hastanesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Bedeli

Gün

2

47

 

 

21

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli

Ay

2

36

 

 

22

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Bedeli

Gün

1

47

 

 

23

Tufanbeyli Devlet Hastanesi Teknik Destek Hizmet Personeli

Ay

1

36

 

 

24

Tufanbeyli Devlet Hastanesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışma Bedeli

Gün

1

47

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

şeklindeki birim fiyat teklif cetveli örneğinin verildiği tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır.

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi engelli sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık” başlıklı 101’inci maddesinde ise “Bu Kanunun 30’uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için bin yedi yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

28.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 8 isteklinin katıldığı, 4 isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, B… O… Tem. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. – İ… İ… Mermer Mobilya Kim. Hammadde Dış Tic. İth. İhr. A. Ş. İş Ortaklığının teklif zarfı içinde herhangi bir belgenin yer almadığı, başvuru sahibi H… Org. Güv. Tem. Teks. İml. Tic. San. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle, K…Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. ile V… Yapı Spor Gıda Temizlik San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin ise gelir tablolarının yeterlik kriterini sağlamadığı gerekçesi değerlendirme dışı bırakıldığı,  eşit teklife sahip 2 istekli bulunduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibini belirlemek amacıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde yer alan hükmün (a) fıkrasının uygulandığı, eşit teklife sahip iki istekliye ait EKAP üzerindeki sorgulama modülünden elde edilen verilerin incelendiği ve yapılan bu inceleme neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin K…Bilgi İşlem A.Ş., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise İ… M…Org. Sos. Hiz. Gıda Nak. Tekstil Enerji İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği ihale komisyon kararı ve eklerinden anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.28’inci maddesinde “İsteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla idarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacaktır. İdareler tarafından İş Kanununda belirtilen asgari oranının üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılması da mümkündür. İstekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedelleri oluşturulacaktır. İlgili mevzuatında engelli işçi çalıştırılmasını kısıtlayan hükümler saklıdır.” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in 78.29’uncu maddesinde ise “78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları toplam işçi sayısının en az %3 oranında engelli işçi çalıştırmalarının zorunlu olduğu, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde, 4857 sayılı Kanun uyarınca tespit ettikleri engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtmesi ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açması gerektiği, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı görülmektedir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat,  Danıştay 13. Dairesinin 09.06.2014 tarihli ve E:2014/481 sayılı kararı ve emsal Kurulu kararları dikkate alındığında ihaleye katılan isteklilerin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30’uncu maddesi uyarınca, aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları toplam işçi sayısının yüzde üçü oranında engelli işçi çalıştırmalarının zorunlu olduğu, ihaleye katılan isteklilerin Kanun’un kendilerine tanıdığı hak kapsamında tekliflerini oluşturmasına engel bulunmadığı idarenin ise 4857 sayılı Kanun’un anılan maddesi gereği çalıştırılması zorunlu engelli işçi sayısı ve engelli işçiler için Hazinece karşılanacak prim tutarlarını dikkate alarak asgari işçilik maliyetini hesaplamak suretiyle isteklilerin tekliflerini değerlendirmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemesi çerçevesinde Kamu İhale Kurumu işçilik modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde engelli işçi indirimi dikkate alınmaksızın teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 11.352.766,24 TL’dir.

 

Şikayete konu ihalenin ilan tarihinin 26.12.2014 olduğu, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personel sayısının ise 141 olduğu dikkate alındığında, ilan tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre engelli işçi çalıştırılmasına yönelik ihale dokümanında düzenleme yapılması gerekirken idare tarafından İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ve birim fiyat teklif cetvelinde engelli personel çalışmasına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüş olmakla birlikte ihale dokümanının bu haliyle kesinleşmiş olduğu, dolayısıyla çalıştırılacak engelli personel alt sınırının 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre yapılan yuvarlama sonucu 4 kişi (141 kişi x %3 = 4,23) olduğu görülmektedir.

 

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi hükmü çerçevesinde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanacağı dikkate alındığında, anılan sorumluluk çerçevesinde engelli işçi çalıştırılması halinde ;

Hazine tarafından karşılanan prim tutarının 01.01.2015-01.07.2015 tarihleri arasında geçerli olan prime esas kazanç olan alt sınırı üzerinden kişi başı 246,31 TL

Hazine tarafından karşılanacak toplam prim tutarı(246,31 TL x % 4 Sözleşme ve genel gideri =256,16 TL x 4 kişi x 36 ay)

36.887,04 TL

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde bulunan teklif edilmesi gereken toplam işçilik maliyeti

11.352.766,24 TL

Teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyeti (KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde bulunan teklif edilmesi gereken toplam işçilik maliyeti 11.352.766,24 TL’den  – Hazine tarafından karşılanan toplam prim tutarı 36.887,04 TL’nin düşülmesi)

11.315.879,20 TL

 

 

teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin 11.315.879,20 TL olduğu, başvuru sahibinin 11.315.879,20 TL tutarındaki toplam teklif bedelinin ise bu bedele eşit olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi H… Org. Güv. Tem. Teks. İml. Tic. San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerIendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap