Hizmet alımı ihalesinde hakediş ödenmeden işçinin ücretinin ödenmesi istenebilir mi?

Yayın Tarih: 19.11.2015 09:11
Özet

Sözleşmede Cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı maddesinde "Yüklenici, çalışanların aylık ücretlerini, çalışanlar adına ayrı ayrı açılmış bulunan banka hesaplarına aylık hakediş ödendiği tarihi takip eden 3 takvim günü içerisinde yatıracaktır. Herhangi bir sebeple hakediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda, hakediş ödenmesi beklenmeksizin, personelin aylık kazançları en geç her Ayın 10.uncu günü çalışanların banka hesaplarına yüklenici […]


Sözleşmede Cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı maddesinde "Yüklenici, çalışanların aylık ücretlerini, çalışanlar adına ayrı ayrı açılmış bulunan banka hesaplarına aylık hakediş ödendiği tarihi takip eden 3 takvim günü içerisinde yatıracaktır. Herhangi bir sebeple hakediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda, hakediş ödenmesi beklenmeksizin, personelin aylık kazançları en geç her Ayın 10.uncu günü çalışanların banka hesaplarına yüklenici tarafından yatırılacaktır. Personel alacaklarının ödememesi durumunda geçen her gün için ayrıca yazılı uyarı yapılmaksızın aylık hakediş bedelinin % 1i (yüzdebir) oranında ceza kesilecektir. Bu durum 5 günü geçemez." diye madde eklemiştik. Bu maddede geçen "Herhangi bir sebeple hakediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda, hakediş ödenmesi beklenmeksizin, personelin aylık kazançları en geç her Ayın 10.uncu günü çalışanların banka hesaplarına yüklenici tarafından yatırılacaktır." ibaresine itiraz geldi. Bu maddeye ilişkin görüşünüz ve Kamu İhale Kurul kararı varmı? Varsa bilgi verirseniz sevinirim.


Üst Konuları: Hakediş Ödemeleri

Cevabımız

6552 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi[1] ile getirilen düzenlemeye paralel olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-8'inde yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38'inci maddesine 25.10.2014 tarih ve 29156 tarihli resmi gazete ile 11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Bu  hükme göre "Kontrol teşkilatı, yüklenici veya alt yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini her ay resen kontrol etmekle ayrıca bu konuda kendisine ulaşan başvuruları (talep ve ihbarları) ivedilikle değerlendirmekle yükümlüdür." denilmektedir. Yukarıdaki kanun hükmü ve Genel Şartnameye ilişkin madde birlikte değerlendirildiğinde hakediş ödemesini beklemeden işçilerin ücretlerinin ihale dokümanında belirtilen zamanda ödenip ödenmediğinin kontrolünün yapılması gerekmekte olduğu değerlendirilmektedir. Hakediş ödemesi geç yapılmış ise yargı yoluna giderek yüklenicinin geç yapılan sürede uğradığı zararını isteme hakkına sahiptir.[1] MADDE 3 – 4857 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.”

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap