İdarece yeterli rekabetin olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptali durumunda KİK’in esasa girerek karar yetkisi var mıdır?

Özet

Dava konusu ihalede 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şikayet başvurusu olmaksızın, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme üzerine ihalenin iptal edildiği, ortada şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınan bir iptal kararı olmadığından ve ihalenin idarece kendiliğinden iptal edilmesi hali söz konusu olduğundan, ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebileceği, ihalenin idarece re’sen iptaline ilişkin işleme karşı doğrudan dava açılması gerektiğinden, bu hususta Kamu İhale Kurulu’nun inceleme yetkisinin bulunmadığı açıktır.
Bu durumda, ihalenin iptaline ilişkin ihale sonucuna yönelik bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu üzerine alınmış bir karar olmadığından başvurunun görev alanında bulunmaması nedeni ile reddedilmesi gerekirken Kamu İhale Kurulunun görevinde olmayan bir konuda yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine işin esasına değerlendirme yapılmak suretiyle inceleme yapılarak itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 10.02.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2016/2505 ihale kayıt numaralı “2016-2017 Yılları Bilgi Sistemi Kullanıcısı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak O… İlaçlama Sağ. Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürn. Bilg. Tem. Hiz. İnsan Kayn. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine 03.03.2016 tarihli ve 2016/UH.III-677 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı O… İlaçlama Sağ. Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürn. Bilg. Tem. Hiz. İnsan Kayn. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 25.05.2016 tarihli ve E: 2016/1725, K: 2016/1239 sayılı kararı ile ““4734 sayılı Kanun'un gerek 56. maddesinde idare tarafından ihalenin iptal edilmesinin daha önce yapılan şikâyet başvurusundaki gerekçelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı noktasında bir ayrım yapılmadan ihalenin iptaline ilişkin işlemlerden şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceğinin belirtilmesi, gerekse İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ hükmünde, ihalenin idare tarafından iptaline ilişkin karardan önce idareye herhangi bir sebeple şikâyet başvurusu yapılmış olmasının ihalenin iptaline ilişkin karar hakkında da itirazen şikâyet başvurusu yapılmasını gerektireceğine ilişkin kuralın yer alması karşısında, öncesinde idareye şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu yapılan ihalelerde ihalenin iptal edilmesi durumunda itirazen şikâyet başvurusu yapılması, ihalenin şikâyet ve itirazen şikâyet olmaksızın idarece kendiliğinden iptal edilmesi halinde ise Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusu yapılmaksızın doğrudan dava açılması gerektiği açıktır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 10.02.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016-2017 Yılları Bilgi Sistemi Kullanıcısı Hizmeti Alımı” ihalesine beş firmanın teklif verdiği, üç isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, yaklaşık maliyetin 16.244.229,76 TL olduğu, 2 geçerli teklifin bulunduğu, firmalarının teklifinin 16.210.813,76 TL olduğu ve tekliflerinin yaklaşık maliyetin 33.416,00 TL altında bulunduğu ihale komisyonunca, yaklaşık maliyette öngörülen kar oranı mevzuata uygun şekilde %3 belirlenmesine rağmen işin niteliği ve piyasa kar oranları açısından öngörülen kar oranının piyasa rayicine uygun bulunmadığı, ihalenin sadece personel çalıştırılmasına dayalı nitelikte olduğu ve bu nedenle proje, demirbaş, malzeme v.s cinsinden herhangi bir yatırım veya sermaye birikimi gerektirmediği ve bu anlamda ihale üzerinde bırakılacak firmaya (getireceği kardan başka) bir yük getirmediği, fiyat teklifinde öngörülen yüksek kar nedeniyle ihalenin devam ettirilerek işin herhangi bir firma üzerinde bırakılmasının kamu yararına uygun bulunmadığı belirtilerek ihalenin iptaline karar verildiği, ihale komisyonunca ihalenin iptaline karar verilmesinden önce herhangi bir şikayet yada itirazen şikayet başvurusunun bulunmadığı, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine davalı idarece işin esasına girilerek itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dava konusu ihalede 4734 sayılı Kanun'da öngörülen şikayet başvurusu olmaksızın, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme üzerine ihalenin iptal edildiği, ortada şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınan bir iptal kararı olmadığından ve ihalenin idarece kendiliğinden iptal edilmesi hali söz konusu olduğundan, ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebileceği, ihalenin idarece re'sen iptaline ilişkin işleme karşı doğrudan dava açılması gerektiğinden, bu hususta Kamu İhale Kurulu'nun inceleme yetkisinin bulunmadığı açıktır.

Bu durumda, ihalenin iptaline ilişkin ihale sonucuna yönelik bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu üzerine alınmış bir karar olmadığından başvurunun görev alanında bulunmaması nedeni ile reddedilmesi gerekirken Kamu İhale Kurulunun görevinde olmayan bir konuda yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine işin esasına değerlendirme yapılmak suretiyle inceleme yapılarak itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap