ihale-soru-cevap-logo.png

" İptali " ile Etiketlenmiş İçerikler


İdari Şartname düzenlemeleri gereği işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgilerin temin edilmesinin isteklinin sorumluluğunda olduğu, ayrıca isteklinin, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli h << Devamını Oku>> [182]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, Türk Standartları Enstitüsü’ne ait internet sayfasında “FSSC 22000, FFSC (Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı) tarafından oluşturulan tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır.FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluştu << Devamını Oku>> [101]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun ve Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksiklikleri << Devamını Oku>> [155]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam iyi günler biz idare olarak 2022 yılı hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri için ihaleye çıktık, sözleşmede “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6. maddesine göre fiyat farkı hesaplanacaktır.” Düzenlemesi yaptık . Bilgi işlem personeli için ; ÇALIŞACAK PERSONELLERE İLİŞKİN DAĞILIM । Sistem Yöneticisi/Sorumlu 2 2 […] << Devamını Oku>> [114]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihale mevzuatında, ihalelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve yapılacak ihalelerde saydamlığın, rekabetin ve güvenirliğin sağlanması amacıyla, sözleşmenin imzalanması aşamasında idarenin sorumluluklarını yerine getirmeme hali hariç olmak üzere, aday veya isteklilerin, teklif geçerlilik süresi boyunca ve teklif değerlendirme sürecinde teklifleri ile bağlı olduğu ayrıca isteklilerin teklif geçerlilik süresi boyunca ihalede belirlenen koşulları kabul ederek teklifine bağlı kalacağı anlaşıl << Devamını Oku>> [190]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler. Doğrudan temin ile resmi kuruma alınan mallar muayene komisyonu tarafından onaylanmış ve giriş belgesi kesilmiş olmasına rağmen harcama yetkilisi tarafından ihalede fesat şüphesi ile ihale iptal edilmiş ödeme yapılmamıştır. Ancak alınan malların bazıları giriş belgesi kesildiği ve aciliyet için kullanılmış/sarf edilmiştir. Hocam sorum bu durumda teklif içinden sadece sarf edilen mallar için fatura […] << Devamını Oku>> [202]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin 4.12’nci maddesinde “Araçlarda rehinli ruhsat bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Yukarıda anılan Teknik Şartname maddesinde yer alan düzenleme gereği, idare ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların üzerinde rehin bulunmaması şartının talep edildiği,  anılan düzenleme aracın teknik özelliğinden veya durumundan ziyade, araç sahibinin aracı ne şekilde finanse ettiği ile alakalı bir durum olduğu,  4735 sayılı Kanun ile Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddelerinde i << Devamını Oku>> [145]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemelerden, idarelerin yapmış oldukları ihaleleri iptal etme yetkisinin bulunduğu, -ancak ihalenin iptali noktasında idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı; şöyle ki, idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. - İhalenin iptal edilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde takdir yetkisinin, gerekçe belirtilmek suretiyle kullanımı bu işlemin hukuka uygunluğu noktasınd << Devamını Oku>> [188]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekliden, - 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin istenilmesinin ve kesin teminat alınmasının gerektiği, -(g) bendine ilişkin sunulan belgeden, isteklinin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğü hususunun anlaşılmaması durumunda sözleşme imzalanmadan önce, bahse konu hu << Devamını Oku>> [179]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmenin iptali nedeniyle sözleşmenin tamamlanmayan kısmına isabet eden hizmet bedeli üzerinden fazladan damga vergisi ve karar pulu iade edilmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [526]