İdarece ,yükleniciye sözleşmenin 23 üncü maddesinde ön görülen teknik personelin geç bildirilmesi nedeniyle ceza kesilebilir mi?(YFK-2015/11)

Özet

İşin yer tesliminin 18.09.2014 tarihinde yapıldığı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Y.İ.G.Ş.)’nin 19 uncu maddesi gereğince teknik personel bildirimlerinin yer teslimi tarihinden itibaren 5 gün içerisinde yani en geç 22.09.2014 tarihine kadar yapılması gerektiği ancak yüklenici 01.10.2014 tarihli dilekçe ile teknik personel bildirimini yaptığı, teknik personel bildirimi belgeleri üzerinde yapılan incelemede teknik personele ait taahhütlerin eksik olduğunun belirlendiği, bu eksikliklerin 13.10.2014 tarihli yazı ile yükleniciye bildirildiği, sözleşmeye göre teknik personel bildirimlerinin en geç yapılması gereken tarih olan 22.09.2014 tarihi ile yüklenicinin teknik personel bildirimini yaptığı 01.10.2014 tarihi arasında geçen 9 günlük gecikme cezası bedelinin kesilmesi gerekir.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar Konusu : Görüş Talebi

Karar No : 2015/11

Karar Tarihi : 26/02/2015

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I-             GİRİŞ

… Müdürlüğü tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “… Depolar, İdari Binalar ve Atölyelerin Yaptırılması” işi ile ilgili görüş istemidir.

II-           KONU

İdaresinin … sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek

16.09.2014          tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… Depolar, İdari Binalar ve Atölyelerin Yaptırılması” işinde, yükleniciye sözleşmenin 23 üncü maddesinde ön görülen teknik personelin geç bildirilmesi nedeniyle ceza kesildiği, kesilen cezaya yüklenicinin itiraz ettiği ve kesintinin iade edilmesini istediği belirtilerek, konu ile ilgili görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III-          İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde aşağıda belirtildiği üzere, Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Konu ile ilgili tarafların görüş ve talepleri:

Yüklenicinin talebi;

Yüklenici 05.01.2015 tarihli dilekçesinde özetle; onaylı iş programına göre 01 Ekim 2014 tarihine kadar sadece kazı ve dolgu işleri yapılacağı ve bu imalatların teknik personel sorumluluğunda bir çalışma olmamasından dolayı teknik personel bildiriminin 01 Ekim 2014 tarihine kadar yapılmadığı, idaresince teknik personel bildiriminin en geç bildirilmesi gereken tarih olan 22.09.2014 tarihi ile bildirim yapılan 01.10.2014 tarihi arasında İnşaat, Elektrik ve Makina Mühendislerinin 9 gün geç bildirildiği gerekçesiyle 15.750 TL ceza kesintisi yapıldığı, ancak bu kesintinin iş programına göre teknik personelin işyerinde bulundurulmaması halinde yapılabileceği, sözleşmenin 23.2 maddesine göre teknik personel bildiriminin geç yapılmasından dolayı ceza uygulanamayacağı, bu nedenle yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiğine,

İdaresinin görüşü ise;

İşin yer tesliminin 18.09.2014 tarihinde yapıldığı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Y.İ.G.Ş.)’nin 19 uncu maddesi gereğince teknik personel bildirimlerinin yer teslimi tarihinden itibaren 5 gün içerisinde yani en geç 22.09.2014 tarihine kadar yapılması gerektiği ancak yüklenici 01.10.2014 tarihli dilekçe ile teknik personel bildirimini yaptığı, teknik personel bildirimi belgeleri üzerinde yapılan incelemede teknik personele ait taahhütlerin eksik olduğunun belirlendiği, bu eksikliklerin 13.10.2014 tarihli yazı ile yükleniciye bildirildiği, sözleşmeye göre teknik personel bildirimlerinin en geç yapılması gereken tarih olan 22.09.2014 tarihi ile yüklenicinin teknik personel bildirimini yaptığı 01.10.2014 tarihi arasında geçen 9 günlük gecikme cezası bedeli olan . TL bedelin hakedişten kesintisinin yapıldığına,

İlişkin bulunmaktadır.

Tarafların görüş ve talepleri belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

İşe ait sözleşmenin “Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması” başlıklı 23 üncü maddesinde;

“. 23.3.  Teknikpersonelin idareye bildirilmesi ve işyerinde bulundurulmasıyla

ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. …” hükmü ile,

Sözleşmesi eki Y.İ.G.Ş.’nin 19 uncu maddesinde;

“… (6) Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır.

(7) Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye beş gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır. . ” hükmü,

Yer almakta olup, bu hükümler birlikte göz önünde bulundurulduğunda;

Yüklenicinin sözleşme ve eklerinde ön görülen sürelerde iş programına göre işin başında bulundurmasını ön gördüğü teknik personelle ilgili belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde idaresine bildirmesi gerekmekte olup, bu teknik personel bildirimlerinin idaresince kabul edildiği tarihe kadar sözleşmede ön görülen cezaların uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

IV-KARAR

. Müdürlüğü tarafından yaptırılmakta olan, “. Depolar, İdari Binalar ve Atölyelerin Yaptırılması” işi ile ilgili talebe ilişkin konu, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

İş programına göre işin başında bulundurulması gerekli teknik personelin bildirim belgelerinin en geç verilmesi gereken tarih ile Teknik personel bildirimlerinin idaresince kabul edildiği tarihe kadar sözleşmede ön görülen cezaların uygulanması gerektiği değerlendirildiğine

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 26/02/2015 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap