İhale komisyonunda asil üye olarak belirlenmiş olan kişinin sağlık sorunları nedeniyle tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi aşamasına katılamaması yerine yedek üye devam etmesi mümkün müdür?

Özet

Üstad iyi günler…cuma günü ihaleyi yaptık tüm asil üyeler katıldı ancak karar pazartesi gününe kaldı ve asil üyelerden birisinin uzun süreli izin, rapor yada görevlendirme v.b. durumdan dolayı olmadığı tespit edildi…karar yedek üye ile alınabilir mi…hangi durumlarda yedek üye komisyona dahil edilir..teşekkürler..


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad iyi günler…cuma günü ihaleyi yaptık tüm asil üyeler katıldı ancak karar pazartesi gününe kaldı ve asil üyelerden birisinin uzun süreli izin, rapor yada görevlendirme v.b. durumdan dolayı olmadığı tespit edildi…karar yedek üye ile alınabilir mi…hangi durumlarda yedek üye komisyona dahil edilir..teşekkürler..

Cevabımız

4734 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.  

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

 İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 5’inci maddesinde “…

5.2. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir.

5.3. Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir.

5.4. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.’’ açıklaması bulunmaktadır.

Sizin ihalenizde, idare tarafından, ihale komisyonunun asil ve yedek üyelerinin belirlendiği, bu belgede asil üye olarak belirlenmiş olan kişinin sağlık sorunları nedeniyle tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi aşamasında görev almadığı, onun yerine yedek üye devam edebilir mi? Bu durumun “zarf açma ve belge kontrol tutanağı”nda veya başka bir tutanakta belirtilmiş ise zaten yedek üye daha önceden görevlendirilidiğinden ve ihale yetkilisince görevlendirilmemiş olan herhangi birinin ihale komisyonunda yer alması söz konusu olmadığından yedek üyenin bu aşamada görevlendirilmesinde herhangi bir mahsur bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap