İhaleye esas uygulama projesinde yer alan, ancak idaresince yapımından vazgeçilen işler ile artan işlerin bedeli nasıl ödenecektir? (YFK 2014/52)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Yüklenicinin ihale dokümanlarından elektrik uygulama projeleri arasında yer alan “O.Gproje dosyası + enerji müsaadesi’ paftasındaki imalatları dikkate alarak teklifini vermesi gerektiği, dolayısıyla, söz konusu uygulama projesinde yer alan imalatların teklif bedele dahil olduğu, YİGŞ’nin 12 nci maddesinde öngörülen kayıt ve şartlara uygun olarak proje değişikliği yapılması halinde, bu değişikliğin bir iş eksilişi veya artışını zorunlu kılması durumunda; YİGŞ’nin 21 inci maddesi hükmü gereğince, yapımından vazgeçilen işlerin bedelinin sözleşme bedelinden düşülmesi, yapımına karar verilen yeni iş kalemlerinin bedelinin ise yasal iş artışı dahilinde kalması kaydıyla yükleniciye ödenmesi, söz konusu iş kalemlerine ait yeni birim fiyatların, sözleşmesi eki YİGŞ’nin 22 nci maddesinde ön görülen usûl ve esaslar ile süreler doğrultusunda yüklenici ile birlikte analize dayalı olarak tespit edilmesi, birim fiyata esas alınacak analiz konusunda ise, aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öncelik sırası dikkate alınarak işlem tesis edilmesi ve bir bentteki husus tüketilmeden sonraki bende geçilmemesi gerekmektedir.


YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2014/52

Karar Tarihi : 28/08/2014

I- GİRİŞ

…..Başkanlığı tarafından ihale edilen, “. Hizmet Binası Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi” ile ilgili görüş istemidir.

II- KONU

İdaresinin … sayılı yazılarında özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek,

27.05.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında, elektrik tesisatı uygulama projesinde yer alan ancak, yapımından vazgeçilen O.G enerji nakil hattı ve trafo tesisatı imalat bedellerinin kesilmek istenmesi üzerine yüklenici ile aralarında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, konuya ilişkin görüşlerimizin bildirilmesi talep edilmektedir.

III- İNCELEME

İdaresi talep yazısında eksik olan bir kısım bilgi ve belgelerin gönderilmesi 25.06.2014 tarih ve 872 sayılı Bakanlığımız yazısı ile istenilmiş olup, istenilen bu bilgi ve belgeler idaresinin … sayılı yazıları ekinde gönderilmiştir.

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, tarafların uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 21 inci maddesine göre sözleşme kapsamında yapımından vazgeçilen ve yaptırılmasına karar verilen iş kalemlerine ait fiyatların idaresince mevzuata uygun tespit edilmediğine, işin projesi, mahal listesi ve teknik şartnamesinde bulunmayan trafo tesisatı iş kalemlerinden kesinti yapılmamasına, proje ve mahal listesinde olmayan ancak, idaresince yaptırılan iş kalemlerine ait bedellerin mevzuatına uygun olarak tespit edilmesine,

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise;

İhale dokümanlarının 13.03.2013 tarihli tutanakla yükleniciye teslim edildiğine, bu ihale dokümanları arasında yer alan 27 paftadan oluşan projeler içerisinde “O.Gproje dosyası + enerji müsaadesi” paftalarının da bulunduğuna, bu projelere göre yaptırılmayan trafo tesisatı imalat bedellerinin sözleşme bedelinden düşülmesine ve yerine yapılan imalat bedellerinin ödenmesinin uygun olacağına,

İlişkin bulunmaktadır.

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

İdare yazısı ekinde gönderilen yüklenicinin imzasını havi “İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form” da; satın alınan ihale dokümanları 26 kalem olarak sayılmış, 26 ncı sırada “Proje ve Ataşman Projelerce yer verilerek “27 pafta proje ve detaydan oluşmaktadır” açıklaması ile dokümanı oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim edildiği belirtilmiştir. Bakanlığımızca eksik belgelerin istenmesi üzerine idaresinin 12.08.2014 tarih ve 11432548 sayılı yazısı ekinde gönderilen 13.03.2013 tarihli ihale dokümanı olduğu şerhedilen “İhale öncesi satılan dosya içerisinde bulunan proje ve ataşman projeler” listesi içerisinde “O.G proje dosyası + enerji müsaadesi” paftalarının da bulunduğu görülmüştür.

Bilindiği üzere, 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve ikincil mevzuatları hükümlerinde; yeni birim fiyatların tespitinde, sözleşme bedelinin, yaklaşık maliyete oranından hareketle bulunacak bir oranda fiyatların tenzilata tabi tutulacağına dair bir hüküm bulunmadığı gibi, idarelerde mevcut birim fiyatların aynen alınacağı hususunda da bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, sözleşmesi ve eklerinde bu doğrultuda bir uygulama yapılacağına ilişkin hüküm bulunmayan işlerde, yeni birim fiyatların yüklenici ile mutabakat sağlanmadan tenzilat uygulaması yapılarak tespit edilmesi uygun olmamaktadır.

Ayrıca, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, sözleşmenin 6 ncı maddesi gereğince isteklilerin ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve buna ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için teklif verdikleri ve sözleşmenin de işin tamamı için yapıldığı ile işlerin bedellerinin ödenmesinde yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alındığı, ilerleme yüzdelerinin (pursantaj oranlarının) işin yapılmasına ilişkin bir dayanak oluşturma niteliğinin bulunmadığı, proje ve mahal listelerine dayalı olarak hangi imalat seviyesinde sözleşme bedelinin hangi oranda ödeneceğini gösteren bir belgeden ibaret olduğu ve birim fiyat niteliğinin de bulunmadığı dolayısıyla, ilerleme yüzdelerinden (pursantaj oranlarından) hareketle yapımından vaz geçilen iş kalemlerine ait birim fiyatların tespit edilemeyeceği hususları açıktır.

Bu sebeple, yüklenicinin ihale dokümanlarından elektrik uygulama projeleri arasında yer alan “O.Gproje dosyası + enerji müsaadesi’ paftasındaki imalatları dikkate alarak teklifini vermesi gerektiği, dolayısıyla, söz konusu uygulama projesinde yer alan imalatların teklif bedele dahil olduğu, YİGŞ’nin 12 nci maddesinde öngörülen kayıt ve şartlara uygun olarak proje değişikliği yapılması halinde, bu değişikliğin bir iş eksilişi veya artışını zorunlu kılması durumunda; YİGŞ’nin 21 inci maddesi hükmü gereğince, yapımından vazgeçilen işlerin bedelinin sözleşme bedelinden düşülmesi, yapımına karar verilen yeni iş kalemlerinin bedelinin ise yasal iş artışı dahilinde kalması kaydıyla yükleniciye ödenmesi, söz konusu iş kalemlerine ait yeni birim fiyatların, sözleşmesi eki YİGŞ’nin 22 nci maddesinde ön görülen usûl ve esaslar ile süreler doğrultusunda yüklenici ile birlikte analize dayalı olarak tespit edilmesi, birim fiyata esas alınacak analiz konusunda ise, aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öncelik sırası dikkate alınarak işlem tesis edilmesi ve bir bentteki husus tüketilmeden sonraki bende geçilmemesi gerekmektedir.

IV-KARAR

İdaresinin “. Hizmet Binası Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi” ile ilgili talebe ilişkin konular, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre;

İhaleye esas uygulama projesinde yer alan, ancak idaresince yapımından vazgeçilen işlerin bedelinin sözleşme bedelinden düşülmesi, proje değişikliği sonucunda sözleşme kapsamında olmayıp da yapılması gereken işlerin bedelinin yükleniciye ödenmesi ve iş kalemlerine ait yeni birim fiyatların sözleşmesi eki YİGŞ’nin 22 nci maddesinde ön görülen usûl ve esaslara göre yüklenici ile birlikte tespit edilmesi gerektiğinin değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 28/08/2014 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap