İş artışı hk.

Yayın Tarih: 17.08.2017 02:08
Özet

Birim fiyatlı yapım işinde, idare tarafından verilen %20^ye kadar iş artışı tamamlanmaz ise iş Ör. %6 iş artışı ile sonlandırılmasının bir yaptırımı olabilir mi? Bu konuyla ilgili karar mevcut mu? İdare işin bitirildiğine dair verilen dilekçeden 15 gün sonra kamu yararı gözeterek işin devam edilmesi ile yazı göndermiştir. İş yapılmaz ise sonuç ne olur. Teşekkürler […]


Birim fiyatlı yapım işinde, idare tarafından verilen %20^ye kadar iş artışı tamamlanmaz ise iş Ör. %6 iş artışı ile sonlandırılmasının bir yaptırımı olabilir mi?
Bu konuyla ilgili karar mevcut mu?
İdare işin bitirildiğine dair verilen dilekçeden 15 gün sonra kamu yararı gözeterek işin devam edilmesi ile yazı göndermiştir. İş yapılmaz ise sonuç ne olur.

Teşekkürler iyi çalışmalar.


Benzer İçerikler: , , , , , ,

Cevabımız

Hizmet işleri genel şartnamesinin /yapım işleri genel şartnamesinde de aynı hüküm bulunmaktadır.

“Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

Madde 53- Birim fiyat sözleşmelerde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme konusu işte bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılması konusunda idare yetkilidir. Bu durumda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” Hükmü bulunmaktadır.

Buna göre

 %20 oranındaki İş artışının işin  tamamının yapılmasına imkan vermesi gerekir.Eğer % 20 verilmesine rağmen tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilmesi gerekir.

Eğer idare size yazı gönderdi ise isteklinin işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap