İş artışında ihale kararına ilişkin damga vergisi (ihale karar pulu) alınır mı?

Yayın Tarih: 11.11.2015 11:11
Özet

İş artışında ihale kararına ilişkin damga vergisi (ihale karar pulu) alınır mı?


İş artışında ihale kararına ilişkin damga vergisi (ihale karar pulu) alınır mı?


Cevabımız

Bilindiği gibi iş artışı 4735 sayılı Kanunda belirtilen şartlarda ve oranda ihale yetklisinin onayı ile gerçekleşmektedir. Danıştay 7. Dairesi’nin 11.04.2002 tarih ve E. 2011/4529 sayılı Kararına göre  iş miktarının artırılması ihale kararını değiştiren bir husus olmadığından yeni bir ihale kararı alınmadığı sürece bu artıştan dolayı ihale kararı üzerinden damga vergisi alınamayacağı belirtilmiştir.

Danıştay 7. Dairesi’nin 11.04.2002 tarih ve E. 2011/4529 sayılı Kararı;

“…..Müdürlüğünce 13.07.2000 tarihinde ihaleye çıkarılan dekapaj işi için 20.8.1997 tarihinde sözleşme imzaladığı, sözleşmenin 18. maddesi uyarınca 600.000 m3 dekapaj işinin de davacı Şirketçe yapılmasının …. Kurumu Yönetim Kurulunun 23.2.2001 günlü kararı ile uygun görülmesi üzerine, artırılan iş miktarı nedeniyle, davalı idarece, hesaplanan damga vergisinin, istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edildiği; bu işlemin iptali istemiyle dava açılırken, damga vergisinin tahsil tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesinin de istenildiği; Mahkemece, damga vergisi tahsiline ilişkin işlemin iptali ile 27.06.2001 gününden, düzeltme fişinin davacıya tebliğ edileceği tarihe kadar geçecek süre için faiz ödenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde;bu Kanuna ekli ( 1 )sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade ettiği; 2. maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 14. maddesinde ise, belli parayı ihtiva eden mukavelenamalerin değiştirilmeleri halinde artan miktar üzerinden aynı nispette vergi alınacağı hükme bağlanmıştır.

Olayda; 20.08.1997 tarihli sözleşmenin 18. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca iş miktarının artırılması, ihale kararını değiştiren bir husus olmadığından, yeni bir ihale kararı alınmadığı sürece, bu artıştan dolayı, ihale kararı üzerinden vergi alınmayacağı sonucuna varıldığından, mahkeme kararının, buna ilişkin hüküm fıkrasında isabetsizlik görülmemiştir.

Öte yandan; ….. Kurumu Yönetim Kurulu’nun 23.02.2001 günlü oluru, 20.08.1997 tarihli sözleşmede yer alan 5.000.000 m3 iş miktarını, 5.600.000 m3 olarak değiştirmiş olup; bu değişikliğin, Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca vergilendirilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığından, mahkeme kararının buna ilişkin hüküm fıkrası yerinde görülmemiştir.

Ayrıca; vergi mahkemesi kararında hükmedilen yasal faizin dayanağı olarak gösterilen Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesine 4369 sayılı Yasayla eklenen fıkrada yer alan “fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylı sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120. madde hükümlerine göre ret ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir.” hükmü uyarınca faize hükmedilebilmesi için, ya idarece resen düzeltme yapılması veya mükellefler tarafından, vergi hatasının düzeltilmesi için idareye bir başvuruda bulunmuş, ancak idarece düzeltilme yapılmamış olması gerekmektedir. Olayda ise, bu tür bir başvuru söz konusu olmadığından, bu hükmün uygulanması imkanı bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kısmen kabulüne; mahkeme kararının, dava konusu işlemin ihale kararına ilişkin kısmını iptal eden hüküm fıkrasının onanmasına; iş artışına ilişkin kısmını iptal eden hüküm fıkrası ile faize ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına; bozma kararı üzerine mahkemece yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına alınacağından, bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına, 11.04.2002 gününde vergi aslı yönünden oybirliği; yasal faiz yönünden ise oyçokluğu ile karar verildi.”  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap