İş ortaklığında pilot ortağın münferit imzaya yetkili müdürlerinden bir tanesinin teklif mektubunu imzalaması yeterli midir?

Yayın Tarih: 29.12.2015 09:12
Özet

Hocam iş ortaklığında teklif mektubu pilot ortağın tüzel kişiliğe sahip iki temsili müdürünün olması ve noter onaylı imza sirkülerinde münferit imza belirtilmesi durumunda pilot ortakta tüzel kişiliğe sahip şirket müdürlerinden sadece birisinin teklif mektubunu imzalaması yeterlidir değil mi? ikinicisi müştereken ve ilzama gibi terimler sözcük anlamından öte hukiki anlamda neyi ifade etmektedir.Tşkler…


Hocam iş ortaklığında teklif mektubu pilot ortağın tüzel kişiliğe sahip iki temsili müdürünün olması ve noter onaylı imza sirkülerinde münferit imza belirtilmesi durumunda pilot ortakta tüzel kişiliğe sahip şirket müdürlerinden sadece birisinin teklif mektubunu imzalaması yeterlidir değil mi? ikinicisi müştereken ve ilzama gibi terimler sözcük anlamından öte hukiki anlamda neyi ifade etmektedir.Tşkler…


Üst Konuları: İş Ortaklığı

Cevabımız

Münferit imza yetkisi verildiğinden birinin imzalaması mümkündür.

Müdürler limited şirketin yönetim ve temsil görev ve yetkisine sahiptir. Yönetim ve temsil hukuken birbirinden ayrı görev ve yetkilerdir. Yönetim yetkisi içe dönük bir yetkidir. Temsil (uygulamada “temsil ve ilzam” ifadeleri kullanılır) ise dışa dönüktür. Yönetim yetkisi ve temsil yetkisi farklı müdürlere verilebilir. Uygulamada yönetim ve temsil yetkisi büyük bir çoğunlukla aynı müdürlere verilir. Yani uygulamada genellikle bir müdür hem temsil hem de yönetim yetkisine birlikte sahiplerdir.

Temsil yetkisi

Temsil yetkisine sahip müdürler, şirketi üçüncü kişilere karşı temsil eder. Şirket adına hukuki işlemler (sözleşme) yapmak (imzalamak) yetkisine sahiptirler. Yaptıkları bu hukuki işlemlerle şirket bağlıdır.

TTK m. 629/1’e göre, müdürlerin temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması, imzaya yetkili olanların belirlenmesi, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. Buna göre, şirket tek müdür varsa onun tarafından, birden fazla müdür varsa herhangi iki müdürün imzası ile temsil edilir. Ancak aksine bir karar alınarak müdürlerden birine veya bir kaçına temsil yetkisi verilebilir. İsmen belirlenen bu müdürlerin tek başına mı yoksa birlikte mi imza atmaya yetkili oldukları bu kararda belirtilir. Kararın tescil ve ilanı gerekmektedir. Uygulamada bu karara dayanılarak hazırlanan belgeye “imza sirküleri” adı verilmektedir.

Temsil yetkisine sahip müdürler, aynı zamanda yönetim yetkisine sahip değillerse, yönetim yetkisine sahip müdürlerin bir kararına dayanmaksızın üçüncü kişi ile yaptıkları hukuki işlemler yine şirketi bağlar. Ancak ileri şirket, bu müdürlerin hukuki sorumluluğuna başvurarak uğranılan zararın tazminini isteyebilir.

Buna karşın, temsil yetkisine sahip müdür aynı zamanda kendisine yönetim yetkisi verilen bir müdür ise, üçüncü kişiyle yapılacak sözleşmenin yapılmasına karar verip sözleşmeyi imzalayabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap