İstekli “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulmasına” ilişkin verilen süreden sonra belgeleri teslim etmesi durumunda geçici teminatın gelir kaydedileceği hk.

Yayın Tarih: 20.06.2022 07:06
Özet

İdare tarafından başvuru sahibi istekliye 25.03.2021 tarihinde beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması konulu yazı gönderildiği, söz konusu yazıda anılan istekli tarafından sunulması gereken belgelerin yer aldığı ve bu belgelerin 29.03.2021 tarihine kadar sunulmasının gerektiğinin belirtildiği, ancak anılan istekli tarafından istenilen belgelerin söz konusu tarihten bir gün sonra olan 30.03.2021 tarihinde idarenin kayıtlarına alındığı tespit edilmiş olup, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi/belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri süresinde sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşıldığından, süresi içerisinde istenilen bilgi ve belgeleri sunmayan başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve anılan istekli hakkında verilen yasaklama ile geçici teminatın gelir kaydedilmesine yönelik idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2022/031
Gündem No : 37
Karar Tarihi : 08.06.2022
Karar No : 2022/UM.I-698
BAŞVURU SAHİBİ:

… Gıda Tem. İmalt. İhr. İth. Paz. San. Tic. A.Ş.,

VEKİLİ:

Av. Vecihi…,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/100982 İhale Kayıt Numaralı “47 Kalem Gıda Maddesi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “47 Kalem Gıda Maddesi” ihalesine ilişkin olarak … Gıda Tem. İmalt. İhr. İth. Paz. San. Tic. A.Ş.nin 19.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.04.2021 tarih ve 21793 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 11.05.2022 tarihli ve 2022/MK-151 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/798-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması”na ilişkin tebligat gönderilmesine rağmen tebligatta bildirilen yasal süre içerisinde bilgi ve belgeleri idareye sunmadıkları gerekçesiyle haklarında yasaklama ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar verildiği, ancak verilen kararın mevzuata uygun olmadığı, ayrıca sunmuş oldukları geçici teminat mektubu tutarının söz konusu ihalede istenilen geçici teminat bedelinden fazla olduğu, bu nedenle aradaki farkın her halükarda iade edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 07.05.2021 tarih ve 2021/UM.IV-927 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verildiği,

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 30.03.2022 tarihli ve E:2021/1485, K:2022/725 sayılı kararı üzerine alınan 11.05.2022 tarihli ve 2022/MK-151 sayılı Kurul kararı ile “1-Kamu İhale Kurulu’nun 07.05.2021 tarih ve 2021/UM.IV-927 sayılı kararının iptaline,

2-Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine,”  karar verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu Kurul kararı üzerine başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Bu kapsamda yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.          

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.        

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.          

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

“Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

“İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17’nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve (Değişik:29/11/2018-7153/28 md.) bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü,

Başvuru konusu ihale ilan tarihi itibarıyla (01.03.2021) yürürlükte bulunan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “…(4) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(5) (Değişik: 30/09/2020-31260 R.G./ 6. md., geçerlilik: 08/06/2021) Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

 (8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(9) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, (Mülga ibare: 30/09/2020-31260 R.G./ 6. md., geçerlilik: 08/06/2021) beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları (Ek ibare: 26/01/2021-31376 R.G/1.md., yürürlük: 10/02/2021), ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için (Mülga ibare: 16/03/2019-30716 R.G/12.md., yürürlük: 26/03/2019) makul bir süre verilir. (Mülga cümle: 26/01/2021-31376 R.G/1.md.; yürürlük: 10/02/2021) (Değişik cümle: 26/01/2021-31376 R.G/1.md., yürürlük: 10/02/2021) Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları, ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenir. (Değişik cümle: 26/01/2021-31376 R.G/1.md., yürürlük: 10/02/2021) İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. (Mülga ibare: 16/03/2019-30716 R.G/12.md.; yürürlük: 26/03/2019; Mülga cümle: 30/09/2020-31260 R.G./ 6. md., geçerlilik: 08/06/2021)

(10) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Kurulu’nun 22.07.2020 tarih ve 2020/DK.D-222 sayılı kararında “1- İdarenin talebi üzerine, ihaleye katılım aşamasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekli hükümlerine aykırı olarak sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiğine,

 2- Elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektuplarının asıllarını idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiğine,…” ifadeleri yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Özel Harekat Şube Müdürlüğü Personelinin İaşe İhtiyacının Karşılanması İçin 47 Kalem Gıda Maddesi Alımı

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 47 Kalem Gıda Maddesi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer:

1- Meydan Mah. Bakımyurdu Cad. No:205 Seyhan/Adana adresinde bulunan Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet binası,

2- Döşeme Mah. 60074 Sk. No:7 Seyhan/Adana adresinde bulunan Adana İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet binası personel yemekhanesi
3- Şakirpaşa Havalimanı yanında bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet Binası” 
düzenlemesi,

 

“Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “…22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi,

 

“Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 22.07.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin 25.03.2021 tarihli ve 01 sayılı ihale komisyonu kararında başvuru sahibi istekli … Gıda Temizlik İmalat İhr. İth. Paz. San. Tic. A.Ş. hakkında “…Bu kapsamda ihaleye 4. Sırada e-teklif veren …e Group Kurumsal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 1. Sırada e-teklif veren … Gıda Temizlik İmalat İhr. İth. Paz. San. Tic. A.Ş.nin Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınamayan geçici teminat mektupları ile e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması talebine ilişkin bildirimin EKAP üzerinden yapılması, her iki istekliden gelen belgelerin Komisyon Başkanlığımıza ulaştığında Komisyon Başkanınca belirlenecek yer, gün ve saatte yeniden toplanarak değerlendirme yapılmak üzere komisyon toplantısının sonlandırılmasına…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu ihale komisyonu kararı sonrasında idare tarafından beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasına yönelik olarak başvuru sahibi … Gıda Temizlik İmalat İhr. İth. Paz. San. Tic. A.Ş.ye gönderilen 25.03.2021 tarihli ve 130 sayılı yazıda “47 Kalem Gıda Maddesi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 29.03.2021 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

·        İmza Beyannamesi

·        İmza Sirküleri

·        Vekaletname Bilgileri

·        Ticaret Sicili Bilgileri

·        Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmalıdır.)

·        Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu

·        Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar

·        EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi

·        EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi

·        İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa)

·        Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

·        Ortaklık Tespit Belgesi

·        Ortaklık Tespit Belgesi

·        Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri

·        Diğer Belge

·        Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” bilgisine yer verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesine yönelik belgelerin 30.03.2021 tarihinde idareye teslim edildiği ve söz konusu belgelerin aynı tarihte idarece kayda alındığı, buna binaen anılan istekli tarafından söz konusu yazıda istenilen belgelerin sunulmadığına ilişkin idarece “Uygun Olmayan E-Teklif Kontrol Tutanağı” düzenlendiği görülmüştür.

Söz konusu tutanağın düzenlenmesinin akabinde alınan 30.03.2021 tarihli ve 02 sayılı ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi istekli tarafından idareye herhangi bir dilekçe ile başvuruda bulunulmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerin doğrulanamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu istekli tarafından “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınamayan geçici teminat mektubu satırında beyan edilen geçici teminat mektubunun Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden sorgulanamaması sebebiyle ilgili bankadan teyidinin yapılmasının uygun olacağına karar verildiği görülmüştür

Başvuru sahibi isteklinin yeterlik bilgileri tablosunun söz konusu tablonun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınamayan geçici teminat mektubu” satırında QNB Finansbank A.Ş. tarafından 23.03.2021 tarihinde düzenlenen, geçerlilik tarihi 30.07.2021 olan ve 43.000,00 TL tutarında “0010-GT-000000131285” sayılı geçici teminat mektubuna ilişkin bilgilerin beyan edildiği, idarece 30.03.2021 tarihinde QNB Finansbank A.Ş. Adana Şubesi tarafından söz konusu geçici teminat mektubunun teyidinin yapıldığı tespit edilmiştir.

İdarece alınan 31.03.2021 tarihli ve 03 sayılı bir sonraki ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi istekliye ait teklifin, idare tarafından istenilen belgelerin son teslim tarihi olan 29.03.2021 gününden sonra teslim edildiği gerekçesiyle değerlendirmeye tabi tutulmamasına karar verildiği görülmüştür.

Son olarak 12.04.2022 onay tarihli ve 05 sayılı ihale komisyon kararında başvuru sahibi … Gıda Temizlik İmalat İhr. İth. Paz. San. Tic. A.Ş. hakkında “İhaleye e-teklif veren sahibi … Gıda Temizlik İmalat İhr. İth. Paz. San. Tic. A.Ş.’nin Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunmuş olduğu;

İhaleye e-teklif veren … GIDA TEMİZLİK İMALAT İHR. İTH.PAZ.SAN.TİC.A.Ş.’nin süresi içinde idareye herhangi bir dilekçe ile başvurmadığı anlaşıldığından, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler doğrulanamamıştır. Bu sebeple … GIDA TEMİZLİK İMALAT İHR. İTH.PAZ.SAN.TİC.A.Ş.’nin ihalede değerlendirme dışı bırakılarak, Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Elektronik İhale başlıklı 58/A maddesi hükümleri gereğince işlem tahsis edilmesinin ihale yetkilisinin onayına sunulması. İsteklinin geçici teminatı Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21. Maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmadığından, yeterlilik bilgileri tablosunda QNB Finansbank tarafından verilen 30/07/2021 tarihine kadar geçerli 43.000,00 TL tutarındaki teminat Maliye Bakanlığının resmi internet sitesi olan mys.hmb.gov.tr adresinden de sorgulanamadığı için ilgili bankadan teyit işlemlerinin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

İhaleye e-teklif veren ve 30/03/2021 tarihli bir önceki oturumda süresi içinde idareye herhangi bir dilekçe ile başvurmayıp ihale evraklarını teslim etmeyen, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler doğrulanamadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılan … GIDA TEMİZLİK İMALAT İHR. İTH. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.’nin 30/03/2021 tarihli dilekçesi, “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulmasına” ilişkin idare tarafından yapılan tebligatın son teslim tarihi olan 29/03/2021 günü mesai bitiminden sonra teslim edildiğinden herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmamasına

… GIDA TEMİZLİK İMALAT İHR. ÎTH. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. adına düzenlenen QNB Finansbank A.Ş. Adana Şubesi tarafından verilen 30/07/2021 tarihine kadar geçerli 43.000,00 TL tutarındaki teminatın teyidi alınarak doğruluğu anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildiği, ihalenin ……ı Gıda Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ….Gıda Temizlik Yemek Otomotiv İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen ihale komisyonu kararları sonucunda idare tarafından başvuru sahibi istekli … Gıda Temizlik İmalat İhr. İth. Paz. San. Tic. A.Ş. hakkında 13.04.2021 tarihinde Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 58/A maddesi uyarınca, 4734 sayılı Kanun’un 17. maddesinde düzenlenen yasak fiil ve davranış hükümleri çerçevesinde yasaklama işlemlerinin başlatıldığı ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınamayan 43.000,000 TL tutarındaki geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği görülmüştür.

Başvuru konusu ihale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinin 9. Fıkrasında yer alan hükümden, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verileceği, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları, ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları isteneceği, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır.

İdare tarafından başvuru sahibi istekliye 25.03.2021 tarihinde beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması konulu yazı gönderildiği, söz konusu yazıda anılan istekli tarafından sunulması gereken belgelerin yer aldığı ve bu belgelerin 29.03.2021 tarihine kadar sunulmasının gerektiğinin belirtildiği, ancak anılan istekli tarafından istenilen belgelerin söz konusu tarihten bir gün sonra olan 30.03.2021 tarihinde idarenin kayıtlarına alındığı tespit edilmiş olup, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi/belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri süresinde sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşıldığından, süresi içerisinde istenilen bilgi ve belgeleri sunmayan başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve anılan istekli hakkında verilen yasaklama ile geçici teminatın gelir kaydedilmesine yönelik idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde ihalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı hüküm altına alınmak suretiyle, geçici teminatın yasal alt sınırı çizilmiştir. İsteklilerin teklif bedellerinin gizliliğine olanak sağlanması açısından  %3’lük alt sınırı üzerinde de geçici teminat sunabilmeleri imkânı yine Kanun ile getirilmiş olup, geçici teminatın gelir kaydı gereken durumlarda mevzuatın ihaleye katılım koşulu olarak getirdiği yasal alt sınır üzerinden teminatın gelir kaydı gerektiği açık olduğundan, sunulan geçici teminat tutarının teklif edilen bedelinin %3’ünü aşan kısmının başvuru sahibine iadesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, sunulan geçici teminat tutarının teklif edilen bedelin %3’ünü aşan kısmının başvuru sahibi … Gıda Temizlik İmalat İhr. İth. Paz. San. Tic. A.Ş.ye iade edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap