İtirazen şikayette başvuru ehliyetine ilişkin olarak iki temel şart hangileridir?

Özet

başvuru ehliyetine ilişkin olarak iki temel şartın öngörüldüğü, bunlardan ilkinin ihale dokümanı edinilmesi ve/veya ihaleye teklif sunulması, diğerinin ise ilgilinin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu ortaya koymasıdır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

Toplantı No

: 2016/042

Gündem No

: 36

Karar Tarihi

: 13.07.2016

Karar No

: 2016/UY.IV-1815

 

Şikayetçi: 

Al…ova Tuğra İnş.Enerji Nak.Müh.Mad.Ürt.Paz.San.Ve Tic.A.Ş.Ş…rk Kimya Ve Asfalt Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Bölge Müdürlüğü-5.Bölge Mersin Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

30.06.2016 / 38801 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/94030 İhale Kayıt Numaralı "Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü 51(Silifke)-52(Mersin) Şube Şefliği Yollarında Alttemel-Temel Yapılması Ve Kendiliğinden Yürür Otomatik Mıcır Serme Finişeri İle Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan V. II. Başkan: Şinasi CANDAN

Üyeler: Osman DURU, Erol  ÖZ, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Al…ova Tuğra İnş. Enerji Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. A.Ş. Ş…rk Kimya – Asfalt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü

G.M.K Bulvarı 33220 Toroslar/MERSİN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/94030 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü 51(Silifke)-52(Mersin) Şube Şefliği Yollarında  Alttemel-Temel Yapılması ve Kendiliğinden Yürür Otomatik Mıcır Serme Finişeri İle Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 02.05.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü 51 (Silifke)-52 (Mersin) Şube Şefliği Yollarında Alttemel-Temel Yapılması ve Kendiliğinden Yürür Otomatik Mıcır Serme Finişeri ile Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 30.06.2016 tarih ve 38801 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1561 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin Kumsal Pet. Mad. Ltd. Şti. – Öz Demireller Hafr. Nakl. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklif üzerinde bırakıldığı, söz konusu istekliye ait geçici teminat mektubunun miktar ve süre bakımından yetersiz olduğu, bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde, “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmünden, başvuru ehliyetine ilişkin olarak iki temel şartın öngörüldüğü, bunlardan ilkinin ihale dokümanı edinilmesi ve/veya ihaleye teklif sunulması, diğerinin ise ilgilinin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu ortaya koymasıdır.

 

          Başvuru dilekçesi ve ekleri üzerinde yapılan incelemede idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevabî yazıdan, başvuru sahibine ait teklifin  “2015 yılına ait bilanço ve iş hacmi belgelerini sunmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde toplam tutarın hatalı olduğu, geçici teminat mektubu tutarının yetersiz olduğu“ gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı hususu anlaşılmıştır.  

 

İtirazen şikâyet başvuru tarihi itibariyle teklifi idarece değerlendirme dışı bırakılmış olan, diğer bir deyişle ihale üzerinde bırakılma ihtimali bulunmayan başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasından ve/veya ihalenin sonuca bağlanmasından herhangi bir hak kaybına veya zarara uğraması ihtimalinin bulunmadığı, ihalenin iptali halinde ya da ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması halinde de hukukî statüsünün değişmeyeceği,  güncel bir menfaatin bulunmadığı ve dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği  ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap