Mal alımında teslim edilmeyen, tamamlanmayan işler için ne yapılır?

Yayın Tarih: 04.10.2016 11:10
Özet

Merhaba hocam nasılsınız bir şey danışacaktım da şimdi mal alımı 3-4 tane ihalemiz var biz istediğimiz malların sadece % 30 aldık ihale süresi de yıl sonunda bitiyor şimdi bu durumda biz tasfiye yapıp sözleşmeyi fesh mi edelim? Bir de yüklenici işi % 80 e tamamlanmadığı için bir hak talebinde bulunabilir sözleşme tasarısında demişim tüketilmeyen malzemeden […]


Merhaba hocam nasılsınız bir şey danışacaktım da şimdi mal alımı 3-4 tane ihalemiz var biz istediğimiz malların sadece % 30 aldık ihale süresi de yıl sonunda bitiyor şimdi bu durumda biz tasfiye yapıp sözleşmeyi fesh mi edelim? Bir de yüklenici işi % 80 e tamamlanmadığı için bir hak talebinde bulunabilir sözleşme tasarısında demişim tüketilmeyen malzemeden bir hak talep edilemez diye bu durumda yüklenici bir hak talebinde bulunabilir mi yine ..saygılarımla


Üst Konuları: Sözleşmenin Feshi

Cevabımız

Öncelikle sözleşme kapsamında belirlemiş olduğunuz sürede ve iş takvimine göre ihale konusu mallar teslim edilmemiş ise aşağıdaki hususlar uygulanır.

  1. Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda öncelikle bu husus tutanağa bağlanır,

  2. Daha sonra idarece en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarı çekmesi yani malın ihale dokümanında (şartnameye göre) belirtilen şartlara uygun olarak göre teslim edilmediği belirtilerek yükleniciden taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi istenir.

  3. Bu süre içerisinde sözleşmede belirtilen kadar gecikme cezası uygulanır.

  4. taahhüdün idarece belirlenen en az on gün sürenin sonunda ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda bu sürenin bitiminde sözleşme feshedilmiş sayılır.

  5. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır.

  6. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

  7. Protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir.

  8. Fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

  9. Sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan var ise Borçlar Kanunu uyarınca yükleniciye tazmin ettirilmesi için dava açılabilir.

İhale konusu işin %80’lik kısmının bitirilmemesi vs. gibi durumlarla ilgili bir husus mevzuatımızda yer almamaktadır. Zaten mal alımı ihalelerinde işin tamamı bitirilmeden iş bitirme belgesi verilmez.

Yüklenicinin teslim ettiği mal veya malzemeler idare için anlam ifade ediyor ise bunlar teklif cetvelinde öngörülen fiyatlar üzerinden düzenlenecek hakediş ile ödenir. Tabi hakedişten sözleşmede öngörülen oranda kesilen cezalar düşülür, ayrıyeten kesin teminat ve alınmış ise ek kesin teminatlar gelir kaydedilir, yasaklama hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin teslim ettiği mal ve malzemeler idare için anlam ifade etmiyor ise yani alınan mal malzemelerin beraber kullanma durumu var ise istekli tarafından teslim edilen mallar eksiksiz olarak teslim edilerek (tutanak ile) sözleşme kapsamında kesilen cezalar yükleniciden istenir, kesin teminat ve alınmış ise ek kesin teminatlar gelir kaydedilir, yasaklama hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan var ise Borçlar Kanunu uyarınca yükleniciye tazmin ettirilmesi için dava açılabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap