Mimari projelere ait kat planlarında, tefriş malzemelerinin mahallere nasıl yerleştirileceği gösterilmiş olup ,detay projelerinin olmadığı mahal listelerinde de yer verilmeyen imalat bedelleri ödenir mi?(YFK)

Özet

Tefriş malzemelere mahal listelerinde de yer verilmediği, bu itibarla projede yol gösterici amaçlı yerleştirilen tefriş malzemelerinin sözleşme bedeli içinde değerlendirilemeyeceği hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar Konusu : Görüş Talebi

Karar No : 2014/73

Karar Tarihi : 18/12/2014

 

I-GİRİŞ

….. Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ihale edilerek, sözleşmeye bağlanan “K. Ü. Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı” işi ile ilgili görüş talebidir.

II.KONU

İdaresinin 30.10.2014 tarihli ve 16445117-755-730/ 08870 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek, 25.10.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde; İhaleye esas CD’de yer alan uygulama projeleri, mahal listesi, teknik şartnameler ve pursantaj listeleri arasındaki farklılıklar nedeniyle, bahis konusu imalatların sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı konusunda anlaşmazlığa düşüldüğü,

Hususlarında Başkanlığımız görüşlerinin bildirilmesi talep edilmektedir.

İNCELEME

İdaresinden, talep yazısında eksik olan bir kısım bilgi ve belgelerin gönderilmesi 11.11.2014 tarih ve 1435 sayılı yazımızla istenilmiş olup, istenilen bilgi ve belgeler idaresinin 28.11.2014 tarih ve 801 sayılı yazısı ve ekinde gönderilmiştir.

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, tarafların uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Yüklenicinin 26.08.2014 tarihli ve 22 sayılı dilekçesinde özetle;

İhale CD’sinde; İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesinde yer alan “ÖBF.064 Laboratuvar vb mahallerde kullanılmak üzere tefrişat malzemeleri temin edilmesi ve montajının yapılması set ” iş kaleminin nasıl yapılacağına dair herhangi bir detayın bulunmadığı, kat planlarında, bu iş kalemine ait tezgah ve cihazların tefriş amaçlı konulduğu, bu şartname ile laboratuvarlarda bulunması istenilen materyallerin tefriş amaçlı tariflendiği görülmekte olup, böyle bir iş kaleminin yapım ihalesi kapsamında olması kanunen mümkün olamayacağından, bu imalatların sözleşme bedeli içinde yapımından sorumlu olamayacaklarına,

……………..

İdarenin görüş ve değerlendirmesi ise;

İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesinde; ÖBF.064 poz numarası ile yer alan iş kaleminin bu şartname dışında proje, detay ve mahal listelerinde gösterilmediği, ancak idarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesaplarına dâhil edildiği, bu durumda işe ait idari şartnamenin Diğer Hususlar başlıklı 46 ncı maddesi 14 üncü bendinde; “Projeler, detaylar, mahal listeleri, teknik şartnamelerin bütünü ve sözleşmeler arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde uygulamada esas alınacak olanı idare belirleyecektir. ” Hükmünden hareketle, bahsedilen imalatın yüklenici tarafından sözleşme kapsamında yapılması gerektiğine,

………………………..

Tarafların bu görüşleri belirtildikten sonra, konunun incelenmesi ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

Bilindiği üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesi (c) bendinde; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz“ hükmü  bulunmakta olup, bu hükme konu olan iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına uygun olarak yapılması konusundaki yetki ve sorumluluğun tamamen işin idaresine ait olduğu hususunda duraksamaya mahal bir durum bulunmamaktadır.

Bu husus belirtildikten sonra; bahis konusu işe ait Sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6. Maddesinde;

 “6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer / alan uygulama projelen ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için / yüklenici tarafından teklif edilen (…………………            )(TL) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. 

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ” hükmü yer almaktadır.

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listesine dayalı olarak işin tamamı için verdikleri, sözleşmenin yüklenici tarafından teklif edilen toplam bedel üzerinden akdedildiği ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde de yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınmasının icap ettiği bilinen bir durumdur.

Diğer taraftan, yaklaşık maliyetin ihale öncesi idaresi tarafından hazırlanan ve gizliliği olan bir belge olduğu, yüklenicinin bu belgelerden bilgi sahibi olmasının hukuken mümkün olmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin sözleşmesi ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün bulunmadığı isteklilerin tekliflerini yaklaşık maliyete dayalı olarak vermedikleri hususu açıktır.

Ayrıca, pursantaj oranlarının, birim fiyat sözleşmelerde olduğu gibi birim fiyat mahiyetinde bir ödeme kalemi olmadığı, sadece inşaatın hangi seviyede hangi oranda ödemesinin yapılacağını öngören bir ihale dokümanı olduğu ve işin yapılmasına veya isteklilerin teklif bedel tespitine ilişkin bir dayanak niteliğinde olmadığı bilinmektedir.

Belirtilen bu hususlar dikkate alınarak, idaresi yazısı ekinde gönderilen ihale CD’si incelendiğinde:

Mimari projelere ait kat planlarında, tefriş malzemelerinin mahallere nasıl yerleştirileceği gösterilmiş olup, bu projelerin antet bölümünde yazılı olan notların son paragrafında; "Tefriş elemanları bu paftada yol gösterici amaçlı kullanılmıştır. ” İfadesine yer verildiği, ancak nasıl yapılacaklarına dair detay projelerinin olmadığı ve bu malzemelere mahal listelerinde de yer verilmediği, bu itibarla projede yol gösterici amaçlı yerleştirilen tefriş malzemelerinin sözleşme bedeli içinde değerlendirilemeyeceği,

……………..

4- KARAR

İdaresinin, “…Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı” ile ilgili, taraflar arasında meydana gelen anlaşmazlık talebine ilişkin konular, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre;

Tefriş malzemelerinin sözleşme bedeli içinde değerlendirilemeyeceğine,

…………….


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap