ihale-soru-cevap-logo.png

" mahal " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Proje ve mahal listesinde yer alan iş kalemlerinin tanım, tarif ve yapım şartlarına teknik şartnamelerde yer verilmesi gerektiği. Bu şartnamelerde, sözleşme ve idari şartnamedeki hükümlerle düzenlenen hususlarda ayrıca bir düzenlemeye yer verilemeyeceği, İlerleme yüzdelerinin ise (Pursantaj cetvelleri), proje ve mahal listelerine dayalı olarak hangi imalat seviyesinde, sözleşme bedelinin hangi oranda ödeneceğini gösteren bir belge olduğu. İlerleme yüzdelerine dayanılarak, proje ve mahal listesin << Devamını Oku>> [65]


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan İş’te, A.18 poz nolu 1.5 mm jeomembran su yalıtımı imalatının proje, detay projeleri, mahal listeleri ve teknik şartnamede yer almadığı, yaklaşık maliyet pursantaj cetvelinde bulunduğu belirtilerek yaptırılmayan ve yaptırılmasına gerek olmayan bu imalata ait bedelin, sözleşme bedelinden kesinti yapılıp yapılamayacağı üzerine oluşan anlaşmazlık. << Devamını Oku>> [191]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşe ait Sözleşme’nin “Sözleşmenin türü ve bedeli’ başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen . . . toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. 6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ” hükmü, Hükümleri yer almakta olup, bu hükümlere göre, yüklenicini << Devamını Oku>> [1260]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Denetçi sorgusunda yerinde yapılan denetimler neticesinde tespit ettiği eksik ve kusurlu imalatları belirtmiş, bunun üzerine sorumlular tutanaktaki söz konusu imalatların bir kısmının eksik veya kusurlu olmadıklarını yerinde yapılan incelemeler sonucunda elde ettikleri fotoğraflar ve belgelerle yani kanıtlayıcı belgelerle kanıtlamışlar ve geri kalan dört kalem imalatın eksik veya kusurlu olduğunu kabul edip 2015 yılı rayiçlerinden birim fiyat analizi yaparak kamu zararını yeniden hesaplamışlardı << Devamını Oku>> [505]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Çanakkale Belediyesi Yılı : 2009 Tutanak No : 39792 Tutanak Tarihi : 16.12.2014   3- 1140 sayılı ilamın 9 uncu maddesiyle; Gürbüzler İnşaat yüklenimindeki 5.762.000 TL sözleşme bedelli, 25.05.2005 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel ve açık ihale usulü ile ihalesi yapılan Esenler III. Kısım Toplu Konut İnşaatı İle Ada İçi Alt Yapı […] << Devamını Oku>> [3272]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata aykırı harcama talimatı olmayan, hatalı işleme yönelik bir evrak düzenlemeyen, ödeme emri belgesi üzerinde kontrol işlemi yapma görevi bulunmayan, böyle bir görevi bulunsa bile, kusurlu ve eksik imalatı ödeme emri belgesi ve eki belgelerden tespit etme imkânı bulunmayan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin sorumlu tutulması mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [443]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tefriş malzemelere mahal listelerinde de yer verilmediği, bu itibarla projede yol gösterici amaçlı yerleştirilen tefriş malzemelerinin sözleşme bedeli içinde değerlendirilemeyeceği hk. << Devamını Oku>> [1675]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uygulama projesinde yer alan bir imalatın mahal listesinde bulunmaması o imalatın teklif dışı bırakılacağı anlamına gelmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [485]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan İş’te, A.18 poz nolu 1.5 mm jeomembran su yalıtımı imalatının proje, detay projeleri, mahal listeleri ve teknik şartnamede yer almadığı, yaklaşık maliyet pursantaj cetvelinde bulunduğu belirtilerek yaptırılmayan ve yaptırılmasına gerek olmayan bu imalata ait bedelin, sözleşme bedelinden kesinti yapılıp yapılamayacağı üzerine oluşan anlaşmazlık hk. << Devamını Oku>> [579]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye esas uygulama projelerinde yer alan ve fiiliyatta da projesine uygun olarak yapıldığı idaresince ifade edilen, -04.732/B poz no.lu Köprülerde bitüm esaslı genleşme derzi imalatı ile, -Spiral kaynaklı çelik borular ile yapılan deplase içme suyu hatları imalatları için, Sözleşme bedelinde kesinti yapılması cihetine gidilmesinin sözleşme ve ekleri hükümleri ile ilgili mevzuatına uygun olmayacağı. << Devamını Oku>> [988]