Nefaset kesinti tutarı nasıl hesaplanır bu tutarı kontrol teşkilatımı? Geçici kabul komisyonu mu belirler?

Yayın Tarih: 10.03.2020 10:03

Hocam Merhaba,

Nefaset kesinti tutarı nasıl hesaplanır bu tutarı kontrol teşkilatımı? Geçici kabul komisyonu mu belirler?


Benzer Yazılar

Cevabımız

Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun görülecek bir nefaset bedeli kesilmek şartı ile, iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir.

Nefaset bedeli işin kabul edilebilirliğine ilişkin yüzde beş oranının hesabında dikkate alınmaz. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir.

Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.

Nefaset bedelini geçici kabul komisyonu belirler,  komisyon geçici kabul tutanağında işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklik olduğunu, kusur ve eksikliğin niteliğini, miktarını ve nefaset kesintisinin bedelini belirler.  (İşin kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından gerçekleştirilmekte ve  yüklenici bütün işleri kontrol teşkilatının, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorunda olduğundan kontrol teşkilatının nefaset kesintisi olabilecek bir duruma sebebiyet vermemesi kusur ve eksiklikleri anında tespit ederek tekrar yaptırması veya düzelttirmesi gerekirdi ancak söz konusu hususlar ancak geçici kabul aşamasında fark edilmiş olabilir.)

Ancak, mevcut kusur ve eksiklikler teknik olarak ikmal edilebilecek nitelikte ise ve aşırı bir harcamayı gerektirmiyorsa nefaset kesintisi değil, yükleniciye tamir ve ıslah ettirilmelidir. Bu anlamda vasıf ve kalite eksikliğinden ziyade hiç yapılmamış durumdaki noksan işlerin nefaset kesintisine konu edilmemesi, yüklenicinin ıslah ve ikmal ettirilmesi gerekmektedir.[1]

Kaynak: https://ihalesorucevap.com/nefaset-kesintisi/                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap