Ortaklık durum belgesi yerine Ticaret Sicil Gazetesi sunulabilir mi?

Özet

Ayrıca başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın pilot ortağı B… Mühendislik Petrol İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifleri kapsamında ticaret sicil gazetelerinin sunulduğu ve ortaklık durum belgesinde yer alması gereken bilgilerin söz konusu ticaret sicil gazetelerinde bulunduğu iddiasına ilişkin olarak, söz konusu pilot ortak tarafından teklifleri kapsamında 19.03.2010 tarihli ve 7525 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile 16.05.2013 tarihli ve 8321 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini sunulduğu ve anılan belgelerde ortaklık yapısının yer almasına rağmen, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden mezuniyet belgelerinin kullanımına ilişkin ortaklık yapısının belgelendirilmesi hususunun ticaret sicil memurlukları veya SM, YMM ya da SMMM tarafından ihale ilan tarihinden sonra düzenlenen ve belge düzenlenme tarihinden önceki beş yıl boyunca mezuniyet belgesi kullanılan ortağın şirketin en az %51 hissesine sahip olduğunu gösteren ortaklık durum belgesi ile sağlanabileceğinin anlaşıldığı, dolayısıyla ticaret sicil gazeteleri dikkate alınarak bu bilgilerin tamamlatılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
 

 

Toplantı No

: 2016/025

Gündem No

: 22

Karar Tarihi

: 18.04.2016

Karar No

: 2016/UY.I-1100

 

Şikayetçi: 

B… Mühendislik Petrol İnş. Nak. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Atakan Efe İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi 

İhaleyi Yapan Daire: 

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

30.03.2016 / 20008 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/174481 İhale Kayıt Numaralı "İlimiz, Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 32 Derslikli Ve 3 Adet Atölye Yapımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

B… Mühendislik Petrol İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti AE İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Yapıcı İş Merkezi E Blok Kat: 3 No: 301 Selçuklu/KONYA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

Yeni San. Mah. Valilik Ek-3 Hizmet Binası Kat:4 No: 47 68100 AKSARAY

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/174481İhale Kayıt Numaralı “İlimiz, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 32 Derslikli ve 3 Adet Atölye Yapımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İlimiz, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 32 Derslikli ve 3 Adet Atölye Yapımı” ihalesine ilişkin olarak B… Mühendislik Petrol İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti AE İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 10.03.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.03.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.03.2016 tarih ve20008 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.03.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/819 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararında İnşaat Mühendisi B G’e ait en az 5 yıldır %51 hisseye sahip olduğunu belgeleyen onaylı belgenin (ortaklık durum belgesi) teklif dosyasında bulunmaması gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Serbest Muhasebeci …..tarafından imzalanmış mezuniyet belgesinin kullanılmasına ilişkin ortaklık durum belgesinin teklif dosyalarında mevcut olduğu, teklif dosyalarında belge eksikliği olması durumunda ihale komisyonunun isteklilerin huzurunda ilan edilmesi ve bunun tutanak altına alınması gerektiği, ancak kendilerine belge eksikliği nedeniyle bir tutanak sunulmadığı ve evraklarının tam olduğu kabulü ile tekliflerin değerlendirme aşamasına geçildiği,  zarf açma ve belge kontrol tutanağının kontrolü yapılıp daha sonra firmalarının teklif tutarları okunması halinde idarenin yok dediği ortaklık durum belgesinin olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin okunmayacağı ve kendilerinin de söz konusu belgenin olmadığını öğrenmiş olacakları, ayrıca İdari Şartname'nin 7’nci maddesinde tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetelerinin sunulmasının istendiği, teklif dosyalarında bulunan ticaret sicil gazetelerinde B G’e ait hisse oranının şirketin kuruluş tarihinden itibaren %51’den fazla olduğu, ortaklık durum belgesinde istenen tüm bilgilerin teklif dosyalarında sundukları ticaret sicil gazetelerinde yer aldığı, idarece bu hususun dikkate alınmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

           

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “…(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 …

 (11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ortaklık durum belgesi” başlıklı 11’inci maddesinde “İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte ortaklık durum belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Ortaklık durum belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi durumlarda aday veya isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Sunulacak belgenin İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde ve ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur.” açıklaması,

Aynı Tebliğin “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları”  başlıklı 43’üncü maddesinde “4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla  hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur… ” açıklaması,

Aynı Tebliğin “Ortaklık durum belgesi” başlıklı 44’üncü maddesinde “Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dokuz ve onbirinci fıkralarında yer alan hükümler uyarınca, iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarının ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya SM, YMM ya da SMMM tarafından düzenlenen belgeleri sunmaları zorunludur. Bu kapsamda;

a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, (KİK031.1/Y) nolu standart formun,

c) Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; (KİK031.3/Y) nolu standart formun,

            düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir.” açıklaması,

 

            İdari Şartname'nin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” Başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale Konusu İşin

            A) Adı: İlimiz, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 32 Derslikli ve 3 Adet Atölye Yapımı

            B) Yatırım Proje No'su/Kodu:1993h020030

            C) Miktarı ve Türü: 32 Derslikli Endüstri Meslek Lisesi ve 3 Adet Atölye Binası Yapım İşi
Çevre Düzenlemesi+ Çevre Duvarı+ Saha İmalatları” düzenlemesi,

 

           

            Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            …

            h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

            ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

            …

            7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            7.5.1….

            …

            7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

            B III Grubu İşler

            7.6.1.Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisleri veya Mimarlar” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihaleye katılan tüzel kişilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarının ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya SM, YMM ya da SMMM tarafından düzenlenen belgelerini sunmalarının zorunlu olduğu, buna göre tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda (KİK031.1/Y) nolu standart formun, tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda (KİK031.3/Y) nolu standart formun düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalede 18 adet ihale doküman satın alındığı, 15 isteklinin ihaleye teklif verdiği, 2 isteklinin teklifinin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı,11.02.2016 ihale komisyonu kararı ile ihalenin İHT Mühendislik Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi B… Mühendislik Petrol İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. ŞtiAE İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin İnşaat Mühendisi B G’e ait en az 5 yıldır %51 Hisseye sahip olduğunu belgeleyen onaylı belgenin (ortaklık durum belgesi) bulunmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin ilk iddiasına yönelik idarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibi B… Mühendislik Petrol İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. ŞtiAE İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif dosyasında iş deneyim belgesini tevsiken özel ortak Atakan Efe İnş. Ltd. Şti.nin Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2013/92521 İKN’li “Halkapınar Kültür Evi Yapımı” işine ait, 1.660.902,79 TL tutarındaki iş bitirme belgesinin sunulduğu, pilot ortak B… Mühendislik Petrol İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından B G’e ait 18.09.1985 tarihli Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İnşaat Mühendisliği) mezuniyet belgesinin sunulduğu, mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda teklif kapsamında sunulması gereken ortaklık durum belgesinin (KİK031.3/Y) teklif dosyasında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            19.01.2016 Tarihli Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı incelendiğinde “İş deneyiminin yarıdan fazla hisseye sahip ortağına ait olması halinde sunulacak belge” başlıklı satırında başvuru sahibine ilişkin söz konusu belgenin “Yok” olarak işaretlendiği görülmüştür.

 

           Bu çerçevede, tüzel kişinin ortağı gerçek kişiye ait mezuniyet belgesini kullanabilmesi için gerçek kişinin şirketin asgari beş yıl boyunca ve en az %51 oranında ortağı olmasının şart koşulduğu, bu hususun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren ortaklık durum belgesi ile tevsikinin zorunlu tutulduğu, başvuru sahibi B… Mühendislik Petrol İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti -AE İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı B… Mühendislik Petrol İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyim belgesinin tevsiki amacıyla B G’e ait mezuniyet belgesi ile birlikte sunulması gereken ortaklık durum belgesinin teklifleri kapsamında sunulmadığı anlaşıldığından idarece söz konusu isteklinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Ayrıca başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın pilot ortağı B… Mühendislik Petrol İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifleri kapsamında ticaret sicil gazetelerinin sunulduğu ve ortaklık durum belgesinde yer alması gereken bilgilerin söz konusu ticaret sicil gazetelerinde bulunduğu iddiasına ilişkin olarak, söz konusu pilot ortak tarafından teklifleri kapsamında 19.03.2010 tarihli ve 7525 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile 16.05.2013 tarihli ve 8321 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini sunulduğu ve anılan belgelerde ortaklık yapısının yer almasına rağmen, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden mezuniyet belgelerinin kullanımına ilişkin ortaklık yapısının belgelendirilmesi hususunun ticaret sicil memurlukları veya SM, YMM ya da SMMM tarafından ihale ilan tarihinden sonra düzenlenen ve belge düzenlenme tarihinden önceki beş yıl boyunca mezuniyet belgesi kullanılan ortağın şirketin en az %51 hissesine sahip olduğunu gösteren ortaklık durum belgesi ile sağlanabileceğinin anlaşıldığı, dolayısıyla ticaret sicil gazeteleri dikkate alınarak bu bilgilerin tamamlatılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

……………

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap