Özel sektör iş deneyiminde sözleşmeye ait damga vergisinin sunulmasına gerek var mıdır?

Özet

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağının iş deneyim belgesini tevsik amacı ile sunulan iş bitirme belgesi ve eki olan sözleşme, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı faturalar ile sözleşme kapsamında çalıştırılan personelin sosyal güvenlik primlerinin yatırıldığına dair belgelerin sunulmuş olmasının yeterli olduğu değerlendirildiğinden sözleşmeye ait damga vergisinin vergi dairelerine yatırıldığına dair makbuzunun sunulmasına gerek olmadığı, söz konusu iş deneyim belgesinin bu haliyle ihale komisyonunca uygun bulunmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/010

Gündem No

: 78

Karar Tarihi

: 03.02.2016

Karar No

: 2016/UH.III-428

Şikayetçi: 

C…grupYemekçilik Temizlik Bilgisayar İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- E…canİnşaat Temizlik Taşımacılık Taah. Tic. Ortak Girişimi 

İhaleyi Yapan Daire: 

T…alŞeker Fabrikası Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

08.01.2016 / 1304 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/155806 İhale Kayıt Numaralı "Alakart Ve İşçi Lokantası Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama Ve Garsonluk İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

C…grupYemekçilik Temizlik Bilgisayar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- E…canİnşaat Temizlik Taşımacılık Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi,

Gazi Cad. Maliye 3. Sok. No: 2/10 Işıl Apt. A-Blok ÇORUM

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T…alŞeker Fabrikası Müdürlüğü,

Cumhuriyet Caddesi 60300 Turhal/TOKAT

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/155806İhale Kayıt Numaralı “Alakart ve İşçi Lokantası Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Garsonluk İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            T…alŞeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 08.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Alakart ve İşçi Lokantası Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Garsonluk İşi” ihalesine ilişkin olarak C…grupYemekçilik Temizlik Bilgisayar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- E…canİnşaat Temizlik Taşımacılık Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 25.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.01.2016 tarih ve 1304 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/92 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,  14.10.2015 tarihli kesinleşen ihale kararında, ihalenin S…meliTemizlik Gıda Yemekçilik Bilgi İşlem Taşımacılık Hayvancılık Yakacak Maddeleri Medikal Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – T…hal Efeİnş. Tem. Güv. Nakl. Araç Kiralama Tic. San. A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.6 maddesinde benzer işin “Malzemeli Olarak Yemek Pişirilmesi Hizmeti İle Her Türlü Yemekhane Hizmetleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.” şeklinde düzenlendiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin işçiliklerinin yemek hizmet alımı veya yemekhane hizmetleri işi olarak ayrıştırılarak yeniden değerlendirilmesi, ayrıca anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin özel sektöre yapılan iş sonucu alındığından iş bitirme işi için yapılan hizmet sözleşmesine ait sözleşme damga vergisinin vergi dairelerine yatırıldığına dair makbuzunun sunulması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

            a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

             …

            ç) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

            b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

            …

istenilmesi zorunludur.

            …

            (3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

            a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

            …

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

            …

            (5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur…” hükmü,

              Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

            (2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

            …

            (5) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak belirlenir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır…”hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş Deneyimini Gösteren Belgeler ve Benzer İşe İlişkin Hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde “72.1. Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ve hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi idarelerin takdirindedir. Ancak, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

72.2. İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen tevsik edici belgeler sunulacaktır.

72.3. Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.”  açıklaması yer almaktadır.,

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin

a) Adı: ALAKART VE İŞÇİ LOKANTASI YEMEK PİŞİRME, DAĞITIM, BULAŞIK YIKAMA VE GARSONLUK İŞİ

b) Miktarı ve türü: Alakart Lokantasında 12 ay süresince 4 kişi ile
İşçi Lokantasında 12 ay süre ile16 kişi ,(kampanya döneminde 3 ay süre ile ilave 4 kişi eklenecektir.)Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Muammer Tuksavul-T…alŞeker Fabrikası İşçi ve Alakart Lokantası “ düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

MALZEMELİ OLARAK YEMEK PİŞİRİLMESİ HİZMETİ İLE HER TÜRLÜ YEMEKHANE HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.”düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harçlar teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

-1 Adet Gıda Mühendisi 12 Ay çalıştırılacak ve Asgari ücretin % 100 fazlası ödenecek olup, ayrıca 14,5 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücreti ödenecektir.

– 1 Adet Aşçı 12 Ay çalıştırılacak ve Asgari ücretin % 70 fazlası ödenecek olup, ayrıca 14,5 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücreti ödenecektir.

– 4 Adet Aşçı Yrd. ve 1 Adet Şef Garson 1 Kasap 12 Ay çalıştırılacak ve Asgari ücretin % 20 fazlası ödenecek olup, ayrıca 87 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücreti ödenecektir.

– Diğer işlerde 12 ay çalışacak olan 12 personele Asgari ücret ödenecek olup, ayrıca 174 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücreti ödenecektir.

– Kampanya (Üretim) döneminde yaklaşık 3 ay çalışacak olan 4 personelde Asgari ücret ödenecek olup, 6 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücreti ödenecektir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Çalışacak tüm personele ayda 26 gün üzerinden günlük Brüt TL 3,50 nakdi yol bedeli öngörülmüştür. Yol bedelinin Ücret bordrolarında gösterilmesi zorunludur.

-Çalışacak personelin yemeği İdaremiz yemekhanesinden ücretsiz verilecek olup, herhangi bir bedel öngörülmemiştir.

            Yemekhanelerde çalışacak yüklenici personelinin giyecekleri 8 Takım iş elbisesi, 4 adet önlük, 4 çift çizme 11 adet siyah pantolon, 11 adet beyaz gömlek yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.9. Fabrikamızın İşçi Yemekhanesi ve Alakart Lokantasında çalıştırılacak elamanların çalışma saat ve proğramları idarece ayarlanmak üzere;

Kampanya Süresince (Yaklaşık 3 ay);

1 Gıda Mühendisi

1 Aşçı

4 Aşçı Yardımcısı

1 Kasap

1 Şef Garson

12 Garson

4 Bulaşıkçı

Olmak üzere toplam 24 kişi,

Kampanya Haricinde(Yaklaşık 9 ay);

1 Gıda Mühendisi

1 Aşçı

4 Aşçı Yardımcısı

1 Kasap

1 Şef Garson

9 Garson

3 Bulaşıkçı olmak üzere toplam 20 kişidir.

47.10.Aşçı ve Garsonlar için Lokantacılar derneğinden veya Çıraklık Meslek Eğitim Müdürlüklerinden alınmış bonservis veya belgeler tercih sebebi olacaktır.

47.11.Yemekhanede kullanılacak her türlü emtia idare tarafından temin edilecektir. Yüklenici kendisine teslim edilen emtianın bozulmasına veya telef olmasına meydan vermeden en iyi şekilde değerlendirmek ve bahse konu hizmetin zamanında, eksiksiz ve temizlik kurallarına uygun şekilde yürütmekle yükümlü olduğu gibi mutfak araç ve gereçlerinin muhafazasından ve sağlıklı kullanılmasından da sorumlu olacaktır. Demirbaş olarak sayılarak teslim edilen araç ve gereçlerin arızalarından(Ekonomik ömrünü dolduranlar hariç) yüklenici sorumlu olacaktır.

47.12.Yemekler idarece verilecek formül ve gramajlar esas alınarak Türk mutfağı geleneklerine uygun olarak yapılacaktır. Yemek listeleri aylık listeler halinde hazırlanarak idarece yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici kendisine verilen listeye göre yemekleri hazırlayacak ve kendisine teslim edilen yemek listesinde idareden izinsiz değişiklik yapamayacaktır. Kesinlikle bildirilen personel sayısından eksik yemek çıkarmayacaktır. Aksi takdirde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.

47.13.Yemekler her gün yemek saatinden bir saat önce hazırlanmış olacak ve servis yapılmadan önce yüklenici elamanlarınca kontrol sandığına konularak Kurum doktoruna ve Müdüriyete kontrol için gönderilecektir.

47.14.Yüklenici pişirilecek yemekleri en geç aşağıda belirtilen saatlerde hazır hale getirmek ve personelimize servis etmek zorundadır.

İşçi yemekhanesi için;

07:00-15:00 Vardiyası için 11:30-12:00

15:00-23:00 Vardiyası için 19:00

23:00-07:00 Vardiyası için 24:30

Yukarıda belirlenen yemek saatlerini değiştirmeye idare yetkili olacaktır. Yemek saatlerinden önce yemek servisi yapılmayacaktır.-Alakartta toplam 4 kişi ile verilecek hizmetlerin çalışma saatleri idarece düzenlenecektir.

47.15.Diğer müteferrik hususlar;

            -Hazırlanacak yemekler aşırı tuzlu, biberli, sulu, yağlı, baharatlı vb. gibi olmamasına azami dikkat gösterilecektir.

-Yemek salonuna personel alınmadan önce ekmek, kürdanlık, tuzluk, biberlik ve sürahiler tarif edilecek şekilde servise hazır edilecektir.

-Ekmeklerin zayii olmamasına azami dikkat gösterilecek ve kırıntılar kırıntı sepetinde biriktirilecektir.
            -Artan yemekler için İç Hizmetler Şefliğine bilgi verilecek ve alınacak talimatlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

-Yemek yapımında kullanılmak üzere alınan kuru gıda, et, sebze ve meyvelerden arta kalanlar uygun ortamda muhafaza edilerek idareye bilgi verilecektir. Aynı gün mesai bitimine kadar idareye iade edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

            Bahse konu ihaleye sekiz isteklinin teklif verdiği, 5 isteklinin teklif sunduğu, 1 isteklinin teklif zarfında geçici teminat mektubu olmadığı gerekçesiyle, 1 isteklinin ise sunmuş olduğu iş deneyim belge tutarının Şartname’de istenen yeterlik kriterini sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, 11.12.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile S…meliTemizlik Gıda Yemekçilik Bilgi İşlem Taşımacılık Hayvancılık Yakacak Maddeleri Medikal Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti – T…hal Efeİnş. Tem. Güv. Nakl. Araç Kiralama Tic. San. A.Ş. İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve ihalenin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi C…grup Yemekçilik Temizlik Bilgisayar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Süleyman E…canİş Ortaklığı’nın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde benzer iş, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak, aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde iş deneyim belgesi, adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi olarak tanımlanmıştır.

Başvuruya konu ihaleye ait doküman incelendiğinde, İdari Şartname'nin 2.1'inci maddesinde ihale konusu işin “Alakart ve İşçi Lokantası Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Garsonluk İşi” olduğu, işin miktarı ve türünün ise " Alakart Lokantasında 12 ay süresince 4 kişi ile İşçi Lokantasında 12 ay süre ile16 kişi, (kampanya döneminde 3 ay süre ile ilave 4 kişi eklenecektir.)" olduğu, İdari Şartname'nin 7.6'ncı maddesinde söz konusu ihalede benzer işin"Malzemeli Olarak Yemek Pişirilmesi Hizmeti İle Her Türlü Yemekhane Hizmetleri…" olarak belirlendiği, ihaleye teklif veren isteklilerden yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince istekliler tarafından teklif edilen bedelin %30'dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge sunulması, iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilmesi halinde ise pilot ortağın istenen iş deneyim tutarının en az %70’i, özel ortağın/ortakların ise her birinin istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu karşılaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30'undan az olmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli S…meliTemizlik Gıda Yemekçilik Bilgi İşlem Taşımacılık Hayvancılık Yakacak Maddeleri Medikal Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti – T…hal Efeİnş. Tem. Güv. Nakl. Araç Kiralama Tic. San. A.Ş. İş Ortaklığı’nın;

Pilot ortağı S…meliTemizlik Gıda Yemekçilik Bilgi İşlem Taşımacılık Hayvancılık Yakacak Maddeleri Medikal Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla T…alElit Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen iş bitirme belgesinin ve eki olan sözleşmesi ile sözleşmeye ilişkin düzenlenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı fatura suretlerinin ve sözleşme kapsamında çalıştırılan personelin sosyal güvenlik primlerinin yatırıldığına dair belgelerin sunulduğu, söz konusu iş bitirme belgesinde işin tanımının ise “malzemeli olarak öğle ve akşam yemeği” olarak yer aldığı, ayrıca belge tutarının 117.000,00 TL olduğu görülmüştür.

Özel ortak T…hal Efeİnş. Tem. Güv. Nakl. Araç Kiralama Tic. San. A.Ş tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Anadolu İmama Hatip Lisesi T…alMilli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 26.08.2015 tarihli ve 2014/107047 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu söz konusu iş bitirme belgesinde işin adının “pansiyonda çalıştırılmak üzere hizmet alımı yapılacaktır” olarak belirtildiği, işin tanımının ise “pansiyonda çalıştırılmak üzere 1 aşçı ve 4 adet temizlik personeli Hizmet Alımı İşi” olarak yer aldığı, ayrıca belge tutarının 72.675,00 TL olduğu görülmüştür.

            Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin tanımının “malzemeli olarak öğle ve akşam yemeği” olduğu, inceleme konusu ihalede benzer işin “malzemeli olarak yemek pişirilmesi hizmeti ile her türlü yemekhane hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” olduğu, ayrıca idarenin başvuru sahibinin itirazına cevabi yazısından da anlaşılacağı üzere iş deneyim belgesinin ait olduğu ihale ile şikâyete konu ihalede benzer işin malzemeli olarak yemek pişirilmesi hizmeti ile her türlü yemekhane hizmetlerinin benzer iş olarak belirlendiği, anılan pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin İdari Şartname’de yapılan benzer iş tanımı kapsamında yer alan işlerden olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin tanımının “pansiyonda çalıştırılmak üzere 1 aşçı ve 4 adet temizlik personeli” olduğu inceleme konusu ihalede ihale konusu işin “Alakart Lokantasında 12 ay süresince 4 kişi ile İşçi Lokantasında 12 ay süre ile16 kişi, (kampanya döneminde 3 ay süre ile ilave 4 kişi eklenecektir.)" olduğu, özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu işin bölümleriyle nitelik bakımından benzerlik gösterdiği, personel ve organizasyon gerekleri bakımından da benzer nitelik taşıdığı anlaşılmış olup, anılan iş ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerine konu işlerin herhangi bir ayrıştırma yapılmasına gerek olmaksızın bahse konu ihalede ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olduğu ve anılan belgelerdeki tutarların tam olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmış olup, söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

            Belge tutarı yönünden, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklif fiyatı olan 584.834,00 TL’nin %30’u oranına tekabül eden (584.834,00 TL X %30=) 175.450,20 TL tutarında, pilot ortağın ise istenen iş deneyim tutarının %70'i oranına tekabül eden (175,450,20 TL X %70=) 122.815,14 TL tutarında ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini tevsik etmesi gerekli olup, pilot ortak tarafından sunulan iş bitirme belgesinin tutarının 117.000,00 TL olduğu (belgenin güncellenmiş tutarının 126.880.84 TL olduğu, bu itibarla pilot ortağın benzer işe uygun iş deneyiminin yeterli olduğu görülmüş olup, ayrıca özel ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin güncellenmemiş tutarının (72.675,00 TL) olduğu ve anılan ortak tarafından sağlanması gerekli tutarın (52.635,70 TL) üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

            İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının hem pilot ortağı hem de özel ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarının idarece istenen asgari koşulları sağlamış olduğundan, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer aldığı üzere ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağının iş deneyim belgesinin özel sektöre yapılan iş sonucu alındığından yapılan hizmet sözleşmesine ait sözleşme damga vergisinin vergi dairelerine yatırıldığına dair makbuzunun sunulması gerektiği iddiasına yönelik yapılan inceleme aşağıda yer almaktadır.

              Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

…            (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır. ” hükmü bulunmaktadır.

Mevzuatın yukarıda yer alan hükmünden gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyiminin değerlendirilebilmesi için, işe ilişkin sözleşmenin, fatura örneklerinin veya yetkili makamlarca onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmuş olması gerekmektedir.

Buna göre; ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağının iş deneyim belgesini tevsik amacı ile sunulan iş bitirme belgesi ve eki olan sözleşme, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı faturalar ile sözleşme kapsamında çalıştırılan personelin sosyal güvenlik primlerinin yatırıldığına dair belgelerin sunulmuş olmasının yeterli olduğu değerlendirildiğinden sözleşmeye ait damga vergisinin vergi dairelerine yatırıldığına dair makbuzunun sunulmasına gerek olmadığı, söz konusu iş deneyim belgesinin bu haliyle ihale komisyonunca uygun bulunmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap