Özel sektöre yapılan işle ilgili düzenlenen iş deneyimi nasıl değerlendirilir?

Yayın Tarih: 27.01.2017 08:01
Özet

Özel bir firmaya iş yapan istekli, bu iş sonucu özel firmadan iş deneyim belgesi alıyor. ihale dosyasına bu iş deneyim belgesini, sözleşmeyi ve faturaları koyuyor. değerlendirmeyi nasıl yapacağız?


Özel bir firmaya iş yapan istekli, bu iş sonucu özel firmadan iş deneyim belgesi alıyor. ihale dosyasına bu iş deneyim belgesini, sözleşmeyi ve faturaları koyuyor. değerlendirmeyi nasıl yapacağız?


Cevabımız

Özel sektör iş deneyim belgesi  için; bedel içeren sözleşme ve sözleşmeye ilişkin faturaların olması gerekmektedir.

Söz konusu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar.

Belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir. 

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

Sizin durumunuzda iş deneyimi düzenleyecek olanlar dışındakilerin düzenledikleri iş dneyim belgesi geçersizdir ancak sözleşme ve buna ilişkin faturalar var ise yukarıdaki şekilde iş deneyimi belgesi olarak değerlendirme yapılabilir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap