Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması ERTELENDİ Mİ?

Yayın Tarih: 01.12.2015 03:12
Özet

Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması ERTELENDİ Mİ?


Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması ERTELENDİ Mİ?


Cevabımız

Öncelikle İhalelerde hangi durumlarda uygun görüş alınmalı, hangi durumlarda uygun görüşe gerek yoktur, Şöyle ki;

·   İhalenin Personel Çalıştırılmasına Dayalı olması gerekmektedir.

·   Danışmanlık hizmet alımları için izin alınması gerekmemektedir.

·  İznin İhaleye çıkılmadan önce alınması gerekmektedir. Ancak çıkılmadan önce kavramı muğlak olup yapılacak düzenlemede çıkılmadan önceki sürenin belirleneceği düşünülmektedir.

·  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından uygun görüş alması zorunludur.

·  5018 Sayılı Kanuna Ekli (III) sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Maliye Bakanlığından uygun görüş alması zorunlu değildir.

·  Mahalli İdarelerin yani Belediyeler ile İl özel idarelerinin de Maliye Bakanlığından görüş alması zorunlu değildir.

· 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından uygun görüş alması zorunludur.

· 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığından uygun görüş alması zorunludur.

·  Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz.

·  62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş şartı aranmaz.

· 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu düzenleme ile idareler tarafından hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personelin istihdam amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlandığı anlaşılmaktadır.

ANCAK 

 6645 Sayılı Kanun'un geçici 1'inci maddesine göre görüş alınmamasına ilişkin yaptırım 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmayacağı belirtilmiş yani ertelenmiştir.

⇒ Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.07.2015 tarih ve 6301 sayılı Genel yazısına istinaden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde uygun görüş alma şartı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet  alımlarının idareler itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet türlerini belirleyecek olan Bakanlar Kurulu Kararına kadar ERTELENMİŞTİR.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap