Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan Hizmeti Alımı işinde sözleşme gideri kapsamında DV ,KİK payının yer alması gerektiği hk.

Yayın Tarih: 08.11.2022 08:11
Özet

İhale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, şikâyete konu ihalenin, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan “97.000 Saat Kısmi Zamanlı Servis Elemanı Hizmeti Alımı” olduğu, iş kapsamında tek satırda olmak üzere toplam 97.000 saat kısmi zamanlı olarak personel çalıştırılacağı, çalıştırılacak personele ilişkin olarak İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerinden brüt asgari ücretin %30 fazlası ücret ödemesi yapılacağı anlaşılmaktadır.

Birim fiyat teklif cetveli dikkate alınarak gerçekleştirilen hesaplamalar neticesinde, “Kısmi Zamanlı Servis Elemanı” iş kalemi için sözleşme ve genel giderler hariç saatlik asgari ücretin (%30 fazlası) 45,80 TL olarak dahil edilmesi gerektiği, sözleşme ve genel giderler hariç toplam asgari işçilik maliyetinin (97.000 saat x 45,80 TL =)  4.442.600,00 TL olması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, ihale üzerinde bırakılan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, anılan istekli tarafından “Kısmi Zamanlı Servis Elemanı” iş kalemi için teklif edilen saatlik asgari ücretin 46,52 TL olmak üzere bahse konu ihaleye 4.512.440,00 TL tutarında teklif sunulduğu anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamaları gereğince inceleme konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu ve sözleşme giderlerinin ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle tekliflerin değerlendirileceği anlaşılmıştır. Sözleşme giderlerinin hesaplanmasında ;

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünde “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler” için sözleşme bedelinin binde 9,48’i oranında damga vergisi alınacağı, “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünde “2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları” için sözleşme bedelinin binde 5,69’u oranında karar pulu ücreti alınacağı ve

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ödenmesi gereken Kamu İhale Kurumu payı oranının %0,05 olduğu hüküm altına alınmış olup söz konusu tutarların teklif bedelinden çıkarılması sonucunda geriye asgari 4.442.600,00 TL asgari işçilik tutarını karşılayacak bir bedelin kalması gerektiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş.nin 4.512.440,00 TL’lik teklifi ele alındığında,

 Toplam teklif bedelinin %1.567’sine tekabül eden bedelin 70.709,93 TL olduğu,

 Anılan bedelin toplam teklif bedelinden çıkarılması sonucunda 4.441.730,07 TL elde edildiği, anılan bedelin teklif edilmesi zorunlu olan 4.442.600,00 TL

Asgari işçilik tutarını karşılamadığı anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan istekli olan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş.nin dokümanda yer alan şartlara uygun olmayan teklif verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş. tarafından sunulan teklif tutarının, teklif bedeli üzerinden hesaplanması gereken sözleşme giderlerini oluşturan KİK payı, sözleşme ve ihale kararı damga vergisi giderleri dahil toplam işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşıldığından, ihale dokümanına uygun teklif verilmemesi nedeniyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Toplantı No : 2022/048
Gündem No : 16
Karar Tarihi : 19.10.2022
Karar No : 2022/UH.II-1272

BAŞVURU SAHİBİ:

Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/698931 İhale Kayıt Numaralı “Kısmi Zamanlı Servis Elemanı Alımı 2” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü tarafından 03.08.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kısmi Zamanlı Servis Elemanı Alımı 2” ihalesine ilişkin olarak Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 22.09.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.09.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.10.2022 tarih ve 53236 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1101 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin teklifi, işçilik maliyeti ile beraber sözleşme ve genel giderleri karşılamayan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş.nin üzerinde ihalenin bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.5’inci maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet al unlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.”  açıklamasına yer verildiği, söz konusu ihalede İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde kısmi süreli çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin % 30 fazlası ödeneceğinin belirtildiği, birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname verileri uyarınca toplam 97.000 saat çalışma yapılacağının öngörüldüğü, Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde her bir saat çalışma karşılığı olarak 45,80 TL birim saat maliyeti olmak üzere 97.000 saat çalışma karşılığı olarak toplam 4.442.600,00 TL işçilik maliyetinin oluştuğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar gereğince ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı niteliğinde olduğu ve sözleşme giderlerinin de ilgili mevzuata göre hesaplanması suretiyle, tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği, sözleşme giderlerinin hesaplanmasında 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünde “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler” için sözleşme bedelinin binde 9.48’i oranında damga vergisi alınacağı, “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünde “2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları” için sözleşme bedelinin binde 5,69’u oranında karar pulu ücreti alınacağı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ödenmesi gereken Kamu İhale Kurumu payı oranının %0,05 olduğunun hüküm altına alındığı, bu çerçevede ilgili mevzuat uyarınca, şikayet konusu ihale açısından ihale kararı ve sözleşme damga vergileri ile kamu ihale kurumu payı olmak üzere, istekli firmaların teklif fiyatlarının %1,567’sine tekabül eden tutarda sözleşme giderleri hesaplanması gerektiği, ilgili kararlar gereğince tüm tekliflerin mevzuat uyarınca hesaplanması gereken sözleşme giderlerinin teklif fiyatından düşüldükten sonra kalan tutarın asgari işçilik maliyetini karşılayıp karşılayamadığının kontrol edilmesi gerektiği, ihale üzerine bırakılan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş.nin teklif fiyatının 4.512.440,00 TL olduğu, buna göre hesaplanması gereken sözleşme giderlerinin (%1,567) tutarının 70.709,93 TL olduğu, teklif fiyatından sözleşme giderleri düşüldüğünde 4.512.400,00 – 70.709,93 = 4.441.690,07 TL’ye tekabül ettiği, bu tutarın toplam işçilik maliyetinin (4.442.600,00 TL) altında kaldığı, bahse konu isteklinin teklifinin söz konusu sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetini karşılamadığından dolayı değerlendirme dışı bırakılması ve düzeltici işlem belirlenerek ihalenin kendilerinin uhdesinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 1 numaralı alt bendinde “Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını (Birmilyondörtyüzellialtıbinikiyüziki Tük Lirasını)* aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

  1. a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.
  2. b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.
  3. c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: KISMİ ZAMANLI SERVİS ELEMANI ALIMI 2
  2. b) Miktarı ve türü:

97.000 Saat Kısmi Zamanlı Servis Elemanı Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

  1. c) Yapılacağı yer: Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi bünyesinde…”düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

İstekliler, İhale konusu işte kısmi süreli çalıştıracağı personele, ihale tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin en az %30 kadar fazla ücret ödeyecek olup, bu gideri teklif fiyatlarına dahil edeceklerdir.

Teknik Şartnamede Yüklenici tarafından karşılanacağı yazılı olan tüm giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

  1. a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71” düzenlemesi yer almaktadır. 

Bahse konu Şartname’nin “EK” başlıklı maddesinde aşağıdaki tablo yer almaktadır.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Kısmi Zamanlı Servis Elemanı saat 97.000

 

Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi ne ait düğün salonları, kafe ve restoranlarında misafirlere verilecek olan ikramların doğru bir şekilde servis edilmesini program akışına göre diğer sunulan yiyecek içecek vb ikramları sunmakta ve program bitiminde toplama işinin yapması için aşağıda özellikleri yazılı olan çağrıya dayalı kısmi zamanlı servis elemanı (saatlik) çalıştırma hizmet alımı işidir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Çalışma Programı ve Ücret” başlıklı 2.2’nci maddesinde “Hizmetin sunumu sırasında çalıştırılan personeller; 06.04.2004 tarihli 25425 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 4857 sayılı İş Kanununa ilişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği hükümlerine göre çalışma saatleri İdare tarafından belirlenecek olup, personeller günde 7,5 saat çalışacaklardır.

İstekli, kısmi süreli çalıştırılan işçiyi haftada 30 saatten fazla çalışma için gönderemez. Ayrıca 30 saat çalıştırılan işçiye fazla mesai de yaptırılamaz (İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Madde 8/d).

Sözleşme süresi kapsamında 97.000 saatlik kısmi çalıştırma yapılacaktır.

İstekliler, İhale konusu işte kısmi süreli çalıştıracağı personele, ihale tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin en az %30 kadar fazla ücret ödeyecek olup, bu gideri teklif fiyatlarına dahil edeceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece ihale dokümanı kapsamında hazırlanan birim fiyat teklif cetveli standart formu aşağıda yer almaktadır.

A1 B2
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 Birimi Miktarı Teklif Edilen4 Birim Fiyat Tutarı
1 Kısmi Zamanlı Servis Elemanı saat 97.000    
TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)  

 21.09.2022 tarihli ve 08.08.2022 tarihli ihale komisyonu kararlarında, bahse konu ihaleye  3 isteklinin katıldığı, aşırı düşük sınır değerinin 3.262.578,51 TL olarak hesaplandığı ve sınır değerin altında herhangi bir teklifin bulunmadığı, ihaleye teklif veren Günpark İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklifinin iş deneyimini gösteren belgesi uygun bulunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin, teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazıyla birbirine uyumlu olarak yazılmamasına yönelik olarak Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikâyet sonucu alınan ve düzeltici işlem tesis edilen 01.09.2022 tarihli ve 2022/UH.II-1044 sayılı Kurul kararı sonucunda en düşük teklifi veren Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de başvuru sahibi Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

İhale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, şikâyete konu ihalenin, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan “97.000 Saat Kısmi Zamanlı Servis Elemanı Hizmeti Alımı” olduğu, iş kapsamında tek satırda olmak üzere toplam 97.000 saat kısmi zamanlı olarak personel çalıştırılacağı, çalıştırılacak personele ilişkin olarak İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerinden brüt asgari ücretin %30 fazlası ücret ödemesi yapılacağı anlaşılmaktadır.

Birim fiyat teklif cetveli dikkate alınarak gerçekleştirilen hesaplamalar neticesinde, “Kısmi Zamanlı Servis Elemanı” iş kalemi için sözleşme ve genel giderler hariç saatlik asgari ücretin (%30 fazlası) 45,80 TL olarak dahil edilmesi gerektiği, sözleşme ve genel giderler hariç toplam asgari işçilik maliyetinin (97.000 saat x 45,80 TL =)  4.442.600,00 TL olması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, ihale üzerinde bırakılan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, anılan istekli tarafından “Kısmi Zamanlı Servis Elemanı” iş kalemi için teklif edilen saatlik asgari ücretin 46,52 TL olmak üzere bahse konu ihaleye 4.512.440,00 TL tutarında teklif sunulduğu anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamaları gereğince inceleme konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu ve sözleşme giderlerinin ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle tekliflerin değerlendirileceği anlaşılmıştır. Sözleşme giderlerinin hesaplanmasında ;

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünde “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler” için sözleşme bedelinin binde 9,48’i oranında damga vergisi alınacağı, “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünde “2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları” için sözleşme bedelinin binde 5,69’u oranında karar pulu ücreti alınacağı ve

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ödenmesi gereken Kamu İhale Kurumu payı oranının %0,05 olduğu hüküm altına alınmış olup söz konusu tutarların teklif bedelinden çıkarılması sonucunda geriye asgari 4.442.600,00 TL asgari işçilik tutarını karşılayacak bir bedelin kalması gerektiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş.nin 4.512.440,00 TL’lik teklifi ele alındığında,

Toplam teklif bedelinin %1.567’sine tekabül eden bedelin 70.709,93 TL olduğu,

Anılan bedelin toplam teklif bedelinden çıkarılması sonucunda 4.441.730,07 TL elde edildiği, anılan bedelin teklif edilmesi zorunlu olan 4.442.600,00 TL

Asgari işçilik tutarını karşılamadığı anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan istekli olan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş.nin dokümanda yer alan şartlara uygun olmayan teklif verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş. tarafından sunulan teklif tutarının, teklif bedeli üzerinden hesaplanması gereken sözleşme giderlerini oluşturan KİK payı, sözleşme ve ihale kararı damga vergisi giderleri dahil toplam işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşıldığından, ihale dokümanına uygun teklif verilmemesi nedeniyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

……………………………… 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

İnceleme konusu ihalede,

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca ihale üzerinde bırakılan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Başvuruya konu ihale Üsküdar Belediye lığı İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan “Kısmi Zamanlı Servis Elemanı Alımı 2” ihalesi olup ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin en düşük teklif sahibi Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi

79.3.3.Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü”ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır. …” açıklaması,

Anılan Tebliğin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. (Ek:07/06/2014-29023 R.G./48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 

ç) (Değişik: 25/10/2014-29156 R.G./2. md., geçerlilik: 11/9/2014) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.

…”  açıklaması yer almaktadır.

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan başvuruya konu ihalede, ihale dokümanında yer verilen düzenlemelere göre ihale konusu iş kapsamında 97.000 saat kısmi zamanlı servis elemanı hizmeti satın alınacağı, birim fiyat teklif cetvelinin tek satırdan oluşturulduğu, servis elemanlarına  brüt asgari ücretin %30 fazlası ücret ödeneceği, ihalede servis elemanlarına brüt asgari ücretin %30 fazlası ücret ödeneceği dikkate alındığında %4 oranında sözleşme ve genel giderler hariç saatlik asgari işçilik ücretinin 45,80 TL olduğu, buna göre 97.000 saat servis hizmeti bedeli için sözleşme ve genel giderler hariç teklif edilmesi gereken asgari bedelin 4.442.600,00 TL olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş.nin teklif bedelinin 4.512.440,00 TL olduğu dikkat alındığında teklif edilen bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu görülmüştür.

Kamu ihale Genel Tebliğinin anılan 78’inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler, 79’uncu maddesinde ise idarece sınır değerin tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin hükümler düzenlemiştir.

Kamu ihale Genel Tebliğinin anılan 79.3.5’inci maddesi gereği personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı, sözleşme giderlerinin ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacağı, söz konusu düzenlemelerin tamamının personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde teklifi sınır değerin altında olan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını nasıl yapacaklarına ve yapılan açıklamanın nasıl değerlendirileceğine ilişkin olduğu, ihalede geçerli kabul edilen bütün tekliflerin sınır değerin üzerinde olduğu dikkate alındığında verilen tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulamayacağı, işçilik ve diğer maliyet bileşenlerine teklif edilen bedellerin denetiminin ancak aşırı düşük teklif sorgulama sürecinde yapılabileceği, ihaleye geçerli teklif veren isteklilerce sunulmuş hiçbir teklifin de sınır değerin altında bulunmadığı, dolayısıyla İdari Şartname’nin 33’üncü maddesindeki düzenlemeler gereğince idarenin hiçbir teklifi aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutmadığı göz önüne alındığında, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı kapsamında yapılan ihalede isteklilerin teklifinin geçerli olup olmadığı hususunun anılan Tebliğ’in 79.3.5’inci maddesindeki personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında teklifi aşırı düşük ve sınır değerin altında olan isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak değerlendirilmesinin mevzuata uygun olmayacağı, bununla birlikte isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanında belirlenen kriterlere göre %4 sözleşme giderleri ve genel giderler ile damga vergisi, karar pulu hariç teklif edilmesi gereken 4.442.600,00 TL tutarındaki asgari işçilik maliyetini karşılaması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin de teklifi bu tutarın üzerinde olduğu dikkate alındığında bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki kararın yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; uyuşmazlığa konu ihalede, yukarıda yapılan değerlendirme ve tespitler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan Ecey Turizm Seyahat Acentalığı ve Organizasyon Ticaret A.Ş.’nin teklifi ihalede asgari işçilik maliyetini karşıladığından idarenin ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin kurul çoğunluğunun “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

 


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap