Raporlu ve izinli günlerde yemek ve yol yardımları kesilir mi?

Yayın Tarih: 08.04.2016 11:04
Özet

Üstadım kolay gelsin öncelikle..personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde personele nakdi olarak verilen yemek ve yol ücreti rapor ve izinlerde kesilir mi? (kanuni bir dayanak var mıdır) teşekkürler.


Üstadım kolay gelsin öncelikle..personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde personele nakdi olarak verilen yemek ve yol ücreti rapor ve izinlerde kesilir mi? (kanuni bir dayanak var mıdır) teşekkürler.


Üst Konuları: Yol ve Yemek Bedeli

Benzer Yazılar

Cevabımız

Raporlu ve izinli olunan günlerde, yemek ve yolla ilgili bu konuda netlik olmadığından iki görüş var.

Birincisi fiili olarak yol ve yemek bedeli; yol, fiili olarak işe gidip gelmesi için, yemek ise işyerinde bulunduğu sürede yemek ihtiyacının karşılanması ve işe gidiş gediş yol ücretinin karşılanması amacıyla verilmekte olduğu dolayısıyla çalışmadığı ve izinli olduğu günlerde yol ve yemek bedelinin hak edişten kesilmesi gerektiği,

İkinci görüş ise, kamu ihale genel tebliğinin 79.13 maddesinde; "Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır." hükmü yer almaktadır.

İdare de idari şartnamesinde teklif fiyata dahil giderler arasında belirlemiş olduğu gün kadar yemek ve yol dahil etmekte ve teklifini buna göre vermektedir. (teklifini buna göre vermediğinde zaten ihale sürecinde elenmesi söz konusu) dolayısıyla idari şartnamede ve birim fiyat teklif mektubunda yer alan ve teklif fiyata dahil giderler arasında yer alan yemek ve yol giderinin kesilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca kesileceği durumda işçinin kaç gün çalışacağı ve kaç günlük yemek ve yol'un verileceği idari şartnamede belirtilmeden kesilmesinin hakkaniyete uymayacağı ve ihale hukukuna göre hukuki olmadığı değerlendirilmektedir.

İdare, sözleşmenin “diğer hususlar” bölümüne “çalıştırılan personelin raporlu ve izinli oldukları günlerde yemek ve yol bedeli kesilmez” veya “çalıştırılan personelin raporlu ve izinli oldukları günlerde yemek ve yol bedeli kesilir” şeklinde bir hüküm konulmuş ise konulan hükme göre hareket edilir.

Çalışılmayan günlere ilişkin olarak yükleniciye ödenen yemek ve yol bedellerinin mutlaka çalışan personele ödenmesi,  bunun personel bordrolarında gösterilmesi ve kontrol teşkilatınca kontrol edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan yüklenici ile işçi arasında yapılan sözleşmede işçiye çalışılan fiili günler için yemek ve yol ücreti verileceğine ilişkin sözleşme yapılmış ise ve yükleniciye idari şartnamede belirtilen günler üzerinden verilir ise aradaki farkın kamu zararı olacağı ve ilgili kamu idaresinin sorumluluğunun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu konu önümüzdeki günlerde yargı konusu olacağı düşünülmektedir.

Takdir sizin. Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap