Sözleşme damga vergisi ile ihale kararına ilişkin damga vergisi (Karar pulu) ödenmeden sözleşme imzalanabilir mi?

Özet

Birim fiyatlı yapım işinde sözleşmeye davette belirtilen (istenilen); sözleşme damga vergisi ile ihale kararı damga vergisi bedellerini yatırmadan sözleşme imzalanabilir mi? İş bitirme istemeksizin vergileri yatırmadan sözleşme imzalanabilir mi?(İş bitirme talebinde bulunmadan )


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Birim fiyatlı yapım işinde sözleşmeye davette belirtilen (istenilen); sözleşme damga vergisi ile ihale kararı damga vergisi bedellerini yatırmadan sözleşme imzalanabilir mi?

İş bitirme istemeksizin vergileri yatırmadan sözleşme imzalanabilir mi?(İş bitirme talebinde bulunmadan )

Cevabımız

Damga vergisi 43 ve 44 seri nolu genel tebliğler uyarınca:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisinin aşağıda belirtildiği şekilde ödenmesi uygun görülmüştür.

Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren ormüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenir. Ayrıca, verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslının ilgili iş kağıdına bağlanması, makbuzun onaylı bir örneğinin ilgiliye verilmesi ve düzenlenen makbuza da verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilginin yazılması gerekmektedir.

Söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı Noterlik Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan edilmesi uygulamasına devam edilecektir.

Genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergisinin, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan müteahhitlerce, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, beyanname verilmeksizin, makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla mahalli idareler için genel bütçeye getirilen zorunluluk bulunmadığından hakedişten kesilerek tahsilinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

(Belediyenin tahakkuk ve tahsil ettiği damga vergilerini damga vergisi beyannamesi ile vergi dairesine süresinde verip ödemeyi yaparak tahsil işleminin tamamlanması gerekmektedir.)

İkinci sorunuza gelince yapım işinde iş deneyim belegesi istenilmesi zorunludur.

Kolaylıklar diliyorum.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap