Sözleşmenin geçerli olabilmesi için sözleşmeye ilişkin damga vergisinin yatırıldığına ilişkin belge sunulmalı mıdır?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Yapılan incelemede iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlerde sözleşme, faturalar ile tam zamanlı personel çalıştırılmış ise SGK belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu, Kamu İhale Mevzuatına göre sözleşmeye ilişkin damga vergisi yatırıldığını gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2018/064

Gündem No

: 37

Karar Tarihi

: 21.11.2018

Karar No

: 2018/UH.II-1977

 

BAŞVURU SAHİBİ:

B…an Toplu Yemek Hayv. Gıda Tem. İnş. Emlak Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

… Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/312667 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alımı ve Sonrası İşlerin Yürütülmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

… Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından 19.09.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alımı ve Sonrası İşlerin Yürütülmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak B…an Toplu Yemek Hayv. Gıda Tem. İnş. Emlak Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 01.10.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.10.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.10.2018 tarih ve 51048 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.10.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1579 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgelerin mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki;

a) İş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmenin fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan, belirli bir süreye dayalı işe ilişkin olduğu, bu nedenle bütün faturaların ibraz edilmesi gerektiği, ancak sunulan faturaların sadece bir dönemi kapsadığı, iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgenin değerlendirilebilmesi için işin tamamlanmış olması gerektiği, işin tamamlandığının göstergesinin ise sözleşme bedelinin tamamlanması ya da o sözleşme süresince yapılan işlerin tamamına ilişkin faturalar olduğu, eğer sözleşmeye konu işe ait bazı faturalar sunulmamış ise fatura sunulmayan tarihlerde işin feshedilip sonrasında da yeniden devam etmediğini kanıtlayan hiçbir belge sunulmadığı,

Ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından başvuru konusu ihaleye sunulan sözleşme ile 2017/459212 İKN'li … Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin malzeme dahil yemek pişirme hazırlama ve sonrası ihalesine sunulan sözleşmenin aynı olduğu, ancak … Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ihalesine sunulan faturalar ile başvuru konusu ihaleye sunulan faturaların farklı tutarda olduğu, her iki ihalede de aynı sözleşmeler sunulmasına rağmen fatura tutarlarının farklı olmasının söz konusu belgelerin geçerliliği konusunda tereddüte yol açtığı,

b) 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu kapsamında belli tutarı geçen işlere ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin geçerli olabilmesi için Kanunda belirlenen oranlarda damga vergilerinin yatırılmış olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşmeye ilişkin damga vergisi yatırılmadığı ve verginin yatırıldığını gösteren belge sunulmadığı, bu nedenle sunulan sözleşmenin iş deneyimi gösteren belge olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı,

c) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme kapsamında yapılan işte personel çalıştırıldığı, sözleşme ve faturaların yanında Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılan belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerektiği ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu belgelerin sunulmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı sureti sunulması gerekirken suret olan belgeler ibraz edildiği ve "Aslı idarece görülmüştür" şerhi taşıyan suretin sureti olarak ihale dosyasında sunulduğu, ayrıca Ticaret Sicil Gazetelerinin isteklinin son ortaklık durumu ve temsil yetkilerini göstermediği, Ticaret Sicil Gazetesindeki adresin birim fiyat teklif mektubu ve kaşedeki adres ile uyuşmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Samsun … Polis Meslek Yüksek Okulu tarafından 19.09.2018 tarihinde yapılan “Hazır Yemek Alımı ve Sonrası İşlerin Yürütülmesi” ihalesine 4 isteklinin katıldığı, 24.09.2018 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Mutfak Yeme İçme ve İkram Hiz. End. Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin B…an Toplu Yemek Hay. Gıda Tem. İnş. Emlak Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği görülmüştür.

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Hazır Yemek Alımı ve Sonrası İşlerin Yürütülmesi İşi”, miktarı ve türünün “226500 Adet Sabah Kahvaltısı, 216500 Adet Öğle Yemeği, 221500 Adet Akşam Yemeği”olduğu anlaşılmıştır.

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir…” düzenlenmesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddiasının (a) bölümüne ilişkin yapılan incelemede;

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde; söz konusu istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sözleşme ve faturaların sunulduğu, sözleşme tarihinin 01.07.2015 olduğu ve Medicana Samsun Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile Mutfak Yeme İçme ve İkram Hizmetleri Endüstri Tic. Ltd. Şti arasında imzalandığı, sözleşmenin “Sözleşmenin süresi ve yenileme” başlıklı 15’inci maddesinde “Bu sözleşme 01.07.2015 tarihinde imzalanmış olup, 31.12.2017 tarihine kadar geçerlidir. Sözleşme süre sonunda kendiliğinden sona erer. Taraflar yazılı olarak anlaşarak sözleşmeyi yenileyebilir.” düzenlemesinin,

Anılan sözleşmenin “Hizmet bedeli ve geçerlilik süresi” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. Yemek bedelleri, Ek-1’deki fiyat tablosunda belirtilmiştir. Fiyatlar yıllık olarak belirlenecek olup, 31.12.2015 tarihine kadar Ek-1’deki fiyat tablosu geçerlidir. Bundan sonra mevcut fiyat 1 yıllık dönemler halinde; (TÜİK TÜFE + TÜİK ÜFE + TÜİK TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER/3=YENİ FİYAT) formülü ile hesaplanarak yapılacaktır. Dönem ay ortalama oranlarının toplamı baz alınarak tespit olunan rakam üzerinden yürürlüğe girecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

Ayrıca sözleşmenin ekinde öğün birim fiyatlarının belirtildiği bir tabloya yer verildiği tespit edilmiştir.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan 42 adet faturanın tarihleri ve toplam tutarları okunaklı olmadığından Kurum tarafından 05.11.2018 tarihli ve 27168 sayılı yazıyla idareden “Mutfak Yeme İçme ve İkram Hiz. End. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin (sözleşme ve faturalar) asıllarının gönderilmesi” istenilmiş, idare tarafından 08.11.2018 tarihli ve 21 sayılı yazı ekinde sözleşme ile birlikte 80 adet fatura aslı gönderilmiştir.

Gönderilen belgeler incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında 31.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında düzenlenmiş, toplam 2.266.098,43 TL tutarında 42 adet faturanın sunulduğu, ayrıca idare tarafından Kurum’un 05.11.2018 tarihli 27168 sayılı yazısına istinaden 31.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında düzenlenmiş 38 adet faturanın daha Kuruma gönderildiği anlaşılmıştır.

Bunun üzerine Kurum tarafından 15.11.2018 tarihli ve 28189 sayılı yazıyla idareye “… söz konusu istekli tarafından teklif dosyası kapsamında 42 adet fatura sunulmasına karşın ilgili yazıya cevaben 08.11.2018 tarihli ve 21 sayılı yazınız ekinde istekliye ait 80 adet faturanın tarafımıza gönderildiği, söz konusu farklılığın neden kaynaklanmış olabileceği, faturaların asıllarının istekliden yazıyla istenilip istenilmediği,” sorulmuş olup, istekliden yazı ile fatura gönderilmesi istenilmiş ise anılan yazının gönderilmesi talep edilmiştir.

İdare tarafından Kuruma gönderilen cevap yazısında “… Adı geçen istekli ihale kapsamında idaremize 42 adet fatura sunmuş, sunulan faturaların incelenmesi neticesinde yeterlilik kriteri sağlandığından firmadan herhangi bir ek bilgi istenmemiştir. İdaremize sunulan 42 adet fatura yapılan şikayet başvurusu kapsamında incelemenin yapılabilmesi için Kurum’unuza gönderilmiş, Kurum’unuzca yapılan inceleme neticesinde fatura asıllarının gönderilmesi istenmiş, işin aciliyeti de göz önüne alınarak telefonla firma yetkililerine ulaşılarak fatura asılları istenilmiş, gönderilen fatura asılları idaremiz tarafından herhangi bir inceleme yapılmadan ivedilikle tarafınıza gönderilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın şekli” başlıklı 230’uncu maddesinde “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası” hükmü,

Anılan Kanun’un “Fatura nizamı” başlıklı 231’inci maddesinde “Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinden faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan sözleşmenin imzalandığı tarihin 01.07.2015 olduğu, sözleşmenin 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olduğu, ancak teklif dosyası kapsamında bu işe ilişkin sunulan ilk faturanın tarihinin 31.01.2017 olduğu (sözleşme tarihinden 19 ay sonra) görülmüştür. Söz konusu sözleşmeye konu işin süreklilik arz eden bir iş olduğu dikkate alındığında, fatura tarihleri ile sözleşmedeki ödemeye ilişkin madde arasında açık bir uyumsuzluk olduğu anlaşılmıştır.

Diğer yandan, Kurum tarafından idareye gönderilen 05.11.2018 tarihli ve 27168 sayılı yazıya istinaden idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında sunduğu faturaların yanı sıra toplam 2.021.192,14 TL tutarında 38 adet faturanın daha Kuruma gönderildiği tespit edilmiş olup tekliflerin isteklilerin teklif zarfları kapsamında sundukları belgeler üzerinden yapılmasının esas olduğu göz önüne alındığında teklif dosyası kapsamında sunulmayan faturaların teklif değerlendirmesinde dikkate alınamayacağı sonucuna varılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında sunulan sözleşmeye konu işin süresi ile teklif kapsamında sunulan faturaların tarihinin uyumlu olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddiasının (b) bölümüne ilişkin yapılan incelemede;

Yapılan incelemede iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlerde sözleşme, faturalar ile tam zamanlı personel çalıştırılmış ise SGK belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu, Kamu İhale Mevzuatına göre sözleşmeye ilişkin damga vergisi yatırıldığını gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin iddiasının (c) bölümüne ilişkin yapılan incelemede;

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimine ilişkin sunulan sözleşmenin 4’üncü maddesinde “Yüklenici; İşverenin Yeni Mah. Şehit Mustafa Birinci Cad. No: 85 Canik/SAMSUN adresinde faaliyet gösteren personele, yatan hastalara, hastaların refakatçilerine haftada 7 (yedi) gün, 24 (yirmi dört) saat, sağlık ve hijyen kurallarına, yürürlükte bulunan talimatlara ve mevzuata uygun olarak kesintisiz gıda hizmetleri verecek ve;

-Çiğ ve hazır yiyeceklerin satın alınması, depolanması,

-Yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, dağıtılması ve sunumu,

-Hasta, refakatçilere yiyecek/içecek hizmetlerinin sağlanması,

Buna göre;

  • Sabah kahvaltısı: Hasta ve refakatçiler
  • Öğle yemeği: Personel, hasta ve refakatçiler
  • Akşam yemeği: Nöbetçi personel, hasta ve refakatçiler
  • Ara öğün: Hastalara
  • Gece kahvaltısı: Nöbetçi personellere(12.00-01.00)
  • Normal yemek yiyen hasta ve refakatçilere sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği,
  • Mesai saatleri içerisinde çalışan personellere sadece öğle yemeği
  • Nöbetçi personellere öğle yemeği, akşam yemeği ve gece kahvaltısı

Diyet hastalarına 4’er kaptan oluşan sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği verilecektir.” düzenlemesi,

Anılan sözleşmenin 6.1.34’üncü maddesinde “Hizmetin en kaliteli ve kesintisiz şekilde yürütülmesi için gerekli personelin sağlanması yüklenicinin sorumluğundadır. Yüklenici, minimum 1 yönetici ve 27 nitelikli personeli istihdam etmek zorundadır. Buna göre; yönetici (1 kişi), aşçıbaşı (1 kişi), aşçı (3 kişi), yardımcı aşçı (3 kişi), diyet aşçı (3 kişi), yardımcı eleman (3 kişi), servis personeli (3 kişi), VİP garson (2 kişi), kat görevlisi (8 kişi) olmak üzere istihdam edilecektir.” düzenlemesi,

Aynı sözleşmenin 6.2.3’üncü maddesinde “Yüklenici çalıştırdığı personele ilişkin;

-İşe giriş bildirge fotokopileri,

-SGK aylık sigorta prim bildirge dökümü,

-SGK aylık prim ödeme makbuzu,

-Fazla çalışma yapan personelin, fazla çalışma ödemelerine ilişkin listeleri,

-Oryantasyon ve eğitim belgeleri,

-Görev tanımları

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan personele bayram ve tatil ücretlerinin ödemelerine ilişkin dokümanların her birinden, birer suret işveren yönetimine düzenli ve sürekli olarak iletilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Sözleşmenin 4, 6.1.34 ve 6.2.3’üncü maddelerindeki düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde sözleşme konusu iş kapsamında fazla çalışma (haftalık 45 saati aşan çalışma) yapılabileceği, işin haftada 7 gün 24 saat devam edeceği, sözleşmeye konu iş kapsamında sabah, öğle, akşam ve gece yemeklerinin verileceği,  yüklenicinin personele ilişkin aylık SGK primlerini yatırması gerektiği tespit edilmiş olup, söz konusu işte tam zamanlı personel çalışacağı anlaşılmıştır. Dolayısıyla sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sözleşme ve faturalarla birlikte sunulması gerekirken istekli tarafından söz konusu belgelerin sunulmadığı, istekli tarafından sunulan “e borcu yoktur” yazısının ise Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan SGK prim borcunun bulunmadığı hususunu tevsik eden bir belge niteliğinde olduğu, dolayısıyla söz konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren bir belge olarak dikkate alınmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Ayrıca yukarıda yer verilen Tebliğ’in “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda izlenecek yöntem açıklanmıştır. Mevcut duruma göre teklif bedellerinin anılan Tebliğ maddesinde idarelere verilen takdir yetkisi göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

İstekliler Gıda Üretim İzin Belgesini sunacaklardır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında 19.01.2017 tarihli ve 9245 sayılı, 26.06.2013 tarihli ve 8350 sayılı, 25.09.1998 tarihli ve 4131 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu, 19.01.2017 tarihli ve 9245 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketin üç ortağı bulunduğu, (Yasemin Betül Yavuz’un %51 oranında ortak, Mustafa Zihni Yavuz’un %25 oranında ortak ve Ülgen Fahri Yavuz’un %24 oranında ortak) ortaklardan Ülgen Fahri Yavuz’un 20 yıllığına şirket müdürü olarak seçildiğine ve kendisine şirketi temsil etme yetkisi verildiğine, Mustafa Zihni Yavuz’un müdürler kurulu başkanı olduğuna ilişkin bilgilerin yer aldığı, “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden söz konusu şirkete ait bilgiler sorgulandığında da, teklif dosyası kapsamında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerindeki bilgilerin teyit edildiği, bu çerçevede sunulan belgelerin şirketin son ortaklık yapısını ve yönetimdeki görevlilerini gösterdiği,

Sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinde şirketin adresinin “Şabanoğlu Mah. … Sanayi Sitesi 105. Sok. No: 4 Kutlukent Tekkeköy/SAMSUN” olarak belirtildiği görülmüş ve anılan adresin birim fiyat teklif mektubunda yer alan adresle aynı olduğu tespit edilmiştir.

Diğer yandan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında Mustafa Zihni Yavuz’a ait imza sirküleri ile Mustafa Zihni Yavuz’un Mennan Özatay’ı vekil tayin ettiğini gösteren noter onaylı vekâletnamenin sunulduğu, vekaletnamede anılan kişinin “Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde şirketimizi temsilen Devlet Kanunu ile ilgili yasalar gereğince veya özel ve tüzel şahısların açacakları ihalelerde açık arttırma, eks. veya pazarlığı iştirake, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunma…” hususlarında yetkilendirildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu belgelerde idarenin “aslı idarece görülmüştür” mührünün bulunduğu anlaşılmıştır. İhale saatinden önce idareye sunulan asıl belgelerin sureti üzerine idarece yapılacak “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşme işleminde, asıl belgelerin görülerek bu işlemin yapılmasındaki yetki ve sorumluluğun idareye ait olduğu, belgelerin aslı görülerek bu işlemin yapılıp yapılmadığı hususunun ihale işlem dosyası üzerinden incelenebilecek bir husus olmadığı, bu çerçevede başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mutfak Yeme İçme ve İkram Hiz. End. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap