Sözleşmeye davet aşamasında İdarenin sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçme sebeplerini (mücbir sebepler) hangi sayılı mevzuat kapsamında değerlendirmeliyiz?

Yayın Tarih: 21.12.2016 07:12
Özet

Sözleşmeye davet aşamasında İdarenin sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçme sebeplerini (mücbir sebepler) hangi sayılı mevzuat kapsamında değerlendirmeliyiz?


Sözleşmeye davet aşamasında İdarenin sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçme sebeplerini (mücbir sebepler) hangi sayılı mevzuat kapsamında değerlendirmeliyiz?


Benzer Yazılar

Cevabımız

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.

İdare, sözleşmeye davet edildikten sonra Kanunda yazılı süre içinde (on gün ) sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara  tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri  (disiplin ve ceza hükümleri) uygulanır.

Mücbir sebep halleri 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10’uncu maddesinde belirtilmiş olup mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a)  Doğal afetler.

b)  Kanuni grev.

c)  Genel salgın hastalık.

d)  Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e)  Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

            Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap