Taşıt kiralama hizmet alımında fiilen çalıştırılan aracın olması gereken araçtan farklı olduğunun tespiti halinde nasıl hareket edilir?

Yayın Tarih: 26.12.2015 10:12
Özet

İdaremiz 2 adet, 4+1 pick-up taşıt kiralama hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.. (işe başlama tarihi 01.01.2015 iş bitim tarihi 31.12.2015) yüklenici firma kuruluşumuza 2 adet taşıt getirmiş , teknik yeterlilik komisyonu onayı sonucu taşıtlar göreve başlamıştır.12. ayda taşıtların 4+1 değilde sürücü dahil 4 koltuklu olduğu tespit edilmiştir. bu durumda idaremiz ne yapması gerekir nasıl bir yol izlemeliyiz.. […]


İdaremiz 2 adet, 4+1 pick-up taşıt kiralama hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.. (işe başlama tarihi 01.01.2015 iş bitim tarihi 31.12.2015) yüklenici firma kuruluşumuza 2 adet taşıt getirmiş , teknik yeterlilik komisyonu onayı sonucu taşıtlar göreve başlamıştır.12. ayda taşıtların 4+1 değilde sürücü dahil 4 koltuklu olduğu tespit edilmiştir. bu durumda idaremiz ne yapması gerekir nasıl bir yol izlemeliyiz.. lütfen bu konu hakkında bilgi verir misiniz? teşekkür ediyorum…


Üst Konuları: Araç Kiralama

Cevabımız

12 ayı gelinciye kadar konunun anlaşılamadığı, 12. ayda ihale konusu arabaların 4+1 olduğu tespit edildiğinden ,sözleşme hükümlerine bakmamız gerekir, buna göre

Madde 26- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir." hükmüne göre sözleşmeyi fesh edilmesi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesi gerekir.

Burada yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinin tespitinden itibaren verilen en az 10 günlük sürenin bitimi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. 

Sizin ihalenizde sözleşme feshi için olayın farkına varıldığı tarih itibariyle yeterli sürenin olmadığı ayrıca kontrol teşkilatının söz konusu hususla ilgili idari ve cezai sorumluluğunun olduğu düşünülmektedir. 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap