Teklif birim fiyat sözleşmeye bağlanan İş’te bazı imalatların uygulanmasında ortaya çıkan anlaşmazlık.(YFK)

Özet

26.2l0/A pozu Her Kalınlık ve Ebatta Andezit Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması ve V08l7/Al poz nolu “Mevcut Döşemelik Yonu Taşı İle Düz ve Kavisli Döşeme Yapılması” imalatlarına ait yüklenici talebinin yerinde olmadığı hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2009/97

Karar Tarihi : 01/09/2009

 I- GİRİŞ

… Genel Müdürlüğü 14.07.2009 tarih ve 10369 sayılı yazı ile “ … Binası Restorasyonu” yapımı kapsamındaki iki imalata ait tarif ve bedelleri ile ilgili meydana gelen anlaşmazlık hususunda görüş istemektedir.

II- KONU

Teklif birim fiyat sözleşmeye bağlanan “ … Binası Restorasyonu” yapım işi birim fiyat teklif cetvelinde yer alan V .0817/AI poz nolu “Mevcut Döşemelik Yonu Taşı ile Düz ve Kavisli Döşeme Yapılması” ve 26.210/A poz nolu “Her Kalınlıkta ve Ebatta Andezit Plaklarla Döşeme Kaplama yapılmasına (Orijinaline uygun ebatta)” ait imalatların uygulanmasında ortaya çıkan anlaşmazlıkla ilgilidir.

III- İNCELEME

Konu Yüksek Fen Kurulunda; gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde incelenmiştir.

Anlaşmazlık konusu imalatlara ait yapılan işlemler hakkında detaylı bilgi Devlet Demir Yollan Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığının 14.07.2009 tarih ve 10369 sayılı yazı ve eklerinde verilmekte olup özetle;

Yüklenici; ihale dokümanları arasında 26.210/A ve V0817/Al pozlarına ait analizlerin yer almaması nedeniyle teklif verirken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün Yayımladığı Birim Fiyat Cetvellerinde yer alan 26.210 ve V08171A pozlarına esas Analizler ve Birim Fiyat Tariflerini dikkate aldığını, ancak idarenin, sözleşme eki birim fiyat cetvelindeki iş kaleminin adı ve kısa açıklamaları ile notlar bölümünde belirtilen hususlar doğrultusunda imalatların yapılmasını istediğini bunun da yeni imalat ve yeni fiyat anlamına geldiğini ifade ederek yeni fiyat talep etmekte,

İdare ise; söz konusu imalatların analiz açılımları ile ilgili ihale öncesinde yüklenicinin herhangi yazılı bir isteğinin olmadığı ayrıca notlar bölümünde söz konusu imalatlarla ilgili açıkça tariflerin yapıldığı ve yüklenici tarafından imzalandığı bu nedenlerden dolayı yüklenici tarafından ihale sonrası her iki poz için talep edilen fiyatların Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki V.0817/Al ve 26.2101A pozuna dahil olduğunu belirtmektedir.

Anlaşmazlık konusu imalatlar, ihale dokümanları arasında yer alan teklif cetvelinin ‘İş kalemi adı ve kısa açıklaması’ sütununda;

-”26.210/A Her Kalınlık ve Ebatta Andezit Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması (Orijinaline uygun eb.)” ,

-”V0817/Al Mevcut döşemelik yonu taşı ile düz ve kavisli döşeme yapılması”

Olarak yer almıştır.

Birim fiyat teklif cetvelinin ‘Not’ bölümünde ise konuyla ilgili olarak;

İmalatlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı (kb) ve Vakıflar Genel Müdürlüğün birim fiyat tariflerine göre yapılacaktır.

–  V0817/Al Pozu: Mevcut gar önündeki döşeme taşlarının sökülmesi, yüzeyinin atölyede düzgün hale getirilmesi, ıslah edilmesi yerlerine tekrar mevcuda uygun derzli olarak döşenmesi, inşaat sahasından sökülmesi, atölyeye ve inşaat yerine nakli, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı v.s giderler dahildir.

Hükümleri mevcut bulunmaktadır.

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere; teklif cetvelinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün birim fiyatlarına yer verilen imalatlar için, bu fiyatlara ait imalat tariflerinin uygulanması amaçlanmıştır. Teklif cetvelindeki diğer iş kalemlerine ait uygulamanın ise, cetvelde yer verilen iş kalemi adı ve kısa açıklaması ile, eki notlarda yer alan tariflere uygun yapılması gerekmektedir.

Birim fiyat sözleşme; ön ve kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden düzenlenen sözleşmedir. Dolayısıyla, ise ait birim fiyat teklif cetvelinin ‘iş kalemi adı ve kısa açıklaması’ sütunundaki, teklif birim fiyat ad ve kısa açıklamaları ile, teklif cetvelinin eki notlarda yer alan tarif ve açıklamaların, sözleşme hükmü niteliğinde olduğu açık olup yüklenicinin, imalatlara ait bu hükümlere uymak zorunluluğu bulunmaktadır.

IV- KARAR

Yukarıda “İnceleme” bölümündeki değerlendirmeler sonucu 26.210/A pozu Her Kalınlık ve Ebatta Andezit Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması (Orijinaline uygun) ve V0817/Al poz nolu “Mevcut Döşemelik Yonu Taşı İle Düz ve Kavisli Döşeme Yapılması” imalatlarına ait yüklenici talebinin yerinde olmadığına, Kurulun 01/0912009 tarihinde yapmış olduğu toplantıda oy birliği karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap