Teklif mektubunun antetli kağıda basılı olması teklifi değerlendirme dışı bırakır mı?

Yayın Tarih: 28.07.2022 12:07
Özet

Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu antetli kağıda basılı olmasına karşın, teklif mektubunun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde belirtilen tüm zorunlu unsurları bulundurduğu ve ihale dokümanı içerisinde bulunan standart formda yer alan tüm bilgileri içerdiği görülmüştür. Dolayısıyla teklif mektubunun antetli kağıda basılı olmasının standart forma şekil ve içerik olarak uygun olmadığı sonucunu doğurmadığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No 2011/052
Gündem No 95
Karar Tarihi 11.07.2011
Karar No 2011/UM.III-2398
BAŞVURU SAHİBİ:
KİSAN KİMYEVİ MAD. ELEKT. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, MİLLİ KUVVETLER CAD. BAŞARAN SOK. NO:9 BALIKESİR
İHALEYİ YAPAN İDARE:
TUZLA PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI, İSTASYON MAHALLESİ OKUL SOKAK 1 34940 TUZLA/İSTANBUL
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2011/60628 İhale Kayıt Numaralı “SAC, ÇELİK, PROFİL VE TEL MALZEME ALIMI” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
05.07.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.M.[21.19].(0226)./2011-39Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı tarafından 26.05.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Sac, Çelik, Profil ve Tel Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kisan Kimyevi Mad. Elekt. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 08.06.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.06.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.06.2011tarih ve 30725sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.06.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

KARAR:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif mektuplarının antetli kağıda basılı olduğu, bu sebeple standart forma şekil ve içerik olarak uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Birim fiyat teklif almak suretiyle çıkılan başvuru konusu ihalede; 26.05.2011 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibinin teklifinin birim fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda, ihaleye katılan istekliler tarafından birim fiyat teklif mektubunun, ihale dokümanı içerisinde yer alan standart formun çıktısı alınarak doldurulması gerektiği, birim fiyat teklif mektuplarında firma logosunun bulunamayacağı ve mektubun şekil ve içeriğinin değiştirilemeyeceği, dolayısıyla Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesi gereğince başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı hususlarının belirtildiği görülmüştür.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52 nci maddesinde;

 

“(1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Ancak birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.

            (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 

a) Yazılı olması.

            b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

            c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

            ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

            d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

            e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

            (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan Yönetmelik maddesinde, teklif mektuplarının taşıması gereken unsurlar belirlenmiş, sayılan hususların eksikliği ve teklif mektubunun standart forma uygun olmaması, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilmiş ve usulüne uygun olmayan teklif mektubu sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun yazılı ve imzalı olduğu,  ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin okunup kabul edildiğinin belirtildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmadığı, teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişi tarafından imzalandığı, dolayısıyla yukarıda aktarılan yönetmelik hükmü doğrultusunda, mektubun taşıması zorunlu unsurları bulundurduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu antetli kağıda basılı olmasına karşın, teklif mektubunun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde belirtilen tüm zorunlu unsurları bulundurduğu ve ihale dokümanı içerisinde bulunan standart formda yer alan tüm bilgileri içerdiği görülmüştür. Dolayısıyla teklif mektubunun antetli kağıda basılı olmasının standart forma şekil ve içerik olarak uygun olmadığı sonucunu doğurmadığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Kisan Kimyevi Mad. Elekt. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap