ihale-soru-cevap-logo.png

" teklifi " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, e-ihale yapım işinde yeterlilik bilgileri tablosunda iş deneyim belgesi sunmayan ancak teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi? Konu ile ilgili Emsal karar var mı? İyi çalışmalar . << Devamını Oku>> [129]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünün “İş Hacmi Bilgileri” satırında bulunan “İdari Şartnamede yer alan düzenlemeler çerçevesinde, iş hacmini tevsik eden toplam ciro veya fatura tutarı yazılacaktır.” açıklaması dikkate alınmayarak iş hacmine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği, e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede isteklilerin yeterlik kriterlerini sağlayıp sa << Devamını Oku>> [102]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu bağlamda fiyat teklifi veren kişinin Şirketin münferiden temsile yetkili müdürü olduğu, -aynı zamanda bahse konu fiyat teklifi ve eki tespit tutanaklarını meslek mensubu sıfatıyla onayladığı, -söz konusu hususa ilişkin olarak yukarıda belirtilen ilgili mevzuatta meslek mensubunun yapabileceği ve yapamayacağı işler dikkate alındığında, -fiyat teklifi veren şirkette temsile yetkili müdür sıfatına sahip meslek mensubunun, -fiyat teklifi ve eklerini onaylamak suretiyle yapmış olduğu tevsik işlemi << Devamını Oku>> [195]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu antetli kağıda basılı olmasına karşın, teklif mektubunun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde belirtilen tüm zorunlu unsurları bulundurduğu ve ihale dokümanı içerisinde bulunan standart formda yer alan tüm bilgileri içerdiği görülmüştür. Dolayısıyla teklif mektubunun antetli kağıda basılı olmasının standart forma şekil ve içerik olarak uygun olmadığı sonucunu doğurmadığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirm << Devamını Oku>> [232]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda belirtilen açıklamaları doğrultusunda sınır değer hesabında birinci oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun olarak sunan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin tekliflerinin dikkate alınması gerektiğinden hareketle, ihaleye teklif veren ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin ’ından düşük veya yaklaşık maliyetin üzerinde olmayan Örnek OSGB Danış. << Devamını Oku>> [464]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

mevzuat hükümleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, şikayete konu analiz girdisinin tevsikinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile gerçekleştirildiği, söz konusu fiyat teklifinin, teklife konu alanda faaliyet gösteren firmadan alındığını tevsik eden belgelerin fiyat teklifi ile birlikte sunulacağına ilişkin mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmadığı, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında anılan belgelerin sunulacağına ilişkin bir << Devamını Oku>> [426]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda, uyuşmazlık konusu ihalede davacı şirketçe doküman satın alındığı ve ihaleye teklif verildiği, dolayısıyla davacı şirketin istekli statüsünü kazandığı, davacının iddialarının ihalenin esasına ilişkin iddialar olduğu, idarenin 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ilkeleri uygulayıp uygulamadığı noktasında bu iddiaların esas yönünden incelenmesi gerektiği, bu nedenle davacı şirketin teklifinin değerlendirilmemesinin ihale ile arasındaki menfaat ilişkisinin kesi << Devamını Oku>> [524]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle, isteklinin tanımının Kanun’da mal veya hizmet alımları ile yapım işi ihalelerine teklif sunan tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi şeklinde yapıldığı, teklifin ise isteklilerin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas yeterlik belgeleri olarak tanımlandığı anlaşılmıştır. Anılan Kanun hükmünden gerçek ya da tüzel kişilere istekli sıfatını kazandıracak olan teklifin esaslı ana ögesinin bedel içeren fiyat teklifi olduğu anlaşılmakta olup fiyat teklifi içermeyen << Devamını Oku>> [2955]