Teklif zarfında ihale adının “şikayet zarfı” olarak yazılması

Yayın Tarih: 14.12.2015 08:12
Özet

Sayın Üstadım, taşıt ihalemize ilişkin olarak, bir istekli teklif zarfının üzerinde "……. hizmeti alımı ihalesi şikayet zarfı" şeklinde bir ibare kullandığı için komisyonumuzca zarfı iade edilmiştir. ancak, istekli zarfının üzerinde bütün bilgilerinin doğru olduğunu ve durumu şikayet konusu yapacağını ifade etmektedir. zarfın üzerinde ihale kayıt numarası da olmak üzere bütün bilgileri doğru olmakla birlikte, "şikayet […]


Sayın Üstadım, taşıt ihalemize ilişkin olarak, bir istekli teklif zarfının üzerinde "……. hizmeti alımı ihalesi şikayet zarfı" şeklinde bir ibare kullandığı için komisyonumuzca zarfı iade edilmiştir. ancak, istekli zarfının üzerinde bütün bilgilerinin doğru olduğunu ve durumu şikayet konusu yapacağını ifade etmektedir. zarfın üzerinde ihale kayıt numarası da olmak üzere bütün bilgileri doğru olmakla birlikte, "şikayet zarfı" ifadesi nedeniyle zarfı iade etmemiz mevzuata uygun mudur? bilgileriniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.


Cevabımız

4734/Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

Madde 30- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

16.2. Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler

16.2.1. Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.

16.2.1.1.(Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 3.md.) Başvuru veya teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması durumunda, bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek, zarfın değerlendirmeye alınmaması yönünde işlem tesis edilmeyecektir.

16.2.2. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan tip şartnamelerde başvuru veya teklif zarfı içinde sunulacak belgeler arasında aday veya isteklilerin ön yeterlik veya ihale dokümanını satın aldıklarına ilişkin belge bulunmamaktadır. Bu nedenle, idarelerce söz konusu belgenin başvuru veya teklif kapsamında sunulması istenmeyecektir. Ancak, ihale komisyonu tarafından başvuru veya teklif zarflarının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olup olmadığı incelenecek ve yapılan bu inceleme sonucunda başvuru veya teklif zarfı açılan aday veya isteklilerin doküman satın alıp almadıkları, idare tarafından düzenlenen ve bir nüshası idarede bulunan Ön yeterlik/ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formlardan kontrol edilerek doküman satın almadığı halde başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği anlaşılanların başvuru veya teklifleri 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki “… İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.” hükmü çerçevesinde anılan Kanunun 37 inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16.2.3 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca aday veya isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Kuruma ulaşan görüş taleplerinden ve itirazen şikayet başvurularından, bazı idarelerin bu tutanağı her bir belgenin durumunu belirtecek şekilde düzenlemedikleri, gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile adaylar veya istekliler arasında ihtilaflar ortaya çıktığı görülmüştür. Uyuşmazlıklara meydan vermemek amacıyla, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına” ilişkin maddelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. 

yUKARIDAKİ HÜKÜMLER GÖZ ÖNÜNDE TUTULDUĞUNDA İSTEKLİ TARAFINDAN ŞİKAYET DİLEKÇİSİ BİÇİMİNDE Kİ İFADE TEKLİF UNSURUNU KARŞILAMADIĞINDAN YAPILAN İŞ DOĞRUDUR KANAATİNDEYİZİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap