Tekliflerinde tebligat adresleri aynı olan istekliler hakkında hangi yaptırımlar uygulanmalıdır?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Yukarıda yer alan tespitler çerçevesinde idare tarafından birlikte hareket ettikleri belirtilen İ...kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile M...etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklarının birbirinden farklı kişiler olduğu, dolayısıyla aralarında organik bir bağ bulunmadığı, M...etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Şanlıurfa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Viranşehir ticaret sicilinde kaydının bulunduğu, anılan isteklinin belirtilen sicil kaydı haricinde herhangi bir yer Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarında sicil kaydının mevcut olmadığı, bu kapsamda M...etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin firma kaşesinde yer alan şube ibaresinin ve buna ilişkin adres bilgilerinin yanıltıcı bilgi içerdiği tespit edilmiştir. Ayrıca her iki isteklinin de tebligat adreslerinin aynı olduğu ve yine her ikisinin de 66112005..26 T.C. kimlik no’lu Sino Çakar’ı kamu ihalelerine teklif vermesi konusunda vekaletname ile yetkili kıldıkları anlaşılmıştır. Bu kapsamda İ...kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve M...etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ile Tic. Ltd. Şti.nin birlikte hareket ederek ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunduğu anlaşılmış olup başvuru sahibi İ...kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) bendinde belirtilen ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunduğu, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması ve hakkında yasaklama işleminin başlatılması gerektiği sonucuna varılmıştır


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2014/053

Gündem No

: 10

Karar Tarihi

: 06.08.2014

Karar No

: 2014/UH.I-2799

 

Şikayetçi: 

İ…kyolum Orman Ürün. İnş. Hafr. Nak. Gıda Temz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., …

İhaleyi Yapan Daire: 

Bölge Müdürlüğü-4.Bölge Ankara Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü, Etlik Cad. No: 39 06110 ANKARA 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

05.06.2014 / 17805 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/27259 İhale Kayıt Numaralı "Ankara Çevre Otoyolu Ve Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Gümüşova Arasındaki Kesimlerinde Refüj Ve Banketlerdeki Otların Biçilmesi, Biçilen Otların Toplanması, Taşınması, Ağaçların Ve Çalıların Budanması İşi Hizmet Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2014tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Gümüşova Arasındaki Kesimlerinde Refüj ve Banketlerdeki Otların Biçilmesi, Biçilen Otların Toplanması, Taşınması, Ağaçların ve Çalıların Budanması İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin 16.05.2014tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.05.2014tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.06.2014tarih ve 17805sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2014tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2014/1841sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede teklif dosyasındaki adres ve telefon numarasının M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif doyasındaki adres ve telefon numarası ile aynı olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak haklarında Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendine göre işlem tesis edildiği, fakat kendileri ile M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında organik bir bağın bulunmadığı, bunun ticaret sicil gazetelerinin incelenmesi neticesinde anlaşılacağı, M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sehven veya bilerek kendilerinin adresini yazmasının kendilerinin kusuru olmadığı, ayrıca bu istekliye yapılan hiçbir tebligatın kendileri tarafından alınmadığı gibi bu istekli tarafından gönderilen yazıların kendi adreslerinden gönderilmediği, kendileri ile bu isteklinin birlikte hareket etmelerinin söz konusu olmadığı, teklif mektuplarının farklı kişiler tarafından imzalandığı, eğer teklifleri değerlendirme dışı bırakılırsa kamu zararının da oluşacağı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İhale konusu işin “Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Gümüşova arasındaki kesimlerinde refüj ve banketlerdeki otların biçilmesi, biçilen otların toplanması, taşınması, ağaçların ve çalıların budanması hizmet alımı” işi olduğu, ihalenin kısmi teklife açık olup üç kısımdan oluştuğu, başvuru sahibi İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin bütün kısımlar için teklif sunduğu tespit edilmiştir. Anılan istekli ile M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektuplarında yer alan adres ve telefon numaralarının aynı olduğu, bu durumun söz konusu ihalede birlikte hareket edildiği şeklinde yorumlanarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca her iki isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen fiili işlendikleri gerekçesiyle anılan Kanun’un 58’inci maddesi gereği haklarında 1 yıl kamu ihalelerinden yasaklama kararı alınması yönünde karar alındığı anlaşılmıştır.

 

            İnceleme konusu ihaleye ilişkin ihale komisyonu kararında, başvuru sahibinin teklif mektubu ile ilgili “Tebligat adresi: G…kçek Mah. 362. Sok. No: 44 A-1 OSB Karşısı Sincan/ANKARA, Telefon ve Faks numarası: 0312 2671771-312 2152425-05..2 2278746-0..30 4160464”,

              M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubu ile ilgili olarak da “Tebligat adresi: G…kçek Mah. 362. Sok. No: 44 A-1 OSB Karşısı Sincan/ANKARA, Telefon ve Faks numarası: 0312 2671771-03122704662” bilgilerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

            a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

            b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

            c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

            d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

            e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.”hükmü,

 

            Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde ise; “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir…” hükmü yer almaktadır.

 

            Yapılan incelemede başvuru sahibi İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin;

 

 • 100.000,00 TL sermaye ile 31.03.2009 tarihinde V…dat Dursun (300 pay 75.000,00 TL) ile A…şe Dursun (100 pay 25.000,00 TL) tarafından kurulduğu, şirket adresinin “G…kçek Mah. 362. Sok. No: A-18 1/1 Organize Sanayi Karşısı Sincan/ANKARA” olduğunun ve şirketi V…dat Dursun’un idare edeceği hususunun 01.04.2009 tarihinde tescil edildiği 06.04.2009 tarihli ve 7285 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarının incelenmesi ile anlaşılmıştır.

 

 • 09.02.2012 tarihli ve 8002 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan incelemede ise V…dat Dursun’un hisselerinin tamamını Mehmet Dursun’a devrettiği ve anılan şahsın şirketi idare ve temsil etmeye yetkili kılındığı,

 

 • 10.09.2012 tarihli ve 8149 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden A…şe Dursun’un 20.000,00 TL değerindeki 80 adet hissesini V…dat Dursun’a devrettiği anlaşılmıştır.

           

            M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 2010 yılına kadar İ…er Day. Tük. Mal. Pet. Nak. Teks. Tar. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ticaret unvanı ile faaliyetlerine davam ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda;

 

 • İ…er Day. Tük. Mal. Pet. Nak. Teks. Tar. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Gölbaşı Mah. Öztop İşhanı Viranşehir/ŞANLIURFA adresinde 02.03.2005 tarihinde Seyda İ…er, Bayram İ…er ve Mehmet İ…er tarafından kurulduğu, Bayram İ…er’in şirketi temsil ve ilzama yetkili olarak tayin edildiği hususu 10.03.2005 tarihli ve 6257 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin incelenmesi neticesinde görülmüştür.

 

 • 10.10.2005 tarihli ve 6407 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden Mehmet İ…er’in hisselerinin tamamını Mustafa İ…er’e devrettiği, ayrıca sermaye yapısının eski şekli Seydo İ…er (80 pay 2.000.000.000 TL), Bayram İ…er (80 pay 2.000.000.000 TL), Mehmet İ…er (40 pay 1.000.000.000 TL) iken yeni şeklinin Seydo İ…er (40 pay 2.000.000,00 YTL), Bayram İ…er (40 pay 2.000.000,00 YTL), Mustafa İ…er (80 pay 1.000.000,00 YTL) olarak belirlendiği,

 

 • 28.04.2008 tarihli ve 7050 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden şirket müdürü olarak Bayram İ…er’in görevine devamına ve Mustafa İ…er ile Seydo İ…er’in de şirket müdürü olarak seçilmesine karar verildiği,

 

 • 22.10.2009 tarihli ve 7423 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden ticaret ikametgahı adresinin Tekke MAH. Eski Derik Cad. Öztop Pasajı No:6 Viranşehir/ŞANLIURFA olarak yer aldığı, Bayram İ…er’in 80 paya karşılık gelen 200.000,00 TL bedelindeki hissesinin tamamını Mustafa İ…er’e devrettiği,

 

 • 25.08.2010 tarihli ve 7636 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden Seydo İ…er’in 80 paya karşılık gelen 200.000,00 TL bedelindeki hissesinin tamamını Bayram İ…er’e devrettiği,

 

 • 15.12.2010 tarihli ve 1182 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden İ…er Day. Tük. Mal. Pet. Nak. Teks. Tar. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ticaret ünvanının M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak değiştirildiği, şirket sermeyesinin 500.000,00 TL’den 1.000.000,00 TL’ye çıkarıldığı, sermeyenin 600.000,00 TL’ye karşılık gelen 600 payının Mustafa İ…er’e, 400.000,00 TL’ye karşılık gelen 400 payının Bayram İ…er’e ait olduğu,

 

 • 04.04.2012 tarihli ve 8041 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden soy isimleri M…etoğlu olarak değişen şirket ortaklarına ilişkin soy isim değişiklikleri yapıldığı,

 

 • 14.03.2013 tarihli ve 8278 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden Bayram M…etoğlu’nun hisselerinin tamamını (400 pay 400.000,00 TL) Hasan M…etoğlu’na devrettiği, Mustafa M…etoğlu, Hasan M…etoğlu ve Bayram M…etoğlu’nun şirket müdürü olarak seçilmesine karar verildiği ve her üç ortağında münferit imza ile şirketi temsile yetkili olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermenin yasak olduğu hükme bağlanmış, aynı maddede söz konusu yasak fiil veya davranışta bulunanlar hakkında Kanunun dördüncü kısmında yer alan yasaklamaya ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

            İdare tarafından birlikte hareket ettikleri iddia edilen başvuru sahibi istekli ile M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ticaret sicil gazetelerinde yer alan bilgiler yukarıda yer almakta olup ihale tarihi olan 09.04.2014 tarihine göre son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetelerinde,

 

            İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin ortaklarının V…dat Dursun, Mehmet Dursun ve A…şe Dursun,

 

            M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklarının Bayram M…etoğlu, Mustafa M…etoğlu olduğu tespit edilmiştir.

             

            Diğer taraftan inceleme konusu ihalede, başvuru sahibi istekli İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetvelinin V…dat Dursun tarafından imzalandığı, ayrıca başvuru sahibinin adına teklif vermeye yetkili kişiler arasında M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunu imzalayan Sino Çakar’ın da bulunduğu,

           

            M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetvelinin ise anılan şirketin şirket müdürü Bayram M…etoğlu tarafından vekil kılınan Sino Çakar tarafından imzalandığı görülmüştür.

 

            İdareden 23.06.2014 tarihli ve 1835 sayılı yazı ile “… İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfları ile ihale komisyon kararında belirtilen M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şube adresinin İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin ticari ikametgah adresi olan “G…kçek Mah. 362. Sok. No: 44 A-1 OSB Karşısı Sincan/ANKARA” adresi olduğu bilgisinin elde edilmesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgelere söz konusu şikâyet incelemesinin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması açısından ihtiyaç duyulmuştur.”  denilmek suretiyle bilgi talep edilmiştir. Söz konusu yazı üzerine idarece 26.06.2014 tarihli ve 110520 sayılı yazı Kurum’a gönderilmiştir.

 

            İdarece gönderilen 26.06.2014 tarihli ve 110520 sayılı yazı ekinde M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin oda sizil kayıt suretlerinin, ticaret sicili gazetelerinin, birim fiyat teklif cetvellerinin ve ihale teklif zarflarının ayrı ayrı dosyalanarak gönderildiği tespit edilmiştir. Gönderilen bu belgeler içerisinde M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfında ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan firma kaşesinde “Şube Adresi G…kçek Mah. 369. Sok. No: 44 A/1 Vergi No: 4800154614 OSB Karşısı Sincan/ANKARA” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Yukarıda yer alan bilgiler üzerine “Ticaret Sicil Gazetesinde ticaret ikametgâhı olarak “Tekke MAH. Eski Derik Cad. Öztop Pasajı No:6 Viranşehir/ŞANLIURFA” bilgisinin yer aldığı görülen M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin firma kaşesinde “Şube Adresi G…kçek Mah. 369. Sok. No: 44 A/1 Vergi No: 4800154614 OSB Karşısı Sincan/ANKARA” ibaresinin yer aldığı tespit edilmiştir. İnternet ortamında yayımlanan Ticaret Sicil Gazetelerinin incelenmesi neticesinde anılan firmaya ilişkin olarak şube kaydına ait herhangi bir bilgi tespit edilememiş olup M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin firma kaşesinde yer aldığı üzere Ankara’da kayıtlı bir şubesi mevcut ise buna ilişkin kaydın, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (b) bendinin “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur” hükmü gereğince en geç üç (3) iş günü içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.”  ifadelerine yer verilerek 08.07.2014 tarihli ve 12131 sayılı yazı ile Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden bilgi talep edilmiştir. Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 18.07.2014 tarihli ve 038334 sayılı yazısı 23.07.2014 tarihinde Kurumumuza ulaşmış ve söz konusu yazıda “İlgi yazınızla talep edilen M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şanlıurfa Ticaret Sicil Müdürlüğünün 2202-Viranşehir sicilinde kayıtlıdır. Adı geçen firmanın Ankara da yada başka bir ilde şube kaydı bulunmamaktadır” ifadesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

           

Yukarıda yer alan tespitler çerçevesinde idare tarafından birlikte hareket ettikleri belirtilen İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklarının birbirinden farklı kişiler olduğu, dolayısıyla aralarında organik bir bağ bulunmadığı, M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Şanlıurfa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Viranşehir ticaret sicilinde kaydının bulunduğu, anılan isteklinin belirtilen sicil kaydı haricinde herhangi bir yer Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarında sicil kaydının mevcut olmadığı, bu kapsamda M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin firma kaşesinde yer alan şube ibaresinin ve buna ilişkin adres bilgilerinin yanıltıcı bilgi içerdiği tespit edilmiştir. Ayrıca her iki isteklinin de tebligat adreslerinin aynı olduğu ve yine her ikisinin de 66112005..26 T.C. kimlik no’lu Sino Çakar’ı kamu ihalelerine teklif vermesi konusunda vekaletname ile yetkili kıldıkları anlaşılmıştır. Bu kapsamda İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ile Tic. Ltd. Şti.nin birlikte hareket ederek ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunduğu anlaşılmış olup başvuru sahibi İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) bendinde belirtilen ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunduğu, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması ve hakkında yasaklama işleminin başlatılması gerektiği sonucuna varılmıştır.       

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Kararın A bölümünde yer verilen tespitler ışığında M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin ihaleye birden fazla teklif verdikleri gerekçesiyle M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen fiili işlediği gerekçesiyle hakkında yasaklamaya yönelik işlemlerin başlatılmasına karar verildiği görülmektedir.  

 

İsteklinin teklif mektubunda yer alan tebligat adresinin İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile aynı olduğu ve anılan isteklinin teklif mektubu ile ve teklif cetvelinin başvuru sahibi istekli tarafından ihalelere teklif vermeye yetkili kılınan 66112005..26 T.C. kimlik no’lu Sino Çakar tarafından imzalandığı görülmüştür. Bu kapsamda anılan isteklinin Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) bendinde belirtilen ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunduğu dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması ve hakkında yasaklama işleminin başlatılması gerektiği sonucuna varılmıştır.       

 

          Sonuç olarak, başvuru sahibi İ…kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile M…etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma ve 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (d) bendine aykırı davranmaları gerekçesiyle idarece haklarında yasaklama işlemi başlatılmasının gerekçe itibariyle yerinde olmadığı, anılan isteklilerin değerlendirme tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma ve haklarında yasaklama işlemi başlatılması işleminin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) bendine aykırı davranıldığı gerekçesine dayandırılması gerektiği anlaşılmakla birlikte idarenin işleminin sonucu itibariyle mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmış olup iddia uygun bulunmamıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

Üst Konuları: Aynı Adres


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap