Teknik şartnameye CE belgesinin TAEK ( Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ) Kurumundan akredite edilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme konulabilir mi?

Özet

       Danıştay 13. Dairesinin 04.04.2008 gün ve E: 2007/1968- K: 2008/3578 sayılı kararı  ile       “Uyuşmazlık konusu olayda, davacı  şirketin ihale dosyasına sunduğu teklif edilen, Elektronic  Hastanesi   marka  Arian   600   model   cihaza   alt teknik  şartnameye uygunluk beyanında, sistemi oluşturan tüm ünitelerin bu arada “bukili yüzer masa” nın da CE belgesine sahip […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13. Dairesinin 04.04.2008 gün ve E: 2007/1968- K: 2008/3578 sayılı kararı  ile

      “Uyuşmazlık konusu olayda, davacı  şirketin ihale dosyasına sunduğu teklif edilen, Elektronic  Hastanesi   marka  Arian   600   model   cihaza   alt teknik  şartnameye uygunluk beyanında, sistemi oluşturan tüm ünitelerin bu arada “bukili yüzer masa” nın da CE belgesine sahip olduğunun beyan edildiği, CE belgesi ekinde sayılan röntgen ekipmanı arasında Arian 600 model ile kompakt sistem tanımlarına da yer verildiği, davacıya bu beyan ve belgenin yetersizliğinden bahisle “bukili yüzer masa”nın CE belgesine sahip Arian 600 model cihazın üniteleri arasında yer aldığını ya da kompakt sistemin bukili yüzer masayı da kapsadığını ayrıca ispat etmesi gerektiği yolunda herhangi bir bildirimde bulunulmadığı; öte yandan davacı tarafından dava dosyasına sunulan Türk Akreditasyon Kurumunun onayladığı CE belgesini düzenleyen DNV belgelendirme kuruluşunun 20.6.2005 tarihli yazısında kompakt sistemin yüzer  gezer  masa,   entegre  edilmiş  tüp  taşıyıcı   statifi  ve   yüksek  voltaj   kablosundan oluştuğunun belirtildiği, ayrıca bukili masa, masaüstü tablası, tüp taşıyıcı statif ve rayları ile yüksek voltaj kablolarının kompakt sistemin açılımı olarak 25.8.2005 tarihinde söz konusu CE belgesine ilave edildiği, bu durumda, davacının  ihale dosyasına sunduğu CE sertifikasının röntgen cihazını oluşturan parçaların tamamını ve sistemin bütününü kapsadığının anlaşılması karşısında, davacı   şirketin   teklifinin   belirtilen   gerekçeyle   değerlendirme   dışı   bırakılması mümkün bulunmadığından, Kamu İhale Kurulu kararında yer alan, " başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak teknik şartnamenin 4.3. maddesinde ve işin ilanının 4.3.2. ve 4.3.3. maddelerinde yer verilen CE belgesinin TAEK ( Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ) Kurumundan akredite edilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemenin. TAEK'in akreditasyonla ilgili bir yetkisinin olmamasından dolayı  istekliler açısından  rekabete ve katılıma engel bir husus olduğu " gerekçesi de değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap